Kommunfullmäktigemöte 28 januari 2021

Vill du ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så fort det är justerat.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Kommunfullmäktiges möten och beslut

Inkomna motioner och medborgarförslag

Städa upp sträckan och utred ägarförhållande längs området Skottek – staden

Arne Fransson (MP) vill i en motion att kommunen klarlägger ägarförhållandet längs sträckan från staden till Skottek då han nu upplever den skräpig med ruttnande bryggor. Han yrkar därför att kommunen så snabbt som möjligt tar bort allt skräp, inte minst på kommunens mark och att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek.

Tillgänglighetsutbildning för alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Niclas Sunding (SD) yrkar i en motion att alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige ska få möjlighet att delta i en tillgänglighetsutbildning där ledamöterna själva får känna på hur det är att vara funktionshindrad. Han vill att utbildningen görs i samarbete med NEURO (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR).

Gemensam distribution av personvalsedlar

Niclas Sunding (SD) yrkar i en motion att valnämnden utreder möjligheten till att kommunen ska ha en gemensam distribution av personvalsedlar vid de allmänna valen. Detta med bakgrund av att många partier mycket svårt att få ut sina personvalsedlar i tid, speciellt de mindre partierna. Detta kan också orsaka en tidspress som i sin tur resulterar i stress och också trafikfara. Gemensam distribution borde leda till miljövinst, säkrare trafiksituation och samma förutsättningar för både små som stora partier. Ytterst ses det som en demokratifråga då de mindre partierna kanske inte har möjlighet att ha så mycket folk ute på valmorgonen.

Hospice Birgit Sparre

I ett medborgarförslag ges förslaget att kommunen ska använda Brunnsnäs herrgård med kringliggande byggnader för hospice. Framförallt för vård av yngre svårt sjuka för vård i livets slutskede. I förslaget lyfts Brunnsnäs placering precis vid sjön i en vacker miljö fram som goda argument samt att det skulle sätta Ulricehamn på kartan som en vårdande kommun.

Utveckla lekplatsen vid pulkabacken i Dalum

En medborgare ger förslag på att utveckla lekplatsen Dalum. Ett förslag är att ytan för fotbollsplanen används till en hinderbana i trä där både barn och vuxna kan röra sig tillsammans. Folkhälsan är det viktigaste vi har och alla har inte varken tid eller möjlighet att vara inne på Lassalyckan.

Fyrverkerier ska bara få ske på utpekade platser

En medborgare föreslår att fyrverkerier under våra högtider endast ska ske på anvisade platser i kommunen som exempelvis Ulricaparken och Lassalyckan. Ett provår föreslås. Om detta inte efterlevs så förbjuds fyrverkeri i alla kommunens tätbebyggda områden helt. Motivering till förslaget är att fyrbenta djur inte ska vara rädda vid sin egen omgivning, att inte utsätta gamla och sjuka för väckning av smällare utanför sin bostad, att inte egendom vandaliseras och förstörs med marschaller, fyrverkeripjäser. Man vill också motverka nedskräpning som enligt lag är förbjudet.

Stäng av Brunnvägen för motortrafik med avslut efter infart till Åsastugan

En medborgare föreslår att det görs en väg från Brunnvägen till gamla motorväg 2 efter avslut. På så sätt kan trafiken lotsas från Tvärred till gamla motorvägen och trafiken från Ulricehamn till Brunn-Tvärred på den nytillverkade väg som blir cirka 200 meter. Anledningen till förslaget är att det vore bra med en ny väg om det ska exploateras med fler bostäder så slipper boende mycket genomfartstrafik med följd av bättre miljö. Bron över motorväg nr 2 på Brunnvägen kan också skonas för reparation längre tid.

Bredda vägen med broövergång vid Växthusgatan

En medborgare föreslår att vägen breddas med broövergång till Åsastugan-Brunnsnäs vid
Växthusgatan 221. Detta på grund av att trafiken och gångtrafikanter ökar på väg till Brunnsnäs-Åsastugan och det är mycket farligt som den är nu. Om man möter eller blir omkörd vid bron vid promenad så är det stor risk att bli påkörd.

Ny väg från 157 till Hesters industriområde

En medborgare föreslår att det ska göras en ny väg från väg 157 till Hesters industriområde , antingen förbi eller genom Lassalyckan efter bäst lämpad placering. Man vill också att kommunen ska titta på väg 1736 till R40 som kanske går att bredda. Motiveringen till förslaget är att Ulricehamns innerstad slipper mycket tung genomfartstrafik.

Trevligare infart i stan från väg 46

Det har kommit in ett medborgarförslag där man vill att vägen från Falköping in till Ulricehamn ska bli mer tilltalande med exempelvis allé mitt i vägen efter rondellen Alängsvägen­Nyboholmsvägen. Man kan också göra vägen mindre bred vidare in till centrum. Motiveringen till förslaget är att vi ska få besökare att stanna inne i Ulricehamn, inte använda Ulricehamn som en genomfartsled.

