Beslut i korthet på kommunfullmäktige, 29 april 2021

Vill du ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så fort det är justerat.

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Motioner och medborgarförslag

Kartläggning av kommunens näringsliv till 2040

Wictor Öberg (M) vill att kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram ett beredningsuppdrag som går ut på att kartlägga vad kommunens näringsliv ser för möjligheter och utmaningar fram till 2040 som ett komplement till pågående översiktsplanearbete. En beredning får uppdrag att kartlägga vad näringslivet ser att kommunen behöver vara år 2040. Med hjälp av den informationen får kommunen en mer relevant och komplett översiktsplan, eftersom om kommunen inte har näringslivet med sig i visionerna så kommer de troligtvis inte heller att gå i uppfyllelse. Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Utbildning i digitala system anpassad för äldre

Klas Redin (S) anser att många äldre saknar den basala kunskapen om det som krävs för att kommunicera via exempelvis Skype, Messenger video och liknande program. Vi går också mot ett kontantlöst samhälle och det kan därför vara bra för äldre att kunna hantera bankärenden digitalt. Viktiga samhällsfunktioner och information finns mer lättillgängligt digitalt. Därför vill Socialdemokraterna att kommunen snabbt ska utreda behovet av en utbildning i digitala system för seniorer och snabbt skapa förutsättningar för en utbildning i digitala system för seniorer. Man vill också att kommunen ska utreda om det går att hyra ut läsplattor till seniorer. Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Stöd till seniorer som är i behov av hjälp med IT

Klas Redin (S) yrkar i en motion om att kommunens ska utreda behovet av stöd med installation av IT-tjänster hos seniorer och att utreda om kommunen kan stötta seniorer i behov av dessa tjänster. Bakgrunden till motionen är enligt Socialdemokraterna att flertalet seniorer tycker att internet och applikationer är svårbegripligt och att kommunen bör vara behjälpliga med att främja seniorers digitala utveckling. Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Önskan om sänkt hastighet på Tre Rosors väg

En invånare har gett förslag på att sänka hastighetsbegränsningen på Tre Rosors väg från Ulrikaskolan till och med Grönahögsvägen till 50 km/h då det finns farliga korsningar där barn går varje dag efter skolan. Personen anser att tider på dagen då Ulrikaskolans elever börjar och slutar ska denna sträckans hastighetsbegränsning vara 30 km/h.
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Önskan om att kommunen tänker till vid försäljning av mark i anslutning till friluftsområden

En invånare önskar att i ett medborgarförslag att kommunen ska tänka till vid försäljning av mark i anslutning till friluftsområde så att inte parkeringsplatser i anslutning försvinner. Två exempel som anges är Vid brukshundsklubben och Vid Skotteks badplats. Personen önskar att kommunen tänker till samt att man anlägger en ny parkering på kommunal mark i anslutning till Pinebo.
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Önskan om fotbollsplan på nedre Fredriksberg

En invånare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska anlägga en gräsfotbollsplan på den befintliga grusfotbollsplanen på Nedre Fredriksberg, mellan Irisvägen och Astervägen. Detta för att minska risken för sårskador och främja ett mer kontinuerligt nyttjande av fotbollsplanen och också för att främja rörelse och hälsa hos både yngre och äldre medborgare. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Avgiftsbelagd husbillställsplats

En invånare har kommit in med förslag på att kommunen ska ta ut en dygnsavgift för husbil på den populära parkeringsplatsen vid Ulrikaparken på 200 kronor per dygn. Personen tycker summan är skälig då husbilsägarna använder toaletter, tömmer sopor och tankar. Avgiften skulle vara lätt att ta in via Swish. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Övergångställe på Grönahögsvägen

En invånare föreslår ett övergångsställe till på Grönahögsvägen på den delen som startar vid stadsparken och avslutas vid gamla Götaplatsens kiosk. Personen föreslår ett där Villagatan korsar Grönahögsvägen. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Ökad trafiksäkerhet utmed Grönahögsvägen

