Kommunfullmäktige, 24 september 2020

Här presenteras besluten i korthet för kommunfullmäktigemötet den 24 september. Mötet filmades inte så för detaljerad information om besluten, ta del av protokoll efter justering.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Inkomna motioner och interpellationer

Sänkt rösträttsålder i kommunvalet

Arne Fransson (MP) och Ingemar Bast (MP) vill få unga människor att engagera sig i den kommunala politiken. Därför föreslår de i en motion att kommunen ansöker om tillstånd hos länsstyrelsen att inför nästa kommunval införa rösträtt från 16 år med ambitionen att sänka rösträtten till 16 år i det kommunala valet. De vill också att kommunfullmäktige ska se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället för att få unga människor att engagera sig i den kommunala politiken.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Fler utomhusscener

Richard Halifax (M) anser att Ulricehamns kommun saknar bra utomhusscener som kan anpassas vid behov. Exempel som anges är en mindre scen vid Ulrikaparken där barn kan leka teater och där det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans område och en mindre scen på Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en attraktion i sig. Han föreslår därför i en motion att Ulricehamns Kommun bygger fler permanenta utomhusscener.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Jämställda utbetalningar av försörjningsstöd

Adela Brkic Carlsso och Roland Eriksson (L) anser att hushåll där både en man och en kvinna får ekonomiskt bistånd görs utbetalningarna idag i regel till ett bankkonto som står i mannens namn, om inte paret begär annat. Ojämställt försörjningsstöd är en sträng orättvisa. Därför yrkar de i en motion att jämställda utbetalningar av bistånd införs. Det innebär att, när bistånd beviljas gemensamt för hushållet ska det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Självförsvar och taktisk kommunikation för personal i kommunen

Wiktor Öberg och Sebastian Gustavsson (M) skriver i en motion att personal inom kommunens olika yrkeskategorier utsätts för våld och hot i tjänsten, exempelvis personal inom socialtjänsten, städpersonal, hemtjänst och lärare m.m. Man ska kunna gå till arbetet och känna inte bara glädje, utan också trygghet. De yrkar därför för beslut om att skyndsamt ge säkerhetssamordnaren i uppdrag att ta fram en plan för berörda riskgrupper i kommunen. Utbildningen ska vara gratis till all personal som önskar. Den ska vara igång senast den 1 januari 2021.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utöka småbåtshamnen

Wiktor Öberg (M) skriver i en motion att då det i dagsläget är cirka två års väntetid för att få en båtplats så upplever många av de som står i kö en uppgivenhet. Nu är det dags att kommunstyrelsen tar fram en plan för att lösa dessa förhållandevis enkla problem. De vill att man ser över möjligheten att få in en privat aktör som antingen vill ta över befintlig hamn och vidareutveckla den eller bygga en helt ny och konkurrensutsätta kommunens verksamhet. Han vill dessutom att det skapas möjligheter för en ”sjömack”, Han yrkar därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen skall utökas och utvecklas framåt. Han yrkar också att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka om det finns intresse ifrån en privat aktör att bygga en småbåtshamn och att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på möjliga placeringar för en ”Sjömack”.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion angående Wi-Fi till alla boende på äldreboenden

I dag använder de flesta invånare i kommunen internet för att utföra olika tjänster som tex betalningar, mail, olika abonnemang. En förutsättning för detta är att man har Wi-Fi installerat. I dag har inte alla äldreboenden installerat det i brukarnas egna lägenheter vilket upplevs som ett stort handikapp. Jan-Olof Sundh (V) yrkar därför i en motion att Wi-Fi installeras i alla brukares lägenheter i kommunens äldreboenden.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag

Toalett i Sjöparken i Vegby

En invånare skriver i ett medborgarförslag att det saknas en toalett i Sjöparken i Vegby och kommer med förslag för att lösa detta. Det föreslås därför att kommunen gör en överenskommelse med kioskens ägare om att få tillgång till kioskens handikapptoalett. Vägföreningens personal, så länge deras säsong pågår, städar och ser till att förbrukningsmaterial alltid finns. Materialet kan vägföreningen hämta gratis på kommunen. Toaletten kan stå olåst dygnet runt hela säsongen som vägföreningens verksamhet pågår.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ytterligare ett förslag till toalett i Vegby

