Beslut i korthet på kommunstyrelsen 14 januari

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 14 januari i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Ärenden där beslut går vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Nytt reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

Råden för funktionsnedsättning och äldrefrågor har tidigare haft ett gemensamt reglemente. Nu har reglementet renodlats, ett till varje råd. Revideringen innebär i övrigt inga stora förändringar. Men efter remiss ändras posten som vice ordförande. Till den posten föreslås biträdande oppositionsråd istället för en representant från deltagande föreningar, som tidigare. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för kommunala rådet för äldrefrågor och att det tidigare reglemente upphävs.

Nytt reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

De två kommunala råden för funktionsnedsättning och äldrefrågor har tidigare haft ett gemensamt reglemente. När det nu varit dags för en revidering har reglementena renodlats till varje råd. Revideringen innebär i övrigt inga stora förändringar. Men efter remiss ändras posten som vice ordförande. Till den posten föreslås biträdande oppositionsråd istället för en representant från deltagande föreningar, som tidigare. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reglementet för kommunala rådet för funktionsnedsättning och att tidigare reglemente upphävs.

Delrapport fyra, Kommunens samlade verksamheter i Timmele

Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra delutredningar, delvis beroende av varandra för beslut.

Delutredning fyra syftar till att klarlägga vad som ska ske med skollokalerna i Timmele, i det fall det beslutas att eleverna vid Ätradalsskolans högstadium, fortsättningsvis kommer att ha sin skolgång i centralorten.

Delutredning fyra har inneburit att se över kommunens samlade verksamheter i Timmele, avgränsat till området Ätradalsskolan, Timmele skola, Nyckelpigan och Ängsgården. Flera kriterier har ställts upp för utredningen att ta hänsyn till och beakta. Med stöd av utredningen bedömer förvaltningen att det bästa alternativet att gå vidare med är att eleverna i årskurs F-6 vid Timmele skola samt förskoleverksamheten vid Nyckelpigan och Ängsgården flyttar in i Ätradalsskolan. De lämnade lokalerna vid Timmele skola, Nyckelpigan och Ängsgården kan användas för förvaltningens behov i övrigt eller säljas. Genom ett inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen avseende grundskola för årskurserna F-6 samt förskoleverksamheten i Timmele.

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige anser rapporten redovisad och tillfogas övriga delar i utredningen.

Nya riktlinjer för markanvisning

Det är kommunens ansvar att se till att mark för bostäder och andra ändamål i kommunen finns tillgänglig. Hur det ska gå till ska enligt lagen stå i en riktlinje för markanvisning. Under året har förvaltningen uppmärksammat att vissa delar av riktlinjerna behöver förtydligas för att kunna användas i praktiken. Tillämpningen av markanvisningsavgiften och processen vid nyttjande av jämförelseförfarande och direktanvisning har reviderats. En referensgrupp bestående av lokala byggherrar har tagit del av de reviderade riktlinjerna och inte haft något att invända. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjerna för markanvisning och att de ersätter de tidigare riktlinjerna.

Pengar till underhåll och vägarbete under 2021

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för en rad vägarbeten. Bland annat en utbyggnad av rondellen vid Tre rosors väg/Grönahögsvägen samt diverse reparationer och underhåll. Eftersom investeringen är stor behöver beslutet fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansökan om investeringsmedel på totalt 14,8 miljoner kronor.

Pengar för ny IT-utrustning i skolorna

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en uppskattning av investeringar som behövs under 2021. Det rör sig om datorer, läsplattor och investeringar i IT-infrastruktur. För att täcka kostnaden ansöker förvaltningen om investeringsmedel för 19,8 miljoner kronor. Eftersom investeringen är stor behöver beslutet fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansökan.

Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS läggs till handlingarna

Insatser som görs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska vara gjorda inom tre månader efter beslut om insatsen. Kommunen är skyldig att rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om något inte blivit utfört under den här tiden. Varje kvartal lämnar förvaltningen en rapport om sådana ärenden. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att kvartalsrapporten lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Nej till motion om delat bistånd

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) att kommunen inför jämställda utbetalningar av bistånd. Det innebär att det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner, när bistånd beviljas gemensamt för hushållet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motion9en med hänvisning till att det inte bedöms få den effekt på ökad jämställdhet som motionen beskriver.

Motion om bevakningskameror redan uppfylld

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundling (SD) att förvaltningen för en tät dialog med polisen och att förvaltningen får i uppdrag att snarast sätta upp bevakningskameror på Stenbocksskolans innegård samt att förvaltningen ansöker om kamerabevakning på andra platser om polisen har önskemål om detta. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen redan är tillgodosedd då tät dialog och samverkan i de brottsförebyggande frågorna redan sker mellan förvaltningen och polismyndigheten samt att kamerabevakning redan finns på Stenbocksskolans innergård.