En invånare föreslår förbättrad trafiksäkerhet utmed Grönahögsvägen. Den i folkmun kallad ”björkås-rundan” alt ”fåra-rundan” är en mycket populär promenadväg och här rör sig uppskattningsvis ett hundratals människor varje dag. Löpare, cyklister och gångare, inte sällan på barnvagnspromenad. Rundan går alltså på gångvägen från Fredriksberg och österut längs Grönahögsvägen. Den svänger sedan av in på grusvägen som går förbi Lugnås och Björkås innan den når Lugnåsgatan på nya området Stadsskogen. När man svänger in på grusvägen måste man korsa Grönahögsvägen utan någon säker övergång. Hastigheten här är numera höjd till 60km/h. Ett övergångsställe med någon slags refug skulle både öka trafiksäkerheten för gångtrafikanter och förhoppningsvis även sänka hastigheten och därmed öka tryggheten för barnfamiljer och andra boende i området. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Sex stycken medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn

Sex olika invånare föreslår att en hundrastgård anläggs i Ulricehamn. Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslagen till förvaltningen för behandling.

Enkel fråga

Jan-Olof Sundh ställer en enkel fråga till kommunstyrelsen ordförande om ägarförhållanden av marken längs stranden från reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp där. Frågan lyder: Har allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnats? Har kommunen börjat utreda ägarförhållandena och eventuellt nyttjanderätt på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek?
Roland Karlsson besvarar frågan.

Ärenden

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2021

Redovisningen av motioner och medborgarförslag läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år redovisa motioner och medborgarförslag som är under handläggning.

Årsredovisning 2020 Ulricehamns kommun

Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisningen 2020 och att inga ytterligare medel avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv av 2020 års ekonomiska resultat. Redovisningarna från kommunens bolag läggs också till handlingarna. Det ekonomiska resultatet för kommunen 2020 uppgår till 59,4 mnkr. Det ekonomiska resultatet 2020 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är uppfyllt.

Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund

Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet.

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige beslutar att göra tillägg i kommunstyrelsens reglemente 7 § Delegation från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:
– meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)
– meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.

VA-policy – Strategisk VA-plan

Policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan antas i Ulricehamns kommun. VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän och enskild VA-försörjning. Policyn är en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Policyn har förankrats politiskt i referensgruppen för in samband med att kommunens tar fram en ny översiktsplan.

Revisionsberättelse år 2020

Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. Till revisionsberättelsen har bifogats lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelserna för de kommunala bolagen och de sakkunnigas rapporter under året. Revisorerna godkänner att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De godkänner kommunens årsredovisning.

Ingen sänkt rösträttsålder för dem under 18 år

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) har motionerat om att sänka rösträttsåldern i kommunen till 16 år. De föreslår att
• Att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om tillstånd att för det kommunala valet införa rösträtt från 16 år
• Om tillstånd ges ska rösträttsåldern sänkas till 16 år i det kommunala valet
• Att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället.
Motionen avslås i sina två första delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka om sänkt rösträttsålder i kommunen. Kommunfullmäktige anser att motionens tredje del som vill stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället är under utredning i och med demokratiberedningens arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet med barns rättigheter.

Inga fler permanenta utomhusscener, men några alternativ

Richard Hallifax (M) föreslår att kommunen ska bygga fler permanenta utomhusscener. ”Motionärens vision är en mindre scen vid Ulrikaparken där barn kan leka teater och där det kan framföras teater för barn, en scen vid Bryggans område och en mindre scen på Stora Torget som kunde byggas i form av ett konstverk som kan bli en attraktion i sig”.
Kommunfullmäktige beslutar att ett segeltak ska monteras över scenen i Stureparken för att göra det mer tillgängligt och attraktivt. En mindre scen ska byggas i Ulrikaparken som linjerar väl med kommunens kulturstrategi. Det planeras också för en mobil scenlösning som kan fungera som ett komplement.

Valärenden

Ersättare för Fredrik Palmqvist (SD) som befriats från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och som ersättare i demokratiberedningen.
Ingemar Gustafsson (SD) väljs till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Val av ny huvudman till Ulricehamns sparbank för centerpartiet.
Erik Öhlund (C) väljs till ny huvudman.

Publicerat av Elin Ohlsson den 30 april 2021, senast ändrad den 30 april 2021