Beslut i korthet, kommunfullmäktige 25 februari 2021

Här beskrivs besluten i korthet från kommunfullmäktigemötet den 25 februari 2021. Vill du ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så fort det är justerat.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Webb-tevesändningen

Inkomna motioner och medborgarförslag

Förslag om vattenrike och park för att öka kunskap om kommunens flora och fauna

Richard Hallifax (M) har skickat in en motion där han föreslår att Ulricehamns kommun tar initiativ för att skapa ett område eller bygger en plats med inspiration från ”Kristianstads Naturum Vattenriket”. Han tycker att det saknas en plats där människor kan få veta mer om sjöar och vattendrag i kommunen. Vad det finns för trädtyper, vilt i skogen, fiskar och fåglar i området och vad Ulricehamn gör för att bevara dem. Med ett eget Naturcentrum kan Ulricehamns attraktionskraft öka. Han vill också se en park där det finns möjlighet för människor och organisationer som vill donera och plantera träd. Han vill att förvaltningen undersöker vilka andra parter som kan tänkas vara intresserade av detta.

Förslag på insektshotell, modell större

Arne Fransson (MP) föreslår i en motion att kommunen ska placera ut insektshotell av större modell i kommunen. Detta med bakgrund i att det inte bara är människor som har svårt att hitta bostad i dessa tider. Hos insekter är det också brist på bostäder. För att minska insekternas bostadsbrist och därmed öka på den biologiska mångfalden så är det dags att kommunen börjar bygga och placera ut så kallade insektshotell i kommunens tätorter. Dessa bör vara av den större modellen.

Förslag på jämställdhetsutbildning och förnyad handlingsplan kring jämställdhet

Emma Claesson och Inga-Kersti Skarland (S) yrkar i en motion att kommunen inrättar en återkommande verksamhetsanpassad jämställdhetsutbildning som omfattar alla kommunens verksamheter och politiker. De vill också ge förvaltningen i uppdrag att snarast förnya handlingsplanen för jämställdhet och att arbetet ska utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen. Dessa förslag kommer med bakgrunden att de anser att jämställdheten har tagit ett steg tillbaka. Unga människor har ett mindre intresse av jämställdhet idag än för några år sedan, speciellt unga män. I Ulricehamns kommun sker regelbundet kränkningar av unga kvinnor och flickor även i skol- och idrottsmiljö. Det kanske mest allvarliga när man tittar på problemet i sin helhet är att man normaliserat detta till den grad att man kallar det vardag.

Medborgarförslag om besök på Hjo´s återvinningscentral för gott exempel på hur man kan arbeta kundorienterat

En invånare föreslår att personalen på Övre skogs återvinningscentral gör ett studiebesök på Hjo´s återvinningscentral då den är ett gott föredöme i effektivitet och som har öppna återvinningskärl för pappers- och plaståtervinning. Det möjliggör återvinning av större förpackningar än vad som går i de vanliga hålen i kärlen. Hjo´s återvinningcentral har också så kallat Grönt kort där den invånare som gått särskild utbildning får tillträde till återvinningscentralen efter stängning genom sitt körkort (som passersedel).

Medborgarförslag på inhägnad parkering på Dollarstore för att minimera rallykörning i området

En invånare föreslår att Ulricehamns kommun undersöker om möjlighet finns för butiken Dollarstore att på något sätt inhägna eller försvåra för obehöriga att under sen kvällstid/nattetid få tillträde till varuhusets kundparkering (belägen mellan Boråsvägen och Karlsnäsvägen). Personen som skickat in medborgarförslaget anser att parkeringen under denna tid på dygnet är uppställningsplats och startfält för ett cityrally som på högsta motorvarv drar runt i villakvarteren och bland industrierna.

Förslag på en pulkalift i pulkabacken vid golfbanan

En invånare föreslår att en pulkalift installeras i pulkbacken vid golfbanan. Personen som lagt förslaget tror att ett sådant initiativ kommer ge mycket glädje och aktiviteter för våra barn och ungdomar, något som känns enormt viktigt i dessa pandemitider.

Förslag på brygga och hopptorn ut i sjön vid Marbäcksvägen

En invånare föreslår att kommunen bygger en ordentlig brygga och stort hopptorn ut i sjön vid Marbäcksvägen utanför tågtunneln. Man ger Hunnebostrands hopptorn som inspirationskälla.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga till ordförande i Stubo

Dan Ljung (V) har lämnat en fråga till ordförande i Stubo AB om varför det är nödvändigt att varje månad ta ut en parkeringsavgift på 200 kronor för äldreomsorgspersonal på bland annat boendet Solrosen. Eftersom ordförande i Stubo, Dario Mihajlovic (NU), inte närvarade vid mötet där frågan togs upp, bordlades svaret på frågan till nästa sammanträde. Dario Mihalojovic besvarar frågan.

