Beslut i korthet, kommunstyrelsen, 2 november 2020

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsen den 2 november. För mer information i varje ärende finns protokollet från mötet publicerat.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Ärenden som lämnas till kommunfullmäktige för beslut

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2021

Miljö och samhällsbyggnad har taxorna och beräkningsunderlag som ses över årligen för att följa kommunens kostnader och vara skäliga för kommunmedborgare och företagare. Förvaltningen har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2021.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar om att taxorna med tillhörande beräkningsgrunder ska antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021.

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 – förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag ligger nu till grund för politiskt beslut. Det innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat för 2021 på 23,8 mnkr, vilket motsvarar 1,6 % av intäkterna från skatter och utjämning. Resultatnivån innebär att det tillförs cirka 109 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Föreslagen investeringsbudget för 2021 blir cirka 268 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att budgetera om 95 mnkr från investeringsbudgeten 2020. Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar på de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i verksamheten. Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2021 har beaktats.

Kommunstyrelses beslut var att att föreslå för kommunfullmäktiges att Nya Ulricehamns och Centerpartiets budgetförslag för 2021 och ekonomisk plan 2022–2023, Tillsammans för en starkare kommun, antas.

Avgiftsbefrielse livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskyddstillsyn

Den rådande pandemin påverkar många verksamheter i Ulricehamn kommun. Fysiska tillsynsbesök är i vissa fall inte möjliga att genomföra. Miljö- och byggnämnden som har tillsynsansvaret inom kommunen för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskyddstillsyn har under året även fått ett nytt uppdrag gällande tillsyn på trängsel av serveringsställen, som har prioriterats framför annan tillsyn enligt Länsstyrelsens uppmaning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att verksamhetsutövare där tillsyn inte kunnat utföras till följd av pågående pandemi befrias från att betala 2020 års årliga tillsynsavgift inom områdena livsmedelskontroll samt miljö och hälsoskyddstillsyn. Miljöenheten inom sektor miljö och samhällsbyggnad kompenseras med 700 tkr för intäktsbortfallet, detta finansieras genom att sänka kommunens resultatnivå.

Revisionsrapport, stiftelser och donationsfonder år 2019

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017-2019 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktiges beslutar att stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2019. Årsredovisning med revisionsberättelse 2019 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2019 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2019 läggs till handlingarna.

Årlig översyn av mål och uppdrag 2020

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Arbetet har inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har gått att genomföra. Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna ska anses som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.

Kommunstyrelsens beslutar att föreslå att kommunfullmäktiges beslutar att de mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2020 godkänns och avslutas enligt förslag.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 60 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. Andra dokument som är tidsatta till 2019 eller 2020 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas mycket beroende på pandemin och att andra arbetsuppgifter har prioriterats. För något dokument föreslås ansvaret för dokumentet ändras. Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta sker varje år.

Kommunstyrelsens beslutar att förslå att kommunfullmäktige beslutar att förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas.

Sammanträdestider 2021 för kommunfullmäktige

Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18 i sessionssalen i stadshuset.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att dessa sammanträdesdagar ska gälla för kommunfullmäktiges möten 2021: 28 januari, 25 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 23 juni, (onsdag) 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

Digital signering av protokoll

Under våren 2020 har ett system upphandlats för att göra det möjligt att signera dokument digitalt, till exempel avtal och protokoll. Det upphandlade systemet uppfyller alla juridiska krav och övriga krav på spårbarhet. Systemet används idag för signering av anställningsavtal. Eftersom systemet även gör det möjligt för digital signering av protokoll föreslår förvaltningen att denna möjlighet införs i kommunstyrelsen, beredande utskottet och budgetutskottet samt i kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen.

Följande tillägg föreslås i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.”

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktiges beslutar att möjligheten att signera kommunfullmäktiges samt val- och arvodesberedningens protokoll digitalt från och med 1 januari 2021 införs. Följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente § 21, ”Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot.” Tillägg görs även i kommunfullmäktiges arbetsordning, § 18, ”Justering av protokoll sker digitalt eller fysiskt.”

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2 november

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Samråd Hökerum 7:7 m.fl., Mogdens fritidshusområde, Hökerum

Syftet med detaljplanen är att skapa bättre förutsättningar för permanentboende i det befintliga fritidshusområdet samtidigt som området ansluts till det kommunalt vatten och avlopp. Planområdet består idag till övervägande del av sommarstugor som regelbundet drabbas av översvämningar inom de strandnära områdena.

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen skickas ut på samråd. Man beslutade också att genomförande av planen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt utredningen i planförslaget.

