Kommunstyrelsen 1 oktober 2020

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 1 oktober 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Spegelblankt Åsundenvatten och sedan en stadsvy.Spegelblankt Åsundenvatten och sedan en stadsvy.

Fattade beslut och beslut som går vidare till kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2019 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund får grönt ljus

Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Rapportering om beslut som inte är verkställda under kvartal 2, 2020 enligt SoL och LSS

Cirka 35 beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) har fattats under andra kvartalet i år. Alla har inte verkställts. En del handlar om att personen som sökt inte gått att få tag i, några handlar om det inte kunnat hitta en lämplig kontaktperson, och någon har fått ändrade förutsättningar.

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Rapporten skickas till revisorerna och läggs till handlingarna.

Redovisning av årets motioner och medborgarförslag

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Men i april i år härjade corona-pandemin för fullt, vilket gjorde att det bestämdes med att vänta till oktober med redovisningen. I redovisningen finns bland annat flera motioner om skolorna, några om utvecklingen av kommunens äldreomsorg, och ett antal medborgarförslag om nya gång- och cykelvägar, broddar till kommunens äldre, med mera.

Utredning om barnrättsombud pågår

Miljöpartiet föreslår i en motion att kommunen inför ett så kallat barnrättsombud. Utredningen pågår fortfarande och därför finns det inget att besluta om för kommunfullmäktige ännu.

Ingen föreläsning om studieförbund med muslimsk inriktning

Ibn Rushd är ett svenskt studieförbund, bildat 2001, som främst verkar inom den muslimska befolkningsgruppen. Sverigedemokraterna vill utbilda tjänstemän och folkvalda mer om detta genom att bjuda in samhällsdebattören och författaren Johan Westerholm för en föreläsning.  Motionen avslås eftersom utbildningsinsatser för tjänstemän och förtroendevalda politiker, ska ha ett klart syfte, fylla ett uttalat behov och upphandlas enligt gällande regler i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Nej till sammanslagning med Borås reningsverk Sobacken

Sverigedemokraterna vill i en motion att Ulricehamns kommun ska gå samman med Borås kommuns reningsverk Sobacken, istället för att bygga ett nytt, eget i Vist. Motionen föreslås avslås av fullmäktige eftersom kostnaden för det inte är rimlig i jämförelse med att bygga ett eget.

Inget söndagsöppet på Övreskog

Nya Ulricehamn vill i en motion att återvinningscentralen Övreskog ska hålla öppet även på söndagar mellan klockan 11 och 14. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att avslå motionen för att kundundersökningar visat att det inte finns ett behov för det och för att det skulle bli dyrt och göra att renhållningstaxan måste höjas.

Nej till vätgasanläggning, HRS

Sverigedemokraterna föreslår att Ulricehamns kommun utreder möjligheten för att bygga en vätepåfyllningsstation, HRS, antingen i egen regi eller i samarbete med det lokala näringslivet. Motionen får kommunstyrelsens nej eftersom vätgasproduktion i sig ligger utanför Ulricehamns energi, som är ansvarig för kommunens tekniska verksamheter, befintliga uppdrag/verksamhet och marknaden är ännu så länge mycket begränsad.

Fullmäktige får fortsätta säga sitt om sopsystem

Miljöpartiet har lämnat in en motion om att delegationsordningen ska skrivas om så att fullmäktige får vara med och välja sopsystem. Kommunstyrelsen tycker att fullmäktige ska avslå den, eftersom gränsdragningen mellan principiella frågor och detaljfrågor redan är tydligt i kommunkoncernens styrdokument. Kommunfullmäktige kommer framgent att få ta ställning till en ny avfallsplan, i vilken frågan om sopsystem ryms.

Rapport om budget och verksamhetsuppföljning godkänns

Det ekonomiska resultatet för kommunen perioden januari till augusti är 73,8 miljoner kronor vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som beräknas bli 18,0 miljoner kronor. Kommunens ekonomiska resultat för 2020 tros blir 60,5 miljoner. Den ekonomiska prognosen för 2020 är alltså 42,5 miljoner mer än budget. Rapporten per augusti 2020 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor godkänns. Underlaget presenterades till mötet.

Ingen skattehöjning nästa år

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att inte ändra skattesatsen till nästa år. Den föreslås bli 21,05 kronor per skattekrona som tidigare.

Delegationsordningen godkändes

Inget enplanshus på området Avenboken

En privatperson har lämnat in ett medborgarförslag om att låta bygga ett enplanshus, istället för de 2-4 våningshus som detaljplanen ger möjlighet till.

Motionen avslås eftersom detaljplanen som antogs 2013 redan har vunnit laga kraft.

Fler laddstolpar i Ulricehamn utreds

En privatperson har lämnat ett medborgarförslag där han vill att fler laddstolpar för elbilar sätts upp i Ulricehamns kommun och att ett rimligt system för betalning inrättas alternativt att laddningen blir kostnadsfri. Just nu pågår arbete med en strategi för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur, och det blir därför svaret till privatpersonen att ärendet redan utreds.

Fettrattar på gång till hushållen

I ett medborgarförslag föreslås att Ulricehamns
kommun, ska dela ut så kallade fettrattar till hushållen samt ha en upplysningskampanj om hur hushållen kan göra sig av med sitt överflödiga matfett. Vidare bör särskilda kärl sättas upp för detta avfall vid återvinningsanläggningarna.

Medborgarförslaget är under utredning då UEAB har som mål att under 2020 ta fram en policy för omhändertagande och avskiljning av matfett hos hushållen och restauranger i kommunen. UEAB planerar att dela ut fettrattar i samband med informationsspridningen runt policyn.

Ny riktlinje för gåvor, representation, avtackning  och uppvaktning

Kommunfullmäktige beslutade om gällande riktlinje för uppvaktning, avtackning, representation och gåvor år 2013. Nu har handlingen uppdaterats för att säkerställa att kommunen lever upp till lagstiftning som finns inom området och att dessa frågor hanteras med omdöme, måttfullhet och med ett helhetstänk. Förändringen riktlinjens innehåll innebär bland annat att en medaljdelegation införs som kan utdela medalj till personer som utmärkt sig på särskilt sätt för kommunen och att nuvarande 50-årsgåva tas bort.

Redovisning från lokala Brå läggs till handlingarna

Under 2019 undertecknades Polisens medborgarlöfte för år 2019/2020 för Ulricehamns kommun. Polisen vill under år 2019 och 2020 fokusera på att minska brottsligheten bland
ungdomar i syfte att öka tryggheten. Lokala BRÅ, Brottsförebyggande rådet, har i samband med det fattat beslut om att arbeta utifrån metoden EST – effektiv samordning för trygghet. Syftet är att kommunen, bostadsbolaget och polisen arbetar med gemensamma lägesbilder. Genom EST kan
deltagande aktörer identifiera gemensamma problem och få en gemensam lägesbild. Detta står det om i den rapport om kommunstyrelsen lade till handlingarna.

Kvinnojouren i Borås får nästan 300 000 kronor

Kvinnojouren i Borås får verksamhetsbidrag för 2020 med 12 kronor per invånare, totalt 296 016 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2020 för individ- och familjeomsorgen.

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 7 oktober 2020, senast ändrad den 7 oktober 2020