Kommunfullmäktige 25 mars 2021

Vill du ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så fort det är justerat.

Bild på rådhuset i Ulricehamn. En gul träbyggnad med vita fönster.Rådhuset i Ulricehamn. Foto: Jan Töve

Inkomna motioner och medborgarförslag

Miljöpartiet vill att revisorerna granskar systemet för visselblåsare

Miljöpartiet vill att kommunens folkvalda revisorers reglemente skrivs in och att de (revisorerna)
särskilt ska granska kommunens system för, hantering av och bemötande av
visselblåsare.

Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Lärlingar ska säkras plats redan vid upphandling

Vänstern säger att det är svårt att hitta lärlingsplatser till de ungdomar som läser kommunens yrkesförberedande program. Därför föreslås att det redan vid upphandlingskraven inför ett kommunalt projekt, ska anges hur många lärlingar som ska finnas med från företagets sida under projektets gång.

Motionen skickas vidare till förvaltningen för utredning.

Fler med invandrarbakgrund ska anställas av kommunen

Socialdemokraterna vill att fler med invandrarbakgrund ska anställas av kommunen, dels i ledande ställning, men också i samtliga verksamheter. Detta för att motverka rasismen i samhället.

Politiker ska vara med och dela ut föreningsbidrag

Moderaterna vill att det ska tillsättas en beredning som ska fördela det kommunala aktivitetsstödet. Idag görs det med representanter från förvaltningen. Moderaterna önskar att det istället ska bli en beredning med även representanter från politiken.

Motionen skickas vidare till förvaltningen för behandling.

 

Medborgarförslag

Ulricehamns motorklubb vill få in markbehov i översiktsplanen

Ulricehamns motorklubb är i stort behov av mark för sin enduro-verksamhet. De vill därför uppmärksamma kommunens folkvalda politiker på sitt akuta behov av en lösning och föreslår att de ger förvaltningen i uppdrag att inrymma motorverksamhet i den nya översiktsplanen samt skyndsamt utreda möjligheten för Ulricehamns Motorklubb att få tillgång till alternativ mark som passar för deras enduroverksamhet.

Förslaget skickas vidare till förvaltningen för behandling.

 

Frågor

Miljöpartiet undrar hur det går med det förslag som lämnats av partiet, om att undersöka om länsstyrelsen kan ändra röstningsåldern från 18 år till 16 i kommunvalet 2022.

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande och kunde därmed läggas till handlingarna.

Miljöpartiet undrar om det stämmer att tjänsten fältassistent avvecklats i Ulricehamn, och i så fall varför.

Frågan besvaras av kommunstyrelsens ordförande och kunde därmed läggas till handlingarna.

 

Ärenden

Information om inte verkställda beslut

För det fjärde kvartalet 2020 har sju nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. Två av dessa är LSS-boende för vuxna. Båda har erbjudits boende men funderar fortfarande på beslutet. Ett beslut rör särskilt boende för äldre enligt SoL där personen har fått erbjudande men tackat nej. Två beslut är hemtjänst enligt SoL, där den ena personen har tackat nej på grund av covid-19. Den andra personen har fått delvis avslag och ärendet har skickats vidare till förvaltningsrätten. Ett beslut är ledsagning enligt SoL där personen har fått delvis avslag på insatsen och ärendet har skickats vidare till förvaltningsrätten. Ett beslut rör korttid/växelvård där personen har tackat nej på grund av covid-19.
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Detta fick kommunfullmäktige information om.

Beslut om två högstadier i Ulricehamn och en i Timmele

Kommunfullmäktige beslöt att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag, att låta förvaltningen utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. I uppdraget ligger också att utreda för framtida utbyggnader av skolorna, att utreda användningsområde för fastigheterna och marken vid Stenbocksskolan och att behovet av en resursskola, eller skolakut, också utreds.

Så här blev det formella beslutet:

Förvaltningen får i uppdrag
-Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i Timmele
-Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna
-Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande Stenbocksskola
-Att utreda behovet av en resursskola/skolakut
-Att beslut från KF2018-01-25§9 om att planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas

Godkänd budget och verksamhetsplan för Sjuhärads kommunalförbund

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund antog budget och verksamhetsplan för 2021 den 11 december 2020. Nu var det medlemskommunernas tur att godkänna planen och budgeten. Det gjorde fullmäktige under mötet.
Det kommunala aktivitetsstödet redan anpassat
Moderaterna föreslår i en motion om en ändring av stöd och bidrag när det gäller föreningar, med anledning av den pågående pandemin. Men förvaltningen anser att det redan är gjort och kommunfullmäktige håller med och avslår därför motionen.

Johan Helmrot blir ny ordförande

Kommunfullmäktige utsåg Johan Helmrot till ny ordförande för Ulricehamns energi AB, UEAB.

Publicerat av Anette Westerlund den 26 mars 2021, senast ändrad den 26 mars 2021