Svar på granskningsrapport om måluppfyllelse för kommunstyrelsen för sektor miljö och samhällsbyggnad

Kommunens valda revisorer har överlämnat en granskningsrapport om sektor miljö och samhällsbyggnads målarbete. Av rapporten framgår att bedömning är att det övergripande målarbetet inom sektorn är ändamålsenlig. Revisorerna anser att Ulricehamns kommun har utförliga och tydliga riktlinjer som beskriver processen för att ta fram och följa upp mål. Revisorerna föreslår dock att kommunstyrelsen ska vara mer aktiv vid hantering av konstaterade avvikelser mot mål. I rapporten står att ”politiken ansvarar för att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen”. Förvaltningen tycker det är positivt att revisorerna likt förvaltningen tycker att sektorn har ett väl fungerande arbetssätt kopplat målarbete och uppföljning. Förvaltningen anser att det finns förutsättningar och forum för kommunstyrelsen att säkerställa att förvaltningen har rätt förutsättningar för att nå målen och således långsiktigt agera i detta avseende. Granskningsrapportens förslag bör därför beaktas i de kommande årens budgetprocesser vid uppföljning, beslut om mål och förutsättningar för sektorn.

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag på granskningsrapport om måluppfyllelse för kommunstyrelsen för sektor miljö och samhällsbyggnad och skickar svaret till revisorerna.

Svar på medborgarförslag om tak över mopedparkeringsplats

I ett medborgarförslag föreslås det att mopedparkeringsplatsen på Tingsholmsgymnasiet ska få tak för att elcyklar och mopeder inte ska bli blöta när det regnar. Tak över moped och-cykelparkeringar plockats bort vid skolor på grund av att skadegörelse och störningar uppstått. Som ett led i arbetet med att minska skadegörelse arbetar förvaltningen med inriktningen att cykel- och mopedparkeringar som finns vid kommunens skolor inte ska ha tak.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget.

Svar på medborgarförslag om underhållet på kommunägd fastighet i Gällstad

I ett medborgarförslag vill en invånare att om kommunen ska fortsätta äga husen vid Tolsgården, så måste samtliga byggnader och trädgård underhållas. Om kommunen tänker sälja fastigheten anser den som lämnat medborgarförslaget att det ska göras omgående. Kommunen köpte mark för ett nytt äldreboende och förskola i Gällstad. I köpet ingick fastigheten där Tolsgården ligger. Avsikten var att sälja den fastigheten så fort som möjligt. Fastigheten har sålts och kontraktet tecknades 20 februari 2020.

Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är tillgodosett med hänvisning till att kommunen sålt fastigheten ”Tolsgården”.

Svar på medborgarförslag om slopad uppsägningstid för förskoleplats

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att tiden för uppsägning av förskoleplats ska slopas under pågående pandemi. Detta med anledning av den pågående coronapandemin som kan leda till att ekonomin tryter för många. Valet att då säga upp plats i förskolan kan vara ett alternativ för många att spara pengar. Möjligheten att spara pengar begränsas dock då det finns en uppsägningstid på två månader som begränsar möjligheten att spara pengar.

Förvaltningen bedömer att ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstiden skulle få betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. En viss uppsägningstid behövs för att det ska vara möjligt att planera verksamheten inom förskolans tilldelade budgetram med bibehållen bemanning och kvalitet.

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget då ett slopande att avgiftsbelagd uppsägningstid skulle få betydande ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen.

Komplettering av brandskyddsregler

Brandskyddsreglerna ska ses som en hjälp för ökad säkerhet och trygghet. Styrdokumentet ska leda till att kommunen har en så bra förmåga som möjligt att förhindra att brand uppstår.
Kommunstyrelsen beslutar att anta styrdokument Brandskyddsregler. Det kompletterade styrdokumentet ersätter det styrdokument som antogs 2019 och börjar gälla 1 december 2020.

Tillämpningsregler för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg

De befintliga tillämpningsreglerna för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg antogs av kommunstyrelsen den 7 oktober 2013. Förvaltningen har gjort en översyn av tillämpningsreglerna och därför har reglerna uppdaterats i vissa delar.

Under mötet tillkom ett tilläggsyrkande och kommunstyrelsen beslutade att ett förtydligande görs under punkt 1.6: Elever som inte har en ordinarie plats på fritidshem erbjuds en s.k. lovplats. Detta gäller elever… Tillämpningsreglerna för fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg antas med ovanstående ändring.”

Riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium

För vissa elever är gymnasiestudier vid folkhögskola den bästa skolformen för att genomföra sin utbildning på gymnasienivå. Regleringen vad gäller kommunernas ansvar för kostnader för dessa elever är delvis oklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ger vägledning via hur ersättningsformerna kan behandlas i ”Gymnasieelever vid folkhögskola”. Tingsholmsgymnasiet har sedan 2007 tillämpat denna vägledning men behöver nu reglera ersättningsnivåerna i riktlinjer för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium.