Kajplatser för flytande restauranger och butiker vid bryggan i centrala Ulricehamn

Medborgare föreslår att kommunen ordnar kajplatser utmed bryggan vid Åsunden inne i Ulricehamn. Detta för att restauranger, caféer och små butiker ska kunna finnas utmed bryggan. Kommun ska stå för el, vatten, fiber, plats ut från bryggan. Avlopp får varje hyresgäst stå för. Hyresgäster ordnar egen pråm, båt som förankras ut i vattnet där de kan sälja allt från kaffe, thaimat och suvenirer. Motiveringen till förslaget är att det kan bli riktigt bra med lite nytt i Ulricehamn och att man måste våga för att vinna.

Discgolfbana

En medborgare förslår att kommunen bygger en discgolf-bana då den som ger förslaget tycker att det är det enda Ulricehamn ligger efter med när det kommer till utövande av hobby/sport. Motiveringen till förslaget är att discgolf är ordentligt på uppsving här i Sverige och Ulricehamn borde haka på.

Inkomna interpellationer och frågor

Interpellation till kommunstyrelsen ordförande med anledning av lärandets uppdaterade IKT-plan

Ingemar Bast (MP) ställer en interpellation till kommunstyrelsen ordförande med anledning av lärandets uppdaterade IKT-plan.
-På vilket sätt främjar det elevernas frihet att skolas in i att använda program och tjänster som styrs av de stora jättarna Microsoft, Google och Apple?
-Finns det någon tanke på att erbjuda alternativ till Microsoft, Google, Apple som är fria och obundna från kommersiella eller kontrollerande intressen?
-Kommer det att finnas utbildning i vad fri programvara är (och skillnaden mot program med privatägd kod) och hur man kan samverka i programprojekt?
Roland Karlsson, kommunstyrelsen ordförande besvarade interpellationen.

Fråga till ordförande i Stubo AB med anledning av kostnader för parkeringsplatser

Dan Ljung (V) ställde fråga till ordförande i Stubo AB om varför det är nödvändigt att varje månad ta ut en parkeringsavgift på 200 kronor för äldreomsorgspersonal på bland annat boendet Solrosen.

Svaret på frågan bordläggs till nästa sammanträde eftersom ordförande i Stubo, Dario Mihaljovic (NU), inte var närvarande på mötet.

Fråga till kommunstyrelsen ordförande med anledning av oroligheterna på Ätradalsskolan

Niclas Sunding (SD ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av oroligheterna på Ätradalsskolan om hur de styrande ska agera för att styra upp den ohållbara situationen på Ätradalsskolan då redan vidtagna åtgärder tydligen inte ger ett tillfredsställande resultat?
Roland Karlsson, kommunstyrelsen ordförande besvarade frågan.

Fråga till kommunstyrelsen ordförande med anledning av upptagningsområden för högstadieskolorna

Klas Redin (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson med anledning av befolkningsprognoser och upptagningsområden i högstadieskolorna. Kommer minoriteten att föreslå fler ändringar i upptagningsområdena för våra högstadieelever utöver ändringen när det gäller eleverna i Hössna? Är det i så fall aktuellt att anvisa elever från centralorten eller de södra delarna av kommunen till en högstadieskola i Timmele?
Roland Karlsson, kommunstyrelsen ordförande besvarade frågan.

Fråga till kommunstyrelsen ordförande med anledning av inriktningsbeslutet 7-9

Klas Redin (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson med anledning av inriktningsbeslutet 7-9-skolor. Har kommunstyrelsens ordförande avsikten att kontakta fler partier för att hitta en bredare majoritet i frågan?
Roland Karlsson, kommunstyrelsen ordförande besvarade frågan.

Ärenden

Nytt reglemente för kommunala rådet för äldrefrågor

Råden för funktionsnedsättning och äldrefrågor har tidigare haft ett gemensamt reglemente. Nu har reglementet renodlats, ett till varje råd. Revideringen innebär i övrigt inga stora förändringar. Men efter remiss ändras posten som vice ordförande. Till den posten föreslås biträdande oppositionsråd istället för en representant från deltagande föreningar, som tidigare. Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för kommunala rådet för äldrefrågor och att det tidigare reglemente upphävs.

Nytt reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsättning

De två kommunala råden för funktionsnedsättning och äldrefrågor har tidigare haft ett gemensamt reglemente. När det nu varit dags för en revidering har reglementena renodlats till varje råd. Revideringen innebär i övrigt inga stora förändringar. Men efter remiss ändras posten som vice ordförande. Till den posten föreslås biträdande oppositionsråd istället för en representant från deltagande föreningar, som tidigare. Kommunfullmäktige antar reglementet för kommunala rådet för funktionsnedsättning och att tidigare reglemente upphävs.

