Årets sista kommunfullmäktigemöte

Vill du ta del av mötet i helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så fort det är justerat.

Julkort med texten God jul och gott nytt årGod jul!

Ärenden

Inkomna motioner och medborgarförslag

Moderaterna vill bygga psykiatriboende

Moderaterna tycker att det saknas psykiatriboenden i kommunen. Därför vill de att bygga ut antalet platser för dem som inte kan bo hemma, gärna ett som är särskilt anpassat för de personer som inte kan läggas in på sjukhus, men som heller inte kan bo kvar hemma. Motionen skickas till kommunstyrelsen som ska bereda frågan.

Miljöpartiet föreslår kalhyggesfritt skogsbruk för kommunen

Miljöpartiets Arne Fransson och Ingmar Basth föreslår att kommunen ska gå över till kalhyggesfri skogsförvaltning på de egna fastigheterna i kommunen. Detta med anledning av de stora koldioxidutsläppen som blir man tar ner stora ytor gammal skog. Förhoppningen är också att privata skogsägarna ska se och förstå fördelarna och följa kommunens goda exempel. Motionen skickas till kommunstyrelsen som ska bereda frågan.

MP:s fråga om Brunnsnäs tas upp på nästa möte

Miljöpartiets Ingemar Basth har i en interpellation till ställt ett antal frågor om vad som händer med fastigheten Brunnsnäs. Kommunfullmäktige bestämmer att bordlägga frågan till nästa möte.

Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation

Kommunfullmäktige bestämmer att en demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. Beredningen ska bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (40 procent och däröver) ska inte ingå i beredningen.

Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice beredningsledare (vice ordförande). Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar för fullmäktige i december år 2021. Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under året

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kommunfullmäktige bestämmer att förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs. Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-23. Vid sammanträdet 2020-09-18 beslutade direktionen att anta föreslagen revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. direktionen rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordning, medlemskommunerna att fastställa desamma.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021

Kommunfullmäktige bestämmer att taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning ska vara 1 864 kronor/timme och en grundavgift på 1 864 kronor. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 12 juni 2020 § 38. Den nya taxan börjar gälla från 1 januari 2021. Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte lämnas till ett kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.

Budgetuppföljningen godkänns

Budget- och verksamhetsuppföljningen till och med oktober 2020 godkänns. Kommunens ekonomiska resultat för 2020 beräknas uppgå till 64,3 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 18 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2020 innebär därför ett beräknat ekonomiskt resultat som är 46,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall beräknas bli bättre än budgeterat.

Avvikelsen totalt uppgår till 18,3 miljoner kronor. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 28 miljoner bättre än budgeterat. Den stora orsaken till det förväntade positiva budgetutfallet är en positiv avvikelse (38,3 mnkr) för skatter och avgifter, vilket är en följd av de stora tillskott som Riksdagen beslutat om till följd av covid-19. Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till cirka 170 miljoner kronor.

Insatspengar till Kommuninvest ekonomisk förening

Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder kommuner i finansieringsfrågor. Kommunfullmäktige beslutade att Ulricehamns kommun ska betala ett insatsbelopp på 3 888 000 kronor till Kommuninvest ekonomisk förening för att uppfylla de nivåerna på kapitalinsats för 2020 och 2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 fattas i samband med budgetbeslutet för respektive år.

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB godkänns

Kommunfullmäktige godkänner avtalet (och bilagan) med Ulricehamns Ski Event AB. Ulricehamns Ski Event AB är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Avtalet reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter som hör till arrangemanget av Världscupen 2021.

Inget nytt inriktningsbeslut för högstadieskolor

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera (skicka tillbaka) ärendet för att utredas på nytt.

Ombudgetering för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen

Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas. Det betyder att kostnaden för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen kan finansieras via ombudgetering av medel från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 41272, enligt 2020 års budget. Pengarna ska gå till åtgärder som bidrar till att bilarna sänker hastigheten hastighetsdämpande åtgärder utmed Marbäcksvägen på sträckan mellan nuvarande gräns för tättbebyggt område och fram till Backliden.

