Kommunstyrelsen 20 augusti

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte 20 augusti 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Fattade beslut och beslut som går vidare till kommunfullmäktige.

Nytt program för bostadsförsörjning

Varje mandatperiod ska kommunen enligt lag anta riktlinjer för bostadsförsörjning. Det innebär att det ska beskrivas hur kommuninvånarna ska leva i goda bostäder. Ulricehamns kommun har valt att redovisa dessa i ett program som också ska se till att det förbereds och planeras för åtgärder så att riktlinjerna kan följas. I programmet finns till exempel fokus på särskilda grupper, eftersom efterfrågan och behov variera stort. Kommunstyrelsen antar det förslag som presenterats för dem.

Pengar till kylanläggning i sessionssalen i stadshuset

Det finns inga budgetmedel för den kylanläggning som föreslås installeras i stadshuset. Därför vill kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skjuter till 600 000 kronor för ändamålet och kostnaden hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Bostadsområdet Bergsäter föreslås byggas ut för 10 miljoner kronor

För de 10 miljoner kronor som kommunstyrelsen vill att kommunfullmäktige ska bevilja ska kommunen bygga gator, gång- och cykelvägar, parkområden, lekplatser samt belysning för bostäder och kommunal service.

Stadsskogen och vägbelysningsarbete blev dyrare än beräknat

Varje investeringsprojekt kommunen genomför ska redovisas för kommunstyrelsen och antas av fullmäktige. Den här gången gäller det bostadsområdet Stadsskogen och vägbelysningsarbete på olika ställen i kommunen. Stadsskogen blev lite dyrare än beräknat eftersom projektet pågått i många år och när det var dags för vägbeläggning hade priserna höjts. Därför blev det knappt 84 000 kronor dyrare. Totalt har projektet kostat 10 883 500 kronor.
Mer gatubelysning har det blivit på Drabantvägen, Nitta, gångtunnlar, Ulricehamn, banvallen i Hökerum, Boråsvägen samt Vistaforsvägen, vägen genom Timmele, Dalum, Blidsberg, Hökerum, Vistaforsvägen till Vist industriområde, och Prångenvägen till Brunnvägen 50. Det har också blivit ljus på gångvägen genom Ekhagen samt vid återvinningsstationerna i Dalum och Grönahög. Utbyggnaden började i februari 2017 och avslutades förra året. Totalt blev det 300 nya gatlyktor. Projektet blev nästan en halv miljon dyrare än beräknad. Det här beror på Trafikverkets höjda krav på energiupptagande stolpar och annan typ av ljuskägla som inte ska blända biltrafiken. Det sistnämnde gäller en sträcka från Hökerums samhälle till Hökerumsmotet och motorvägen.

Rättviksmodellen redan på gång

En motion från Wiktor Öberg (m) om att införa den så kallade Rättviksmodellen som ska minska regelkrångel inom miljö- och byggnämndens område, får till svar av kommunstyrelsen att den är redan på gång. Detta genom diverse åtgärder som håller på att genomföras eller har genomförts. Bland annat har det skapats en egen företagaringång på hemsidan som ska göra det lättare för företagare att hitta rätt bland ansökningar och annat. Det arbetas också aktivt med förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation och tätare möten med kunder med mera.

Alla delegationsbeslut läggs till handlingarna

Kommunstyrelsen ändrar detaljplan till bostad och besöksanläggning i Marbäck

Ärendet gäller Marbäck 13:20 och 13:42, Ulricehamnsvägen 6 i Marbäck. I den äldre detaljplanen skulle fastigheten användas till, som det heter, allmänt ändamål. Fastigheterna det gäller är den gamla prästgården samt församlingshemmet och detaljplanen korrigeras nu så att prästgården blir bostad och församlingshemmet blir besöksanläggning.

Ny detaljplan för Skansen 1 och 2

Kommunstyrelsen bestämmer att planlägga fastigheterna Skansen 1 och 2 för bostäder och centrumverksamhet. Det är området där Ansgarsgården samt Lenbergs begravningsbyrå ligger. Med den nya detaljplanen kan tre huskroppar, med cirka hundra lägenheter byggas.