Ärenden

Svar på interpellation – IKT-planen i kommunen

Ingemar Basth (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om IKT-planen i kommunen. Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2021. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ordförande får besvara interpellationen.

Översiktsplan Ulricehamn 2040 redo för granskning

Beslut har tagits att Översiktsplanen ”Ulricehamn 2040” med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickas ut för granskning med följande ändringsyrkande:
Att fastigheten Arnabo 1:20 föreslås för nya bostäder i granskningsförslaget av den nya översiktsplanen Ulricehamn 2040.
Granskningen innebär att invånare, myndigheter, länsstyrelsen, regionen och kommuner som berörs återigen ges möjlighet att ge synpunkter.
Sommaren 2018 fick kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande översiktsplan i digitalt format.

Tillfälligt föreningsbidrag förlängs

Förra året togs beslut om att skjuta till extrapengar till föreningslivet för att hjälpa de som drabbats ekonomiskt av pandemin. Nu beslutade fullmäktige att förlänga möjligheten att söka extrastöd. Det handlar, förutom föreningar, också om studieförbund och kulturarrangörer med flera. Förlängningen föreslås gälla under hela 2021.

Nytt avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet i Sjuhärad

Det tidigare avtalet om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad godkändes inte av alla parter inom utsatt tid. Nu har formuleringen i avtalat ändrats till att vara gällande mellan de parter som tecknat avtalet. Det hela kommer sig av att alla miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet vill ha ett kommunalt samverkansavtal inom miljö- hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Avtalet kommer sig att miljöförvaltningarna i respektive kommun bland annat ska kunna nyttja varandras kompetenser och personalresurser när så behövs.

15 miljoner kronor för underhåll av kommunens fastigheter

Det kostar att hålla kommunens egna fastigheter samt inhyrda lokaler i skick. I år planeras underhåll för 17,3 miljoner kronor. Till exempel ska skolor och förskolor underhållas för 8,5 miljoner kronor, och äldreomsorgens fastigheter för 1,9 miljoner kronor.
Förvaltningen föreslår att 15 miljoner tas från avsatta pengar på kontot Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter. De 2,3 miljoner kronorna ska ombudgeteras från förra året. Kommunfullmäktige beslutade att gå på förvaltningens linje.

Pengar för om- och tillbyggnad av gruppbostad Markuslyckedreven

12 miljoner kronor beviljade kommunfullmäktige för att möjliggöra om- och tillbyggnad av gruppbostad Markuslyckedreven. Ombyggnationen görs för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och regler vad gäller storlek på bostäderna. I samband med ombyggnation kommer gruppbostaden att byggas till för att effektivisera verksamheten, och utöka antalet lägenheter från fem till sex. Investeringen kan finansieras med hjälp av redan avsatta medel som specificerats för detta ändamål och som ligger i investeringsbudgeten för 2021. Om kostnader på driften ökar kommer detta att ses över inför budget 2022

Nej till vårdassistenter eller vårdbiträden som ny yrkeskategori i äldreomsorgen

Förvaltningen ser inget behov av en ny yrkeskategori inom äldreomsorgen. Det är i en motion som Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) föreslår detta. Men kommunfullmäktige går på förvaltningens linje och avslår motionen.

Valärenden

Beslut om att Mattias Bengtsson (SD) befrias från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och val- och arvodesberedningen. Ulricehamns kommun begär ny röstsammanräkning till Kommunfullmäktige av Länsstyrelsen. Niclas Sunding (SD) väljs till ny ledamot i val- och arvodesberedningen.

Beslut om att Fredrik Palmkvist (SD) befrias från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling och ersättare i demokratiberedning. Bengt Bogren (SD) väljs till ny ersättare i demokratiberedningen. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen bordläggs till nästa sammanträde.

Ledamot Tony Hansen (S) Tranemo, har befriats från sitt uppdrag i samverkansnämnd IT. Därför utses Anders Brolin (S) till vice ordförande i samverkansnämnd IT.

Publicerat av Elin Ohlsson den 26 februari 2021, senast ändrad den 26 februari 2021