Om- och tillbyggnad av Hössna skola får investeringsmedel

Ansökan om investeringsmedel beviljades under förutsättningen att Kommunfullmäktige fastställer förslaget till investeringsbudget/investeringsplan för 2021–2023.

Det betyder att investeringsmedel på 33 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av Hössna skola kan finansieras redan nu, via framtida avsatta medel för om- och tillbyggnaden av Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023.

Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. Under projekteringen har ett antal andra brister och behov blivit tydliga. Det har medfört att utgifterna nu bedöms bli högre jämfört med den ursprungliga grovt uppskattade budgeten och mot förprojekteringen. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Motion avslås: ingen kompetensutveckling för vårdpersonal

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla undersköterskor och även andra yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen ska få minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön. Det innebär merkostnader för verksamheten på cirka 9,7 miljoner kronor per år. Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det inte ryms i befintlig budget.

Motion om att karriärtjänster för undersköterskor anses redan genomföras

Kommunfullmäktige anser att motionen redan är under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska skapats.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänsten för undersköterskor skapas. Kommunens vuxenutbildning och Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera specialistutbildningar för undersköterskor till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas på distans och bedrivas på hel- eller halvfart. Genomgången utbildning ska innebära ökat ansvar och därmed högre lön. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara under genomförande då utbildningsinsatser som de som beskrivs ovan genomförs och att en ny tjänst, specialistundersköterska, har skapats och planeras att tillsättas under 2021.

Motion om mentorsprogram för personer med utländsk språkbakgrund genomförs redan

Kommunfullmäktige anser att motionen är under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic (L), IngaKersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och äldreomsorg kan erhållas. Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning finns idag certifierade handledare som tar emot praktikanter/elever. Det ska också utbildas och införas språkombud i verksamheten.

Parkeringsplatser för hemtjänsten

Kommunfullmäktige avslår första delen av motionen där kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna. Man hänvisar till att det inte bedöms möjligt att genomföra. Kommunfullmäktige anser att den andra delen av förslaget är tillgodosett. Den handlar om att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa en parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs. Man hänvisar till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.

Bakgrunden till ärendet är att Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) föreslår i en motion att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukare.

De vill skapa parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheterna som berörs. Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet att utfärda generella parkeringstillstånd som gäller alltid och överallt. Vid kommunens egna fastigheter, inklusive Stubos fastigheter där det bor brukare, finns det möjlighet för hemtjänstpersonal att parkera.

Svar på motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur

Kommunfullmäktige anser att motionen är under utredning. Man hänvisar till att arbete med att ta fram styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår.

Bakgrunden till ärenden är en motion till kommunfullmäktige där Wiktor Öberg (M) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett betalningssystem för de kommunala laddplatserna samt modernisera laddplatserna. Inom förvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utforma styrdokument för utbyggnaden av laddinfrastruktur. I detta arbete behöver kommunen göra ett antal ställningstaganden och vägval. De frågeställningar som lyfts i motionen kan med fördel hanteras inom arbetet med framtagande av styrdokument för utbyggnad av kommunal laddinfrastruktur.

Inga ny åtgärder för Ulricehamnsbygdens ridklubb

I en motion till fullmäktige föreslår Ingemar Basth (Mp) ett antal åtgärder som rör Ulricehamnsbygdens ridklubb. Bland annat utökat ekonomiskt stöd och extra pengar för renovering av lokalerna. En utredning som förvaltningen gjort visar att en mängd åtgärder och insatser redan gjorts från kommunens sida. Kommunfullmäktige anser därför att alla fyra yrkanden i motionen är tillgodosedda.

Valärenden

Val av revisor i samordningsförbundet Sjuhärad

Bo‐Lennart Bäcklund väljs till ny revisor

Avsägelse av förtroendeuppdrag i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Celso Silva Gonçalves (S) lämnar sina uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige .

Dan Ljung (V) avslutar sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Kerstin Berggren (MP) lämnar sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

 

Publicerat av Anette Westerlund den 18 december 2020, senast ändrad den 18 december 2020