Nyheter inom plan- och bygglagen

Bild på ett bord med byggritning, bygghjälm, vinkelhake och ritning

Attefallsbyggnader får vara lika stora

Gäller från och med 1 augusti, inom plan och bygglagens område. 

Ursprungligen fick alla attefallshus vara högst 25,0 kvadratmeter. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 mars 2020 ökades storleken till 30,0 kvadratmeter, men enbart för attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus. Men nu har riksdagen beslutat att från och med den 1 augusti 2020 kommer även attefallshus som uppförs som komplementbyggnader få vara högst 30,0 kvadratmeter.

Lagändringen berör inga andra regler kring attefallshus utan de gäller precis som tidigare.

Ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall

Gäller från och med 1 augusti, inom plan och bygglagens område. 

  • Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.
  • Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.
  • Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.
  • På tekniska samråd ska byggherren redovisa hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har gjorts.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 13 juli 2020, senast ändrad den 13 juli 2020