Ny riktlinje för alkohol och droger för kommunens anställda

Nu heter det inte Ulricehamns kommuns Alkohol- och drogpolicy 2016 längre, nu är den ändrad och kallas istället för riktlinje. Det betyder att riktlinjerna innehåller hur chefer och övriga berörda ska agera när det gäller alkohol- eller drogärenden i den egna organisationen.

Nya riktlinjer för exploateringsredovisning

Riktlinjerna är i stort sett desamma som tidigare, men nu har en anpassning till Rådet för kommunal redovisning gjorts. Dessutom passar den nya redovisningen bättre med förvaltningens sätt att arbeta.

Tillägg i skolskjutsreglerna

Kommunen erbjuder inte skolskjuts till och från fritidsverksamhet. Däremot anordnar kommunen lokalskjuts mellan ett antal skolor och fritidshem där avstånd eller andra omständigheter kräver det och då finns möjligheten att resa till skolan från fritidshem innan skoldagens början. Tillägget finns nu med i kommunens regler.

Pengar till bergvärmeanläggning i Vegby skola

Den gamla pellets- och oljepannan har tjänats ut och förvaltningen vill byta ut dessa mot en bergvärmeanläggning. För detta behövs ungefär 1,5 miljoner kronor. Frågan kommer att beslutas av kommunfullmäktige.

En miljon kronor till gång- och cykelväg i Gällstad

Det är en utbyggnad av gång- och cykelvägen mellan Boarpsvägen och Trikåvägen utmed väg 157 i Gällstad som ska byggas. Utbyggnaden beräknas kosta en miljon kronor.

En halv miljon kronor till utbyggnad av gata, gång- och cykelväg i Ulricehamn

Exakt vad det kan komma att kosta för att bygga ut en gata samt en gång- och cykelväg från Marbäcksvägen på Ekholmsliden för att anpassa till en nybyggnation av villa, vet inte förvaltningen. Därför söks 600 000 kronor för att kunna täcka upp för eventuella kostnader i samband med detta.

Pengar till utbyggnad av gång- och cykelväg på Hester

En miljon kronor beviljas av kommunstyrelsen för att förvaltningen ska kunna bygga ut gång- och cykelvägen utmed Herralyckedreven

Kommunen vill fortsätta samarbeta med Leader Sjuhärad 2021-2027

Kommunstyrelsen har bestämt att de vill fortsätta samarbetet med Leader Sjuhärad och lokalt ledd utveckling enligt leadermetoden 2021-2027. Den nya utvecklingsstrategin ska tas fram tillsammans och kommunens representant är landsbygdsutvecklaren på Nuab. En hel del projekt har genomförts under perioden som gått, bland annat musikunderhållning i Stureparken 2019, tjejgrupp på Ungdomens hus, VR till äldreboende med mera.

Kommunens kontanthantering granskad

Kommunens revisorer har granskat kommunens kontanthantering. Revisorernas samlade bedömning är att kommunstyrelsen har en tillfredsställande intern kontroll av kontanthantering. Men de har har dock tre rekommendationer till
nämnden:
– att man bankar kassan enligt ”fyra ögon-principen”
– försöka komma ifrån kontanthantering så långt som möjligt
– se till att det finns en god intern kontroll för handkassa.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en övergripande rutin för kontanthantering. I arbetet kommer särskild hänsyn tas till de iakttagelser och  rekommendationer som revisionen lämnat i sin granskning.

Lekplatsen Linnekärr, Hökerum, på väg att rustas upp

Ett medborgarförslag har lämnats in där man föreslår att lekplatsen Linnekärr i Hökerum ska rustas upp. Detta arbete har redan påbörjats, det blir också svaret till de som skickat in förslaget.

Förslag om rastplatser på banvallen norrut

I ett medborgarförslag föreslås rastplatser utmed banvallen Ulricehamn-Timmele-Blidsberg med tanke på den cykelturistvecka som hålls i kommunen. I det investeringsprojekt som just nu pågår planeras för  upprustningsåtgärder utmed banvallarna, bland annat utbyte av gamla bänkar och komplettering med nya. Mellan Ulricehamn – Trädet är det få rastplatser mellan orterna så på den sträckan är det planerat att sätta upp ett antal nya bänkar.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 20 augusti 2020, senast ändrad den 21 augusti 2020 av Eva Wallin