En invånare har skickat in ytterligare ett medborgarförslag vad gäller toalettfrågan i Sjöparken, Förslaget innebär att kommunen bygger en ny toalett liknade den som finns på husvagnsparkeringen i Ulricehamn. Lämplig placering i närheten av det förråd som redan finns.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Cykelväg mellan Vegby och Gällstad

En invånare lämnar medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Cykelväg mellan Vegby och Gällstad

Ytterligare en invånare lämnar medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Cykelväg mellan Vegby och Gällstad

Ytterligare en invånare lämnar medborgarförslag om en cykelväg mellan Vegby och Gällstad.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Cykelväg mellan Vegby och Gällstad

En invånare har önskemål om cykelväg mellan Vegby och Gällstad för en säkrare cykelväg för barn och vuxna. En ökad folkhälsa är ett övergripande mål i samhällsplaneringen och därför också en anledning till förslaget.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Disc-golfbana

En invånare har lämnat in medborgarförslag om att skapa en 18 +9 hålsbana för discgolf i skogen ut med elljusspåren på Lassalyckan.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Basketplan

En invånare önskar i ett medborgarförslag att det byggs en riktig basketplan i tätorten.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Modern flerfilig iläggningsplats för båtar

En invånare önskar i ett medborgarförslag att en ny och modern, flerfilig iläggningsplats för båtar och dylikt skapas mellan Prångens camping, gamla R40 och Brunnvägen för att undvika att dessa transporter görs i centrum.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Trottoar Köttkulla

En invånare föreslår i ett medborgarförslag att sträckan från Pilvägen till busshållplats i Köttkulla/Grönahögfår en ordentlig upphöjd trottoar på denna sträcka för säkerhet för barn och vuxna.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Bättre grill i Ulricaparken

En invånare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska satsa på en rostfri grill med lock och nivålägen i Ulricaparken istället för befintlig grill. Han funderar också på varför man inte satt glas i väggarna istället för träribbor.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ängsblommor vid Idrottsvägen

En invånare föreslår i ett medborgarförslag att det i grässlänten på ldrottsvägen upp till Lassalyckan sås ängsblommor för att gynna bin och humlors livsmiljö samt glädja oss människor.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Fler bryggor för båtar i Åsunden

En invånare önskar i ett medborgarförslag att två ytterligare bryggor ska läggas bredvid befintliga i Åsunden. Dessa finansieras med en årlig avgift varför det över tid inte är en extra kostnad.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Promenadvänligare väg vid Vist

En invånare önskar i ett medborgarförslag att kommunen ska se till att det går att riskfritt gå utmed Industrivägen i Vist alternativt förhandla med Västtrafik så att man kan ta bussen till och från jobbet där. Som det är nu finns inga trottoarer utan man går i trafiken.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Tomter i Hökerum

I nuläget finns inga planerade områden för ny bebyggelse i Hökerum vilket skapar ett stort problem för utvecklingen av samhället. Det är nu viktigt att sätta högsta fart med att ta fram nya tomter så bygden kan fortsätta den positiva utveckling som råder i dagsläget. Invånare anser att det finns ett riktigt attraktivt område i söderläge som lätt kan göras om till bostadsområde. Ekabo på vägen mot Härna är ett område i sluttningen ner mot dalen i Hökerum centrala del. En invånare önskar i ett medborgarförslag att kommunen beslutar att köpa in den berörda marken, prioriterar ett planarbete så att det finns byggklara tomter under 2021 och drar fram vägar och infrastruktur inom området under 2021.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Förbereda för fler tomter i Hökerum

Invånare skriver i ett medborgarförslag att Hökerum är en stark tillväxtort med stor efterfrågan på bostäder. Idag saknas inflyttningsbara lägenheter i Hökerum. De som finns är uthyrda. Det kommer också att saknas trygghetsboende, då i första hand trerummare. Det är viktigt för orten och för att trygga en framtida utveckling. Det skapar förutsättningar för de som väljer att lämna sin villa att tryggt kunna bo kvar i bygden och på så sätt skapa en bostadsrotation. Det finns intressant mark i Hökerum, bland annat nedanför Hökerumsgården, både kommunal och privatägt. Privata ägaren är villig att sälja den mark som kan bli berörd. Här kan det med fördel byggas ett trygghetsboende.
övriga lägenheter kan byggas nedanför Näraboliden. Invånare önskar därför att kommunen beslutar att köpa in nödvändig privat mark nedanför Hökerumsgården i Hökerum, starta ett planarbete omgående och skapa möjligheter att komma igång med byggnation under 2021.
Beslut: Remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellation

Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om våld i nära relationer. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2020. Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.
Beslut: Interpellationsdebatten läggs till handlingarna

Ärenden

Årsredovisning 2019 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund beslutade 20 mars 2020 att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019 och att överlämna den till medlemskommunerna för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.
Beslut: Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Förslag till ny förbundsordning Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har den 12 juni 2020 beslutat att skicka förslag till ny förbundsordning till medlemskommunerna för beslut. Förbundsordningen är kompletterad med en bilaga ”Reglemente för medlemsrådet” och hänvisning till om lagstiftningar har uppdaterats. Förbundsordningen föreslås gälla from 1 januari 2021.
Beslut: Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänst från och med den 1 januari 2020.

Årsredovisning 2019 Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som ska uppfylla medlemmarnas behov av språktolk. Direktionen för Tolkförmedling Väst har 27 mars 2020 beslutat att godkänna årsredovisning för år 2019 och att skicka den till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet
Beslut: Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst har tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2021. I förslaget har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt att nya ansökningar om medlemskap har inkommit.
Beslut: ny förbundsordning gäller från 12 januari 2021.

Årsredovisning 2019 Sjuhärads samordningsförbund

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2019 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
Beslut: Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Årsredovisning samt revisionsberättelse år 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders minne

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för verksamheten år 2019.
Beslut: Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2019.

Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i stadshuset, 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör installation av komfortkyla i sessionssalen i stadshuset. I investeringen ingår förutom kylanläggningen även utgifter för oförutsett, projektering och bygglov. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns inte avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel för installation av kylanläggning i sessionssalen i Stadshuset, 0,6 mnkr, beviljas. Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020, utan budgeten får utökas med motsvarande summa för innevarande år. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 0,4 mnkr per år, beaktas i budget 2021.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyggnad av bostadsområde Bergsäter, 10,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter i investeringsbudgeten för 2020.

Slutredovisning av investeringsprojekt inom exploateringsenheten

Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3,0 mnkr. Följande investeringsprojekt har färdigställts av exploateringsenheten och slutredovisas inom ramen för ärendena: Investeringsprojekt Stadsskogen och Investeringsprojekt Utbyggnad av belysning.
Beslut: Slutredovisningarna godkänns.

Program för bostadsförsörjning

Enligt lagen om bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunen anta riktlinjer för bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Ulricehamns kommun har valt att redovisa riktlinjerna i ett program. Programmet för bostadsförsörjning avser att skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska leva i goda bostäder. Programmet avser även att främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. I programmet beskrivs vilka verktyg som kommunen har för att påverka bostadsmarknaden. Det finns analyser för både det befintliga beståndet och för planerade bostäder. I programmet finns även fokus på särskilda grupper. Det är nödvändigt att beakta vissa grupper i samhället mer specifikt, då efterfrågan och behov varierar stort.
Beslut: Program för bostadsförsörjning antas och ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning.

Tillfällig förändring av stöd och bidrag

I Ulricehamns kommunen finns riktlinjer till föreningsbidrag som antogs avkommunfullmäktige 28 mars 2020. Riktlinjerna talar tydligt om hur stöd och bidrag ska betalas ut till föreningar, vilka villkor som gäller för de olika stöden. Under den rådande situationen i samhället i samband med covid-19 behöver riktlinjerna vara mer flexibla minimera de ekonomiska skador som nu blir för föreningslivet. De stöd som berörs främst är: aktivitetsstöd, driftsbidrag, grundbidrag, lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang, stöd till studieförbund. Den tillfälliga förändringen gäller för 2020.
Beslut: Den tillfälliga förändringen av stöd och bidrag beviljas. Bidragen som berörs är aktivitetsstöd, drifts-, grund- och lokalbidrag, förlustbidrag vid anordnade av kulturarrangemang och stöd till studieförbund.