Inga pengar till mini-zoo i Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att kommunen ska utreda möjligheten att skapa ett mini-zoo i Ulricehamn. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förvaltningen inte anser att kommunen har varken resurser eller kompetens för att driva ett mini-zoo.

Motion om utbildning i självförsvar redan tillgodosedd

I en motion till kommunfullmäktige vill Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson (M) att stärka den personliga tryggheten för kommunens medarbetare genom att ge personal i riskgrupper möjlighet att gå en gratis utbildning i ”självförsvar och taktisk kommunikation”. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslaget är tillgodosett med hänvisning till att utbildningar redan genomförs och finns att tillgängliga för de verksamheter som berörs.

Ny policy för informationssäkerhet och dataskydd

För att trygga informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som bygger på etablerade standarder (SS-ISO/IEC 27000). Den nya policyn för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målsättningarna för arbetet samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar policyn för informationssäkerhet och dataskydd.

Beslut som fattas av kommunstyrelsen

Delegationsordning godkändes och läggs till handlingarna

Justerad detaljplan för Timmele förskola

Syftet med detaljplaneändringen är att anpassa nuvarande detaljplan för den skolverksamhet som pågår i fastigheten Timmele 9:32. I dagsläget är huvudbyggnaden planstridig vilket detaljplaneändringen rättar till. Detaljplaneändringen för Timmele 9:32, ”Timmele förskola” antas.

Justerad detaljplan för Hössna skola

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga lokaler för Hössna skola på fastigheten Hössna 1:2. Även en del av fastigheten Hössna 1:16 kommer ingå i användningen för skolverksamhet. Ingen ändring görs i planen för de angränsande bostadsfastigheterna. Detaljplanen Hössna 1:2 m.fl., ”Hössna skola” antas.

Rättelsen av den antagna detaljplanen för Chile 2 godkänns

Det behöver göras rättelser i den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 med flera. Syftet med detaljplanen var att befintliga höjder på byggnaderna skulle bevaras genom hela planprocessen men i antagande- och i lagakrafthandlingarna har planarkitekten angett fel höjder. Rättelsen gör i enlighet med 36 § Förvaltningslagen och beskrivs närmare i ärendet. Kommunstyrelsen godkänner rättelsen av den antagna detaljplanen för Kv. Chile 2 med flera som beskrivs i ärendet.

Avslag för ansökan om direktanvisning till Avenboken 1

ByggArvid AB har skickat en ansökan om direktanvisning för fastigheten Avenboken 1, vid Stadsskogen. Det betyder att företaget kommer med ett förslag om hur fastigheten ska byggas och önskar få uppdraget direkt. Ansökan avslås eftersom kommunen redan har beslutat att ge Parkängen Fastigheter AB uppdraget, som blev tvåa i markanvisningstävlingen för Avenboken 1.

Ny policy för markförvärv

Kommunen ansvarar för att planera hur all mark och vatten i kommunen ska användas. För att göra det på ett bra sätt behöver kommunen en plan för att säkerställa att det finns tillgång till mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål, naturvård och friluftsliv. Policyn för markförvärv ska ge förvaltningen kännedom om vilka markområden som kommunen i första hand ska sträva efter att förvärva. Policyn ska också innefatta ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv på kommunens markinnehav samt tydliggöra kommunens hållning i markförvärvsfrågor. Kommunstyrelsen antar den nya policyn för markförvärv, som ersätter den tidigare policyn.

Nya riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn antas

Syftet med riktlinjerna är att verka vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utvecklingen av den byggda miljön. I samband med revideringen föreslås att dokumentet ändrar namn till riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn. Detta då den geografiska avgränsningen för var riktlinjerna gäller har tagits bort från dokumentet. Lagar, regler och förordningar sätter ramar för hur kommunen kan styra utvecklingen av den byggda miljön. Utvecklingen påverkas också av att delar av Ulricehamns stad är utpekat som fast fornlämningsområde och riksintresse för kulturmiljövård. Utöver det finns flera tidigare kommunala ställningstaganden. Riktlinjerna för stadsbyggnad utvecklar och bygger vidare på flera av dessa ställningstaganden. I de reviderade riktlinjerna har endast redaktionella ändringar och vissa förtydliganden gjorts i texten. Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för stadsbyggnad i Ulricehamn och de ersätter därmed tidigare riktlinjer.

Nya regler för skolskjuts

I de nya, reviderade reglerna för skolskjuts har tre nya avsnitt tillkommit.

  • Nu kan elever åka med en senare buss för att vara kvar på fritids förutsatt att det finns lediga platser.
  • Elever som behöver modersmålsundervisning utanför garanterad undervisningstid har rätt till skolskjuts om det behövs.
  • Nya regler för att tillfälligt dra in rätten till skolskjuts av elever från skolskjuts om rektor, handläggare och entreprenör bedömer att det är nödvändigt, till exempel vid upprepade hot och skadegörelse.