Delrapport fyra, kommunens samlade verksamheter i Timmele

Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra delutredningar, delvis beroende av varandra för beslut. Delutredning fyra syftar till att klarlägga vad som ska ske med skollokalerna i Timmele, i det fall det beslutas att eleverna vid Ätradalsskolans högstadium, fortsättningsvis kommer att ha sin skolgång i centralorten.
Delutredning fyra har inneburit att se över kommunens samlade verksamheter i Timmele, avgränsat till området Ätradalsskolan, Timmele skola, Nyckelpigan och Ängsgården. Flera kriterier har ställts upp för utredningen att ta hänsyn till och beakta.

Med stöd av utredningen bedömer förvaltningen att det bästa alternativet att gå vidare med är att eleverna i årskurs F-6 vid Timmele skola samt förskoleverksamheten vid Nyckelpigan och Ängsgården flyttar in i Ätradalsskolan. De lämnade lokalerna vid Timmele skola, Nyckelpigan och Ängsgården kan användas för förvaltningens behov i övrigt eller säljas. Genom ett inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen avseende grundskola för årskurserna F-6 samt förskoleverksamheten i Timmele.
Kommunfullmäktige anser rapporten redovisad och tillfogas övriga delar i utredningen.

Nya riktlinjer för markanvisning

Det är kommunens ansvar att se till att mark för bostäder och andra ändamål i kommunen finns tillgänglig. Hur det ska gå till ska enligt lagen stå i en riktlinje för markanvisning. Under året har förvaltningen uppmärksammat att vissa delar av riktlinjerna behöver förtydligas för att kunna användas i praktiken. Tillämpningen av markanvisningsavgiften och processen vid nyttjande av jämförelseförfarande och direktanvisning har reviderats. En referensgrupp bestående av lokala byggherrar har tagit del av de reviderade riktlinjerna och inte haft något att invända. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna för markanvisning och de ersätter de tidigare riktlinjerna.

Ny policy för informationssäkerhet och dataskydd

För att trygga informationsförsörjningen och värna om den personlig integriteten ska kommunen bedriva ett långsiktigt och systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete som bygger på etablerade standarder (SS-ISO/IEC 27000). Den nya policyn för informationssäkerhet och dataskydd stakar ut de långsiktiga målsättningarna för arbetet samt ger en övergripande bild över roller och ansvar i arbetet. Kommunfullmäktige beslutar anta policyn för informationssäkerhet och dataskydd.

Pengar till underhåll och vägarbete under 2021

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för en rad vägarbeten. Bland annat en utbyggnad av rondellen vid Tre rosors väg/Grönahögsvägen samt diverse reparationer och underhåll. Eftersom investeringen är stor behöver beslutet fattas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beviljar ansökan om investeringsmedel på totalt 14,8 miljoner kronor.

Pengar för ny IT-utrustning i skolorna

IT-verksamheten har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en uppskattning av investeringar som behövs under 2021. Det rör sig om datorer, läsplattor och investeringar i IT-infrastruktur. För att täcka kostnaden ansöker förvaltningen om investeringsmedel för 19,8 miljoner kronor. Eftersom investeringen är stor behöver beslutet fattas av kommunfullmäktige som beslutar att bevilja ansökan.

Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS läggs till handlingarna

Insatser som görs enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska vara gjorda inom tre månader efter beslut om insatsen. Kommunen är skyldig att rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om något inte blivit utfört under den här tiden. Varje kvartal lämnar förvaltningen en rapport om sådana ärenden. Denna rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. Kommunfullmäktige beslutar att kvartalsrapporten lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Nej till motion om jämställda utbetalningar av bistånd

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) att kommunen inför jämställda utbetalningar av bistånd. Det innebär att det beviljade biståndet betalas ut 50/50 till respektive partner, när bistånd beviljas gemensamt för hushållet. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte bedöms få den effekt på ökad jämställdhet som motionen beskriver.

Motion om bevakningskameror redan uppfylld

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sundling (SD) att förvaltningen för en tät dialog med polisen och att förvaltningen får i uppdrag att snarast sätta upp bevakningskameror på Stenbocksskolans innegård samt att förvaltningen ansöker om kamerabevakning på andra platser om polisen har önskemål om detta. Kommunfullmäktige beslutar att motionen redan är tillgodosedd då tät dialog och samverkan i de brottsförebyggande frågorna redan sker mellan förvaltningen och polismyndigheten samt att kamerabevakning redan finns på Stenbocksskolans innergård.

Inga pengar till mini-zoo i Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) att kommunen ska utreda möjligheten att skapa ett mini-zoo i Ulricehamn. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att förvaltningen inte anser att kommunen har varken resurser eller kompetens för att driva ett mini-zoo.

Motion om utbildning i självförsvar redan tillgodosedd

I en motion till kommunfullmäktige vill Wiktor Öberg (M) och Sebastian Gustavsson (M) att stärka den personliga tryggheten för kommunens medarbetare genom att ge personal i riskgrupper möjlighet att gå en gratis utbildning i ”självförsvar och taktisk kommunikation”. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget är tillgodosett med hänvisning till att utbildningar redan genomförs och finns att tillgängliga för de verksamheter som berörs.

 

Publicerat av Elin Ohlsson den 29 januari 2021, senast ändrad den 29 januari 2021