Gång- och cykelbro, cykelboxar och tryggare att cykla på Bogesundsgatan framöver

Tre delar av Ulricehamns stadskärna kommer under kommande år att anpassas för att smidigare resor med kollektivtrafik och cykel. Detta efter att kommunen sökt och beviljats fem miljoner kronor från Trafikverket för främjande av hållbara stadsmiljöer.

bild på en väg med grönska runt omkring. i bakgrunden en tegelbyggnad med svart torn.Strandgatan och busstationen i Ulricehamn där bron i framtiden ska gå över till strandpromenaden.

Cykelboxar vid busstationen för att minska stöldrisk för pendlare

Under 2021 kommer det sättas upp åtta så kallade cykelboxar vid busstationen. Det är en låsbar förvaringsbox som rymmer en cykel. Cykeln blir inlåst och du kan dessutom hänga in din cykelhjälm och regnkläder mm innan du sätter dig på bussen. Till att börja med kommer åtta boxar att sättas upp. Detta blir de första i Ulricehamns kommun.

Gång- och cykelbro binder samman sjön och centrum

För att binda samman centrum med banvallen och strandområdet kommer en gång- och cykelbro att byggas över Strandgatan. Den kommer gå direkt i marknivå från Stureparken över till andra sidan. Bron beräknas vara klar under 2024. Den fanns med i detaljplanen för området redan 2000.

– Nu får kommunen möjlighet att genomföra efterlängtade förbättringar för gående och cyklister som knyter strandområdet och banvallarna till staden samt förbättra trafikmiljön utmed Bogesundsgatan. Det är också roligt att vi som mindre kommun uppmärksammas för det åtgärder vi gör då endast ett fåtal kommuner beviljas bidrag varje år, säger Johan Persson, infrastrukturplanerare på kommunen.

Upprustning av cykelbanan och busshållplatser på Bogesundsgatan

Under 2022 planeras cykelbana på Bogesundsgatan förbättras då den är en del i huvudcykelstråket som fortsätter via Marknadsplatsen och Boråsvägen för att underlätta cykling till och från arbetet. Planen är att anlägga en separat gång- och cykelbana. Gångbanan kommer breddas på gatans västra sida, mellan Jägaregatan och Falköpingsvägen. Bredd på cykelbanan blir 3,5 meter. 110 bussar om dagen beräknas passera Bogesundsgatan som är en viktig genomfart för stadens kollektivtrafik. Tre busshållplatser längs gatan ska rusta upp och något fall flyttas för att öka säkerheten och förbättra för förbipasserande fotgängare och cyklister.

Trafikverket ger stöd för halva kostnaden av projekten

Trafikverket beviljar stöd för att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att fler ska resa med kollektivt eller med cykel. Cirka 1 miljard kronor per år finns avsatta för stadsmiljöavtalen i den nationella planen fram till och med 2029. Stöd får ges med högst 50 procent av kostnaderna (exklusive moms) för att genomföra åtgärder. Förutsättning för åtgärder som stöd söks för och avtalets tillhörande motprestationer är att de ska vara slutförda senast under 2029 och ej påbörjade innan ansökan skickades in.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 juni 2020, senast ändrad den 4 juni 2020

Kontakt