Kommunstyrelsen enas om att justera sista meningen under punkt 4.5, ”Rätten till skolskjuts enligt annan särskild omständighet”, ändras till ”Det är elevens och dess vårdnadshavares ansvar att kontakta skolskjutshandläggare för att vid behov få stöd med framtagandet av ett relevant underlag för bedömning.”

I övrigt antas Regler för skolskjuts och ersätter tidigare regler för skolskjuts.

Ny riktlinje mot våldsbejakande extremism

Ulricehamns kommun antog planen “plan mot våldsbejakande extremism” 2018. Planen har reviderats till en riktlinje: “riktlinjer mot våldsbejakande extremism”. Riktlinjen innehåller en beskrivning av ämnet och tydliggör ansvarsfördelningen inom området. Riktlinjen kommer att kopplas till lokala Brå och kommunens brottsbyggande arbete som kommer att ske inom ramen för Effektiv samordning för trygghet (EST) i samverkan med polisen. Riktlinjen mot våldsbejakande extremism antogs av kommunstyrelsen.

Årliga översynen av uppdraget för IT-samverkan godkänd

Sedan 2010 har Ulricehamn och Tranemo kommun samarbetat i IT-frågor. Varje år skrivs ett nytt ramuppdrag för att beskriva och tydliggöra IT-samarbetet mellan kommunerna. I riktlinjerna redovisas bland annat priser för tjänster och support samt ansvarsområden för drift och underhåll. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för ramuppdrag 2021.

Pengar till cykelgarage och Entré Ulricehamn

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projekteringen av Entré Ulricehamn och en utbyggnad av cykelgaraget vid busstationen i Ulricehamn, sammanlagt 600 000 kronor. Budgetmedel finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021 och kommunstyrelsen godkänner ansökan. Övriga kostnader för underhåll om 3 000 kronor per år hanteras i budgeten för 2022.

Pengar till underhåll för kommunens kök

Kommunens kök utsätts för en hög belastning och är i behov av underhåll och översyn varje år. Dels för att byta ut nödvändig utrustning, men också för att skapa en god och säkert arbetsmiljö. Förvaltningen ansöker om 1 miljon kronor i investeringsmedel för att genomföra nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel.

Medborgarförslag avslås: papperskorgar vid slalombacken inte kommunens ansvar

I ett medborgarförslag föreslår Harald Wiman att kommunen ska sätta upp papperskorgar och hundbajsbehållare i slalombacken. Kommunstyrelsen avslår förslaget eftersom det är Ulricehamn skidcenter AB i Karlstad som äger marken.

Cykelväg mellan Gällstad och Vegby får vänta – samtliga medborgarförslag avslås

Flera medborgarförslag om behovet av en gång- och cykelväg mellan Vegby och Gällstad har skickats till kommunfullmäktige. Emma Telleus, Ingrid Waldh, Therese Hagwall, Johanna Öhman Ekman och Ada Pettersson föreslår att kommunen bygger en ny cykelväg längs väg 1700 mellan Vegby och Gällstad för att öka säkerheten för gångare och cyklister på sträckan. Kommunen håller med om att det finns ett behov av gång- och cykelväg på sträckan, men menar att det inte kan prioriteras eftersom det finns andra sträckor i större behov av åtgärder i kommunen. Kommunstyrelsen avslår därför medborgarförslaget.

Medborgarförslag avslås: inget vindskydd i glas vid Ulricaparken

I ett medborgarförslag 2020-09-06 föreslår Harald Wiman att träribborna i vindskyddet vid Ulricaparken ersätts med glas. Han skriver också att befintlig grill är sönderbränd och rostig och föreslår att kommunen bygger på en rostfri grill med lock och nivålägen. Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande vindskydd i trä med glas avslås med hänvisning till de kostnader som uppstår samt risken för skadegörelse. Medborgarförslagets del om att ersätta nuvarande grill anses vara tillgodosett då förvaltningen kommer att beställa nya delar till befintlig grill.

Medborgarförslag tillgodosett: nytt hjälpmedel för funktionshindrade i ishallen

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Hanna Bengtsson att kommunen ska köpa in en trehjuling med medar, ett hjälpmedel som låter funktionshindrade att ta del av aktiviteter på is i ishallen. Fritidsenheten har köpt in en så kallad Ice Wisp och medborgarförslaget anses vara tillgodosett.

Initiativärende – Utredning ”skolakut”

Adela Brkic Carlsson (L) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda det nuvarande systemet för att eventuellt omfördela resurserna till någon form av intensifierat stöd – en ”skolakut”. Kommunstyrelsens beslutar att initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 januari 2021, senast ändrad den 20 januari 2021

Kontakt