Beslut i korthet på kommunstyrelsen den 26 november

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 26 november i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Ärenden där beslut går vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Demokratiberedning för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att en demokratiberedning tillsätts för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation. Beredningen föreslås bestå av en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige. De som idag är ledamöter i kommunstyrelsen kan väljas till ledamot i beredningen. De hel- och deltidsarvoderade politikerna (40 % och däröver) ska inte ingå i beredningen

Ledamöterna utser inom sig en beredningsledare (ordförande) och en vice beredningsledare (vice ordförande). Demokratiberedningens arbete startas upp under januari månad år 2021 och slutrapporterar för fullmäktige i december år 2021. Delrapportering ska ske vid minst tre tillfällen under året.

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund fastställs. Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och reviderades senast 2018-02-23. Vid sammanträdet 2020-09-18 beslutade Direktionen att anta föreslagen revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Direktionen rekommenderar i enlighet med § 24 om Ändring av förbundsordning, medlemskommunerna att fastställa desamma.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 864 kronor/timme och en grundavgift på 1 864 kronor. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 12 juni 2020 § 38. Den nya taxan börjar i så fall gälla från 1 januari 2021. Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte lämnas till ett kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.

Budgetuppföljning oktober 2020 föreslås godkännas

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att rapporten till och med oktober 2020 för budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. Kommunens ekonomiska resultat för 2020 beräknas uppgå till 64,3 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 18 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2020 innebär därför ett beräknat ekonomiskt resultat som är 46,3 miljoner kronor högre än budgeterat. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall beräknas bli bättre än budgeterat.

Avvikelsen totalt uppgår till 18,3 miljoner kronor. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 28 miljoner bättre än budgeterat. Den stora orsaken till det förväntade positiva budgetutfallet är en positiv avvikelse (38,3 mnkr) för skatter och avgifter, vilket är en följd av de stora tillskott som Riksdagen beslutat om till följd av covid-19. Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till cirka 170 miljoner kronor.

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Ulricehamns kommun ska betala in ett insatsbelopp på 3 888 000 kronor till Kommuninvest Ekonomisk förening

för att uppfylla de nivåerna på kapitalinsats för 2020 och 2021 som krävs enligt beslut på föreningsstämman 2020. Beslut om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 2022, 2023 och 2024 kommer att fattas i samband med budgetbeslutet för respektive år.

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB föreslås godkännas

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att avtal med Ulricehamns Ski Event AB jämte bilaga godkänns. Ulricehamns Ski Event AB är arrangör av Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Två världscupdeltävlingar har tidigare genomförts i Ulricehamn och arrangemangen föll mycket väl ut. Därför har FIS beslutat att Ulricehamn får anordna ytterligare en världscuptävling den 16 – 17 januari 2021. Denna gång blir det renodlade sprinttävlingar för arrangemanget. Detta avtal reglerar parternas ersättning, kostnader och intäkter som hör till arrangemanget av Världscupen 2021.

Inriktningsbeslut 7-9-skolor i Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen föreslå till kommunfullmäktige att förvaltningen får i uppdrag:
– Att utreda och planera för byggnation av två högstadieskolor i Ulricehamns kommun som båda är placerade i Ulricehamns tätort. Planeringen av ytorna ska göra det möjligt att i framtiden rymma 550 elever per skolenhet.
– Att planera så att en av de två högstadieskolorna i centralorten skall gå att bygga ut vid behov.
– Att utreda annat användningsområde för fastigheterna och mark vid nuvarande Stenbocksskola.
– Att beslut, från kommunfullmäktige 25 januari 2018, § 9, om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas.

Genom ett inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen för 7-9 skolorna i kommunen.

Ombudgetering av investeringsmedel för hastighetsåtgärder Marbäcksvägen förslås godkännas

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige godkänna ansökan om ombudgetering av investeringsmedel. Investeringsmedel för hastighetsåtgärder på Marbäcksvägen, 0,3 miljoner kronor, kan finansieras via ombudgetering av pengar från projekt Vändplan/gata Sanatorieskogen, projektnummer 41272, enligt 2020 års budget. Driftanslag för trafikanordningar 5 tusen kronor/år beaktas i budgeten 2021.

Pengarna ska användas till att göra hastighetsdämpande åtgärder längs Marbäcksvägen på sträckan mellan nuvarande gräns för tättbebyggt område och fram till Backliden. Syftet är att få bilister att hålla hastigheten på denna sträcka. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas kommunfullmäktige då pengarna från början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beslutas om i budget 2021

Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola ska beviljas. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige också fastställer förslag till investeringsbudget/investeringsplan 2021–2023.

Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna skola, 33 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för om- och tillbyggnad Hössna skola i investeringsbudgeten för 2021–2023.

Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt personalutrymme, det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum saknas till mellanstadiet. Det finns behov av att kunna förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom stadierna. Under projekteringen har ett antal andra brister och behov blivit tydliga. Det har medfört att utgifterna nu bedöms bli högre jämfört med den ursprungliga grovt uppskattade budgeten och mot förprojekteringen. Förvaltningens lokalstyrgrupp har beslutat att projektet i sin helhet läggs in i förvaltningens förslag till investeringsbudget. För att få en hållbar och långsiktig helhetslösning för skolan så anser lokalstyrgruppen att projektet bör genomföras. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige.

Redan i investeringsbudgeten för 2020 finns 13 miljoner kronor avsatta för om och tillbyggnad av Hössna skola, men projektbudgeten har reviderats i budget 2021. Tidigare har dessutom en halv miljon kronor beviljats för projektering. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Förslag på att avslå motion om att alla yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen ska få minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön

eKommunstyrelsen beslutar förslå för kommunfullmäktige att motionen avslås med hänvisning till att förslaget inte ryms i befintlig budget.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att alla undersköterskor och även andra yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten årligen erhåller minst två veckors kompetensutveckling med bibehållen lön. Då förslaget berör mycket personal och mycket tid skulle detta innebära stora merkostnader för verksamheten, cirka 9,7 miljoner kronor per år. Verksamheten ser också vikten av att erbjuda kompetensutveckling för medarbetarna och arbetar med detta på olika sätt.

Motion om att karriärtjänster för undersköterskor anses redan genomföras

Kommunstyrelsen förslår för kommunfullmäktige att besluta att motionen anses vara under genomförande med hänvisning till de utbildningsinsatser som pågår kontinuerligt och att tjänsten som specialistundersköterska skapats.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att karriärtjänsten för undersköterskor skapas. Kommunens vuxenutbildning och Yrkeshögskolan (YH) erbjuder flera specialistutbildningar för undersköterskor till exempel inom demensvård och äldrepsykiatri. Utbildningar kan läsas på distans och bedrivas på hel- eller halvfart. Genomgången utbildning ska innebära ökat ansvar och därmed högre lön. Förvaltningen föreslår att motionen ska anses vara under genomförande då utbildningsinsatser som de som beskrivs ovan genomförs och att en ny tjänst, specialistundersköterska, har skapats och planeras att tillsättas under 2021.

Motion om mentorsprogram för personer med utländsk språkbakgrund genomförs redan

Kommunstyrelsen förslår att kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under genomförande med hänvisning till befintliga certifierade handledare samt införandet av språkombud i verksamheten.

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgit Andersson (L), Adela Brkic (L), IngaKersti Skarland (S) och Klas Redin (S) att ett väl genomarbetat mentorsprogram skapas för personer med utländsk språkbakgrund så att SFI-studier och praktik inom vård- och äldreomsorg kan erhållas. Inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning finns idag certifierade handledare som tar emot praktikanter/elever. Det ska också utbildas och införas språkombud i verksamheten.

Parkeringsplatser för hemtjänsten

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår första delen av motionen där kommunstyrelsen får i uppdrag att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukarna. Man hänvisar till att det inte bedöms möjligt att genomföra. Kommunfullmäktige föreslås också att anse den andra delen av förslaget tillgodosett. Den delen handlar om att kommunstyrelsen får i uppdrag att skapa en parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheter som berörs. Man hänvisar till de parkeringsrutiner som upprättats av Stubo.

Bakgrunden till ärendet är att Wiktor Öberg (M) och Richard Hallifax (M) föreslår i en motion att finna en lösning som gör att hemtjänsten enklare kan parkera när de ska besöka brukare. De vill skapa parkeringsplats för hemtjänsten vid de kommunala fastigheterna som berörs. Förvaltningen bedömer att det inte finns möjlighet att utfärda generella parkeringstillstånd som gäller alltid och överallt. Vid kommunens egna fastigheter, inklusive Stubos fastigheter där det bor brukare, finns det möjlighet för hemtjänstpersonal att parkera

Svar på motion om att framtidssäkra vår laddinfrastruktur

Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut för kommunfullmäktige att anse att motionen är under utredning. Man hänvisar till att arbete med att ta fram styrdokument för utbyggnad av kommunens laddinfrastruktur pågår. Bakgrunden till ärenden är en motion till kommunfullmäktige där Wiktor Öberg (M) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett betalningssystem för de kommunala laddplatserna samt modernisera laddplatserna. Inom förvaltningen pågår för närvarande ett arbete med att utforma styrdokument för utbyggnaden av laddinfrastruktur. I detta arbete behöver kommunen göra ett antal ställningstaganden och vägval. De frågeställningar som lyfts i motionen kan med fördel hanteras inom arbetet med framtagande av styrdokument för utbyggnad av kommunal laddinfrastruktur.

