Korta nyheter från kommunstyrelsen 4 februari 2021

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 4 februari i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Översiktsplan Ulricehamn 2040 redo för granskning

Nu är alla justeringar efter samrådet för översiktsplan Ulricehamn 2040 gjorda och det är dags för ytterligare granskning. Då får återigen invånare, myndigheter, länsstyrelsen, regionen och kommuner som berörs möjlighet att ge synpunkter.
Sommaren 2018 fick kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande översiktsplan i digitalt format. När denna granskning är gjord och planen ytterligare justerats, är det dags för kommunfullmäktige att bestämma om den antas eller inte.

Tillfälligt föreningsbidrag förlängs

Förra året togs beslut om att skjuta till extrapengar till föreningslivet för att hjälpa de som drabbats ekonomiskt av pandemin. Nu föreslås fullmäktige förlänga möjligheten att söka extrastöd. Det handlar, förutom föreningar, också om studieförbund och kulturarrangörer med flera. Förlängningen föreslås gälla under hela 2021.

Nytt avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet i Sjuhärad

Det tidigare avtalet om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad godkändes inte av alla parter inom utsatt tid. Nu har formuleringen i avtalat ändrats till att vara gällande mellan de parter som tecknat avtalet. För att kunna gå vidare behöver kommunfullmäktige säga ja till avtalet. Kommunstyrelsen skickar därmed vidare ärendet till dessa.
Det hela kommer sig av att alla miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet vill ha ett kommunalt samverkansavtal inom miljö- hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Avtalet kommer sig att miljöförvaltningarna i respektive kommun bland annat ska kunna nyttja varandras kompetenser och personalresurser när så behövs.

Fastighet får 15 miljoner kronor för underhåll

Det kostar att hålla kommunens egna fastigheter samt inhyrda lokaler, i skick. I år planeras underhåll för 17,3 miljoner kronor. Till exempel ska skolor och förskolor underhållas för 8,5 miljoner kronor, och äldreomsorgens fastigheter för 1,9 miljoner kronor.
Förvaltningen föreslår att 15 miljoner tas från avsatta pengar på kontot Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter. De 2,3 miljoner kronorna ska ombudgeteras från förra året. Det tycker kommunstyrelsen också föreslår att fullmäktige går på deras linje.

Nej till vårdassistenter eller vårdbiträden som ny yrkeskategori i äldreomsorgen

Förvaltningen ser inget behov av en ny yrkeskategori inom äldreomsorgen. Det är i en motion som Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) föreslår detta. Men kommunstyrelsen går på förvaltningens linje och avslår motionen.

Rektorerna får bestämma om särskild undervisning

Rektor vid Tingsholmsgymnasiet, Stenbocksskolan och Ätradalsskolan får bestämma att anordna skolförlagd undervisning i små grupper för handledning av elever med behov av stöd i utbildningen, praktiska moment och för prov/examinationer, beslut om att förlänga skoldagar och anordna undervisning på lördagar, besluta om att förlänga vårterminen 2021 i den omfattning det behövs för att eleverna ska erhålla garanterad undervisningstid samt befogenhet att undanta elever från distansundervisningen som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Delegationen gäller under tiden för distansundervisningen, dock längs till 2021-07-01.

Klubbat för internbudgeten

Nu har budgeten för förvaltningen som togs av kommunfullmäktige i november förra året fördelats. En del omfördelningar har gjorts, till exempel med anledning av de organisationsförändringar som gjorts inom sektor Välfärd. Förvaltningen räknar, precis som förra året, med ett överskott på 18 miljoner kronor.

Inget beslut om ändrat upptagningsområde för högstadiet

Det blev avslag på ordförandens förslag som bland annat innebär att gränserna för Stenbocksskolans och Ätradalsskolans upptagningsområden justeras. Tanken var att Hössna skola från och med läsåret 22/23 organiseras inom Ätradalsskolans upptagningsområde. Det förslaget avslogs alltså av kommunstyrelsen.

700 000 kronor till konst utmed banvallen

Kommunstyrelsen bestämmer att satsa 700 000 kronor på konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Investeringen gör det möjligt att håll sig till att den så kallade enprocentsregeln enligt de riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö som finns. Gestaltningen innebär att konst tillförs utmed banvallen och kommer att ingå i den offentliga miljön.En miljon till upprustning av parker och lekplatser

Kommunservice får en miljon för att upprusta och parker, lekplatser och parkutrustning som i sin tur ska hjälpa till skapa ett tryggt och attraktivt Ulricehamn.

Inget namnbyte eller utökad inriktning på vindkraftsplanen

I ett medborgarförslag föreslås namnet på kommunens vindkraftsplan ändras samt breddas. Förslagsställaren vill bredda innebörden i planen för att inkludera även andra typer av förnyelsebar energi, förutom vindkraft. Kommunstyrelsen säger nej, dels för att det inte är möjligt inom tidsramen för det kvarstående översiktsplanearbetet, dels med hänvisning till att vindkraftsplanen fyller ett syfte som ett renodlat styrdokument, och dels med hänvisning till att ställningstaganden om andra typer av förnyelsebara energikällor än vindkraft kan rymmas inom ramen för en energiplan.

Trafikförbättringar i Vist under utredning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår en privatperson förbättringar för gående utmed Industrivägen i Vist samt vid bron över Ätran på Bjättlundavägen då platserna upplevs trafikfarliga. Alternativt att kollektivtrafik återinförs till Vist industriområde. Medborgarförslaget anses vara under utredning i den del som avser förbättringar för gående med hänvisning till kommunens kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar, men när det gäller kollektivtrafiken avslås förslaget eftersom kommunen inte beslutar i frågan.

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 10 februari 2021, senast ändrad den 10 februari 2021