Kommunfullmäktigemöte 22 oktober 2020

Vill du ta del av hela mötet kan du titta på webbsändningen i sin helhet, eller läsa protokollet när det är justerat.

En illustration av en grå ordförandeklubbaFullmäktigemöte 21 oktober 2021

Ärenden

Stort plus jämfört med budget för delåret

Det ekonomiska resultatet för kommunen som avser perioden januari till och med augusti uppgår till 73,8 miljoner kronor vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 18 miljoner.

Kommunens ekonomiska resultat för 2020 beräknas bli  60,5 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2020 är alltså 42,5 miljoner kronor högre än budget.

Grönt för flera mål men rött för två

I delårsredovisningen finns mål för god ekonomisk hushållning. Nio av dem är uppfyllda och får grönt ljus, fem förväntas uppfyllas och markeras därför med färgen gult. Kvar är två röda som riskerar att inte uppfyllas. Dessa handlar om att det är något färre grundskoleelever jämfört med förra årets, som är behöriga till gymnasiet och att den totala sjukfrånvaron för kommunens anställda inte har minskat enligt målen.

Revisorerna ger tumme upp

Kommunens revisorer har till uppgift att granska de mål för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige sätter upp varje år. De anser att de uppsatta finansiella målen kommer att nås, och konstaterar att det är två verksamhetsmål som riskerar att inte uppfyllas.

Oförändrad skattesats nästa år

Ingen ändring av skatten nästa år. Den kommer fortsatt att vara 21.05 kronor per skattekrona.

Kommunförbundets årsredovisning får godkänt

Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Rapport om ej verkställda beslut under andra kvartalet

Cirka 35 beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har fattats under andra kvartalet i år. Alla har inte verkställts. En del handlar om att personen som sökt inte gått att få tag i, några handlar om det inte kunnat hitta en lämplig kontaktperson, och någon har fått ändrade förutsättningar.

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Rapporten skickas till revisorerna och läggs till handlingarna.

Redovisning av årets motioner och medborgarförslag

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Men i april i år härjade corona-pandemin för fullt, vilket gjorde att det bestämdes med att vänta till oktober med redovisningen. I redovisningen finns bland annat flera motioner om skolorna, några om utvecklingen av kommunens äldreomsorg, och ett antal medborgarförslag om nya gång- och cykelvägar, broddar till kommunens äldre, med mera.

Utredning om barnrättsombud pågår

Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunen inför ett så kallat barnrättsombud. Utredningen pågår fortfarande och därför finns det inget att besluta om för kommunfullmäktige ännu.

Ingen föreläsning om studieförbund med muslimsk inriktning

Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund, bildat 2001, som främst verkar inom den muslimska befolkningsgruppen. Sverigedemokraterna vill utbilda tjänstemän och folkvalda mer om detta genom att bjuda in samhällsdebattören och författaren Johan Westerholm för en föreläsning. Motionen avslås eftersom utbildningsinsatser för tjänstemän och förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Nej till sammanslagning med Borås reningsverk Sobacken

Sverigedemokraterna vill i en motion att Ulricehamns kommun ska gå samman med Borås kommuns reningsverk Sobacken, istället för att bygga ett nytt, eget i Vist. Motionen föreslås avslås av fullmäktige eftersom kostnaden för det inte är rimlig i jämförelse med att bygga ett eget.

Inget söndagsöppet på Övreskog

Nya Ulricehamn vill i en motion att återvinningscentralen Övreskog ska hålla öppet även på söndagar mellan klockan 11 och 14. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen för att kundundersökningar visat att det inte finns ett behov för det och för att det skulle bli dyrt och göra att renhållningstaxan måste höjas.

Nej till vätgasanläggning, HRS

Sverigedemokraterna föreslår att Ulricehamns kommun utreder möjligheten för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med det lokala näringslivet. Motionen får kommunstyrelsens nej eftersom vätgasproduktion i sig ligger utanför Ulricehamns energi, som är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter, befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.

Fullmäktige får fortsätta säga sitt om sopsystem

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att delegationsordningen ska skrivas om så att fullmäktige får vara med och välja sopsystem. Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige ska avslå den, eftersom gränsdragningen mellan principiella frågor och detaljfrågor redan är tydligt i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige kommer även fortsättningsvis att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem ryms.

 

 

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 22 oktober 2020, senast ändrad den 23 oktober 2020