Revidering av riktlinje för riksfärdtjänst

Lag om riksfärdtjänst (1997:735) reglerar rätten till riksfärdtjänst. En riktlinje behövs för att tydliggöra och komplettera lagen om riksfärdtjänst så att det framgår vad som gäller för Ulricehamns kommun. Den nu gällande riktlinjen för riksfärdtjänst antogs av kommunstyrelsen 2016-10-05 § 258 och behöver nu revideras. De förändringar som föreslås är till stor del formalia och disposition för att innehållet ska bli tydligare. Ärendet återremitterade på kommunfullmäktiges sammanträden 2020-o6-17 § 83 för att kompletteras med tydligare information vad som gäller vid bokning av resan. Denna information finns nu tillagd under rubriken 6.2.1. Beställning och avbeställning av resa. I övrigt har inga ändringar gjorts i förslaget.
Beslut: Riktlinjen för riksfärdtjänst antas.

Svar på motion om kommunala ytor för äng och högväxt gräs

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Evelina Karlsson (V) att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar för att omvandla till ängsmark respektive högväxta gräsytor samt att omvandla lämpliga ytor till ängsmark respektive höggräsmark i enlighet med inventeringen. Förvaltningen har ett budgetuppdrag att ”Värna om den biologiska mångfalden” där man vill att kommunen ska utreda om delar av de kommunala gräsytorna kan ställas om för att gynna humlor och övriga insekter som behöver mat och skydd för att överleva och som i sin tur hjälper till att producera näringsrik mat. Förvaltningen förslag till beslut är att motionen anses vara under utredning då dessa delar utreds i samband med budgetuppdraget.
Beslut: Motionen anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget ”Värna om den biologiska mångfalden”.

Svar på motion om att använda livscykelperspektiv vid upphandling

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att kommunen i alla upphandlingar: – alltid efterfrågar Livscykelanalys av leverantörer – använder Livscykelanalys själv där det är möjligt – alltid lägger ett Livscykelperspektiv. Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till att vara med och påverka för att minska miljöpåfrestningar men föreslår att motionen avslås med hänvisning till att kommunen bör avvakta tills det tagits fram och testats metoder för livscykelanalyser, LCA, som både är enkla och tillförlitliga innan de börjar användas i Ulricehamns kommun. Detta för att inte i förlängningen försvåra för lokala företag att lämna anbud på kommunens upphandlingar.
Beslut: Motionen återremitteras till förvaltningen.

Svar på motion om minskat regelkrångel

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen” och sedan ge MSB i uppdrag att jobba efter den samma. Med anledning av att syftet var att förbättra kommunranking samt NKI för myndighetsområdena miljö men främst bygg fick miljö- och byggnämnden i uppdrag att besvara motionen för att sedan kunna behandla ärendet i kommunfullmäktige. Miljöenhetens ranking och NKI är bra och där behöver man jobba för att bibehålla samt arbeta med de områden som är något lägre. På byggenheten arbetar man aktivt med förbättrade flöden, skriftlig och muntlig kommunikation, tätare möten med de sökande m.m. Resultaten i kundundersökningar har varit mycket dåliga för byggenhetens del under många år, men ett stort antal åtgärder har vidtagits och både ranking och NKI har förbättrats. Att arbeta i linje med vad Rättviksmodellen förespråkar är i dagsläget en självklarhet för förvaltningens ledning av enheterna under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.
Beslut: Motionen anses vara under genomförande med hänvisning till att arbete i linje med Rättviksmodellen pågår under miljö- och byggnämndens ansvarsområden.

Svar på motion för ställningstagande för en säkrare värld utan kärnvapen

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamn ställer sig bakom International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) upprop om ett förbud mot kärnvapen. Enligt kommunallagen, 2 kap. §§ 1–2 framgår att en kommun ansvarar för angelägenheter med anknytning till kommunens ansvarsområden samt att kommuner inte får ha hand om sådana angelägenheter som någon annan, exempelvis staten, regionen eller en annan kommun, har hand om. Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att motionen avslås.
Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att den inte rör kommunal verksamhet eller ett kommunalt ansvarsområde.

Svar på motion om att kranmärka Ulricehamns kommun

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har i en motion yrkat för att Ulricehamns kommun och de kommunala bolagen ska ansöka om att Kranmärkas vilket innebär att flaskvatten slopas i verksamheterna.
Beslut: Motionen antas genom att delar av kommunen kranmärks. Samtliga verksamheter och bolag förutom försäljning av flaskvatten i skolcaféterian och måltidsdryck inom välfärd omfattas.

Publicerat av Anette Westerlund den 28 september 2020, senast ändrad den 28 september 2020 av Ulrika Emtervall