Inga ny åtgärder för Ulricehamnsbygdens ridklubb

I en motion till fullmäktige föreslår Ingemar Basth (Mp) ett antal åtgärder som rör Ulricehamnsbygdens ridklubb. Bland annat utökat ekonomiskt stöd och extra pengar för renovering av lokalerna. En utredning som förvaltningen gjort visar att en mängd åtgärder och insatser redan gjorts från kommunens sida. Kommunstyrelsen anser därför att alla fyra yrkanden i motionen är tillgodosedda.

Beslut som fattas av kommunstyrelsen

Delegationsordning godkändes och läggs till handlingarna

Kommunen antar 13 klimatlöften som en del av Klimat 2030

Klimat 2030, som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen, har skickat förslag på 20 klimatlöften till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Löftena ska genomföras under 2021. Kommunstyrelsen antar 13 av löftena, varav kommunen redan arbetar med 8 av dessa löftena och arbetet kommer att fortsätta 2021. Resterande 5 löften är nya. Antagande av nya löften motiveras av att de är enkla att genomföra, är resurssnåla, ger bra klimateffekt, utnyttjar kunskap i organisationen samt innebär små förändringar i verksamheten.

Kommunstyrelsen antar följande klimatlöften med målsättning att genomföras under 2021:

 • Vi använder en klimatstyrande resepolicy
 • Våra nya personbilar är miljöbilar
 • Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
 • Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
 • Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 • Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 • Vi producerar egen solel
 • Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
 • Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
 • Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 • Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Planprioriteringslistan våren 2021 är antagen

Kommunstyrelsen beslutar att planprioriteringslistan antas och den ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kölaby 22:11 ”Förskola Trädet”. Detta med inriktning att ta fram en ny detaljplan för att skapa möjligheter för att säkerställa verksamhetens långsiktiga behov i förskolan i Trädet, när det tillfälliga bygglovet för de befintliga modulerna går ut. Behovet finns fastställt i lokalförsörjningsplanen.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Brunnsnäs 2:1, m.fl., kallat Planprogram Brunnsnäs 2:1, m.fl. Detta för att säkerställa utvecklingen av hela området kring Brunnsnäs och Åsakullen.

Planuppdraget Brunnsnäs 2:1, m.fl. avslutas med anledning av framtagandet av ett planprogram.

Planuppdraget Planprogram för Granhagen avslutas i avvaktan på markförvärv.

Planuppdraget Ny förskola Blidsberg avslutas eftersom lokalstyrgruppen identifierat att behovet av en ny förskola finns på annan plats.

Punkt 6: Vist 10:24 med flera ”Nytt reningsverk mm”, tas bort, då den är klar.

Planprogrammet Brunnsnäs 2:1, m.fl. flyttas upp till plats 9 i listan.

Planuppdrag för Brunnsnäs 2:10 med tillhörande ”gårdsmiljö/mark” (8 hektar) tillförs till prioriteringslistan på plats 12 i listan.

Fortsatt intraprenad vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor

Våren 2020 begärde personal vid förskolorna Stadsskogen och Tre Rosor att få fortsätta att bedriva förskolorna som intraprenad under 2021. Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020, Ks § 159, att ställa sig positiv till begäran och gav förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på avtal för 2021. Kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Sammanställningen av kränkningar under läsåret 2019/2020

Under läsåret 2019/2020 inträffade sammanlagt 56 händelser där barn eller elever utsatts för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Av de 56 händelser som anmäldes under året är 2 kopplade till Tingsholmsgymnasiet. Resterande 54 händelser är samtliga kopplade till grundskolan där 32 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 22 av 7-9 skolor. Inga anmälningar gjordes inom förskolan och särskolan. De händelser som rapporterats har i samtliga fall utretts, varefter åtgärder har vidtagits. Alla åtgärder har följts upp. Sammanställningen läggs till handlingarna.

Nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Under våren 2020 reviderades riktlinjerna för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö så att den tydligare följer redovisningslagstiftningen och tar hänsyn till kommunens konstsamling. I det nya förslaget förändras framför allt den del som beskriver finansiering, ägandeskap samt relationen till kommunens konstsamling. De nya riktlinjerna för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas.

Ny biblioteksplan antagen

Nuvarande biblioteksplan antogs 7 januari 2016 § 26 och förlängdes 31 oktober 2019, § 280 till 2020. Syftet med biblioteksplanen är att stärka utvecklingen av Ulricehamns kommun genom ett engagerat livslångt lärande där individ och samhälle utvecklar en stark egen identitet. De nya biblioteksplanen tar bland annat höjd för nytt stadsbibliotek och tar hänsyn till regionala och delregionala styrdokument. Planen, som löper under flera år, ska ses som ett dokument som vid planperiodens slut beskriver ett önskat läge. Biblioteksplanen antas för att gälla under hela planperioden, från 2021 till 2024.

Rapport om kommunens konsthantering godkänns

I oktober blev KPMG:s rapport av kommunens konsthantering klar. Rapporten är sammanställd av KPMG efter uppdrag från kommunens revisorer. Förvaltningen bedömer sammantaget att rapporten i stort stämmer väl överens med den syn som förvaltningen har gällande hanteringen av konstsamlingen. Genom att ta fram en rutin för samlingen, att utöka delegationen för kultur- och fritidschef, att besluta om gallring av konst, samt att i nya lokaler för museisamlingen även inrymma konstsamlingen så kommer kommunstyrelsen väl leva upp till de rekommendationer som ges i granskningen. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kommunens konsthantering och översänder svaret till revisorerna.

Medborgarförslag avslås: ingen åtgärd för sänkt fart på Boråsvägen/Bronäsgatan

I ett medborgarförslag föreslås att det införs fartsänkande åtgärd på Boråsvägen/Bronäsgatan för att öka säkerheten för medlemmarna i dansföreningen U-dance. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att behovet av en fartsänkande åtgärd inte är tillräckligt stort för att föranleda en åtgärd.

Medborgarförslag avslås: ingen ny cykel- och gångväg på Jägaregatan

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås en större gång- och cykelväg utmed Jägaregatan för att öka framkomligheten med barnvagn och cykel. Enligt en tidigare behovsanalys bedöms behovet av en utbyggnad på Jägaregatan inte tillräckligt stort. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en gång- och cykelväg inte ryms inom befintligt gatuutrymme.

Medborgarförslag genomförs: fler sittplatser på banvallen mellan Timmele och skidbacken

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att sittplatser iordningsställs utmed banvallen på sträckan Timmele – Skidbacken. I investeringsprojektet Upprustning av banvallar ingår upprustning av befintliga bänkar och komplettering av nya. På sträckan Ulricehamn – Falköping har ett antal nya bänkar placerats ut och det kommer även sättas upp bänkar på den aktuella sträckan. Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till det pågående arbetet med upprustning av banvallar.

Medborgarförslag genomförs: kommunen klipper banvallen senare på året för att gynna biologisk mångfald

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att vägrenarna på cykelvägen klipps senare på hösten för att gynna pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar. Nästa år planerar kommunen att påbörja klippning av väggrenarena först vid månadsskiftet juli-aug. Vid torr sommar och låg växtkraft kan arbetet eventuellt flyttas fram ytterligare. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är tillgodosett då klippningen av banvallen flyttas till senare på året.

Medborgarförslag utreds: kommunen undersöker en gångbana på väg 1739 i Köttkulla

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att en upphöjd gångbana anläggs på väg 1739, Ulricehamnsvägen, mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla för bättre säkerhet för barn och vuxna. Väg 1739 är en statlig väg som Trafikverket ansvarar för och det är därför bara Trafikverket som kan fatta beslut om att förändra gångbanans utformning. Förvaltningen får i uppdrag att i dialog med Trafikverket undersöka möjligheten att förbättra säkerheten utmed väg 1739 mellan Pilvägen och hållplats Köttkulla.

Medborgarsförslag: kommunen utreder extra ställplatser vid Åsunden

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ställer i ordning ett 15-tal ställplatser öster om Fiskestugan. Kommunen har påbörjat en utredning som väntas vara klart under 2021. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är under utredning med hänvisning till den pågående översynen.

Publicerat av Elin Ohlsson den 7 december 2020, senast ändrad den 7 december 2020

Kontakt