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjerna för ersättning till gymnasieelever vid folkhögskola eller distansgymnasium.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2020

Kommunstyrelsen beslutar att revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning antas. Tidigare version av kommunstyrelsens delegationsordning upphävs.

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2021

Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kronor per invånare och år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kronor för samfinansiering av folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 med budget har tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.

Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021, inklusive budget.

Samverkansavtal avseende för folkhälsoarbete och folkhälsostrateg

Avtalen mellan Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i Sjuhärad gäller fram till 2020 för folkhälsoinsatser och tillsvidare för folkhälsotjänst. Under 2020 har två nya folkhälsoavtal arbetats fram i dialog mellan kommunerna och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands landsting, samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021–2024 och samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från den 1 januari 2021 och tills vidare. Insatserna som anges i avtal och årlig upprättad verksamhetsplan bedrivs genom samfinansiering 50/50. Södra hälso-och sjukvårdsnämnden avsätter årligen 390 000 kronor för samfinansiering av en folkhälsostrategtjänst och kommunen avsätter resterande medel för tjänsten.

Kommunstyrelsen beslutar att samverkansavtal för lokalt folkhälsoarbete i Ulricehamns kommun 2021–2024 och samverkansavtal avseende folkhälsostrateg i Ulricehamns kommun från 1 januari 2021 och tills vidare godkänns.

Avsiktsförklaring utveckling av Ätradalsleden att bli en nationell cykelled

Arbetet med att upprätta en nationell cykelled som sträcker sig från Falköping i norr till Falkenberg i söder har pågått under en tid och har nu genom att berörda kommuner (Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Falkenberg) inlett ett samarbete med Västkuststiftelsen tagit ett rejält kliv framåt.

En nationellt klassad led innebär för berörda kommuner en kvalitetsstämpel och en fin marknadsföringsmöjlighet. Berörda kommuner har tillsammans med Västkuststiftelsen tagit fram en avsiktsförklaring. Tanken med avsiktsförklaringen är tydliggöra mål, syfte och rollfördelning i samarbetet under 2020 samt visa på vad ett fortsatt samarbete kring Ätradalsleden kan innebära för respektive part. Varje kommun behöver, för att kunna gå vidare med samverkansprojektet, underteckna den framarbetade avsiktsförklaringen.

Kommunstyrelsen beslutar att avsiktsförklaringen antas och ordföranden får i uppdrag att underteckna den.

Sammanträdestider för kommunstyrelsen under 2021

Förslag till sammanträdestider för 2021 för kommunstyrelsen har tagits fram. Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 08.00 i sessionssalen i Stadshuset.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för 2021: 14 januari, 4 februari, 4 mars, 14 april, (tisdag) 6 maj, 3 juni, 19 augusti, (reservtillfälle) 2 september, 30 september, 28 oktober och 25 november.

Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete under coronapandemin

Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det gångna året med tanke på vad den rådande coronapandemin inneburit för alla anställda inom kommunen. Den sedvanliga julgåvan tidigarelades och utökades från 200 kr till 450 kr per medarbetare, enligt beslut i kommunstyrelsen den 6 april 2020. Den nu aktuella gåvan är en uppskattning utöver den vanliga utifrån det extraordinära år som varit 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom anslaget för ram i balans.

Initiativärende

Victor Öberg har inkommit med ett initiativärende där han skriver: Från Moderaternas och Socialdemokraternas sida har vi länge efterfrågat den så kallade ”delutredning 4”, men hela tiden fått mothugg att den inte är aktuell att göra. Eller att som vi upplever det, så försöker styret undvika att starta den för att man rädd för utfallet. I brist på ledning i frågan så känner vi nu att vi måste ta saken i egna händer och starta denna utredningen. Vi vill därför starta ”Delutredning 4” så snart som möjligt då vi inte ser någon anledning att vänta på den utredningen längre.

Utan det uppdraget som förvaltningen fick av fullmäktige den 25 januari 2018 om att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i januari 2021.

Därefter ska kommunstyrelsen skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny högstadieskola. Beslutet som är taget i kommunfullmäktige den 25 januari 2018 lyder enligt följande: ”Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation. Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra skolor i Ätradalen.” Därför anser vi att det inte krävs någon beredning i ärendet utan kommunstyrelsen kan ta beslutet i dag att starta utredningen.

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa ”delutredning 4” till kommunfullmäktige senast i januari 2021. Därefter ska kommunfullmäktige skyndsamt ta ett beslut om slutgiltig inriktning av ny högstadieskola.

Publicerat av Elin Ohlsson den 12 november 2020, senast ändrad den 17 november 2020

Kontakt