Beslut i korthet på kommunstyrelsen 14 april

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 14 april i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Ärenden som ska vidare för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige

Redovisning av motioner och medborgarförslag för våren

Två gånger per år redovisas motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 är klar.

  • Det ekonomiska resultatet för kommunen 2020 uppgår till 59,4 miljoner kronor (2019: 55,4 miljoner kronor).
  • Investeringarna under 2020 uppgår till 191,9 miljoner kronor(2019: 147,0 miljoner kronor).
  • Det ekonomiska resultatet 2020 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är uppfyllt.

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2020 och överlämnar den till revisorerna. Kommunstyrelsen föreslår samtidigt att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2020.

Årsredovisning 2020 Sjuhärads samordningsförbund

Sjuhärads samordningsförbund består av Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda. Syftet med samordningsförbundets är att samordna finansiella resurser inom rehabiliteringsområdet.

Enligt lagen om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. I linje med årsredovisningen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund.

Komplettering av kommunstyrelsens reglemente

I förordningen om skydd mot olyckor står det att kommunen får förbjuda eldning och andra åtgärder för att förhindra bränder. Det är dock inte bestämt vem i kommunen som kan besluta om förbudet. Detsamma gäller för att meddela föreskrift om förbud utifrån den tidsbegränsade ”Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19”.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs i kommunstyrelsens reglemente:

”7 § Delegation från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

  • meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789)
  • meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande.”

Motion om psykiatriboende avslås

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist (M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det nya  psykiatriboendet som planeras uppfyller motionärernas önskemål.

Motion om sänkt rösträttsålder avslås

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att rösträttsåldern i kommunen sänks till 16 år.

Motionärerna föreslår

  • att kommunen hos länsstyrelsen ansöker om tillstånd att för det kommunala valet införa rösträtt från 16 år
  • att under förutsättning att tillstånd ges sänka rösträttsåldern till 16 år i det kommunala valet
  • att se över och stärka andra kanaler för ungas inflytande och delaktighet i samhället

Kommunstyrelsen föreslå att kommunfullmäktige avslår motionens första två delar med hänvisning till att det inte är möjligt att ansöka om sänkt rösträttsålder i kommunen. Motionens tredje del anses vara under utredning med hänvisning till demokratiberedningens arbete om medborgarinflytande samt förvaltningens utredning om samordning av arbetet med barns rättigheter.

Motion om permanenta utomhusscener tillgodosedd

I en motion till kommunfullmäktige i augusti 2020 föreslår Richard Hallifax (M) att kommunen ska bygga fler permanenta utomhusscener. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionens förslag tillgodosett med hänvisning till att segeltak sätts upp över scenen i Stureparken, en mobil lösning införs samt att en mindre scen i Ulricaparken tas med i arbetet inför budget 2022.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Detaljplan Alängen 3 med flera antas

Fastighetsägaren till Alängen 3, Mats Klassons Bil AB, vill utveckla sin verksamhet med stöd i ny detaljplan.  Förutom att utveckla verksamheten är syftet med detaljplanen också att skapa en trafiksäker in- och utfart till Alängen 3. Kommunstyrelsen antar detaljplanen för Alängen 3 med flera.

Ny detaljplan för Bromarken 1

Miljö och samhällsbyggnads (MSB) samlade bedömning är att en ny detaljplan är positivt för kommunen och ligger i linje med översiktsplanen och planprogrammet ”Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré”. Kommunstyrelsen ger positivt planbesked ges för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Bromarken 1.

Budgetuppföljning februari 2021 godkänns

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning i februari 2021. Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 44,4 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2021 innebär ett förväntat ekonomiskt resultat som är 26,4 miljoner kronor högre än budgeterat. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för budget- och verksamhetsuppföljning februari 2021.

Ny policy och strategisk plan för vatten och avlopp (VA)

VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän och enskild VA-försörjning i kommunen. Policyn utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i kommunens långsiktiga planering och samordnad med övriga planer. Policyn har förankrats politiskt i referensgruppen för nya översiktsplan. Kommunstyrelsen antar  policydokumentet VA-Policy – Strategisk VA-plan.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Bestämmelsen anger att en kommun får meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande åtgärder mot brand. Det är inte bestämt vem eller vilka i kommunen som har rätt att besluta om föreskrifterna. Det ska tydliggöras i kommunstyrelsens reglemente att det är kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen godkänner punkterna 2.23 och 2.24 i kommunstyrelsens delegationsordning med hänsyn till att rätten att meddela föreskrift om förbud, i enlighet med Förordningen om skydd mot olyckor (2 kap 7 §), och undantag därifrån, inte kan delegeras till tjänsteperson.

Nya regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

Ett hemsändningsbidrag betalas ut av Ulricehamns kommun till affärer och butiker som erbjuder hemsändning av dagligvaror till boende utanför centralorten, och som inte själva har möjlighet att ta sig till en livsmedelsbutik. I nuvarande regler står det att bidraget inte får överstiga 100 kr/hushåll enligt Förordningen SFS 200:284. Den summan stämmer dock inte då förordningen hänvisar till att det är kommunen som kan få bidrag om högst 100 kr per hushåll, detta är nu justerat i reglerna. Avgiften för att täcka administration är borttagen, då kommunen inte kan söka stöd för detta från regionen. I samband med revidering av reglerna föreslås att dokumentet ändrar namn till regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling, för att bättre passa in bland kommunens styrdokument. Mindre redaktionella ändringar och vissa förtydliganden även gjorts i texten. Kommunstyrelsen antar reglerna för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling.

Bidrag till studieförbund 2021

Ulricehamns kommun följer den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen. Kommunstyrelsen beviljar bidrag på totalt 469 212 kronor, fördelat på nio studieförbund.

Bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar 2021

Varje år delar kommunen ut bidrag till kostsamma projekt för kulturföreningar. Till exempel stöd vi renoveringar eller andra satsningar som bevarar kulturmiljöer. Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 99 811 kronor till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar, fördelat på tre föreningar.

Bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar 2021

Varje år delar kommunen ut bidrag till kostsamma projekt för fritidsföreningar. Kommunstyrelsen beviljas bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 584 904 kronor, fördelat på fyra föreningar.

Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler 2021

Varje år delar kommunen ut bidrag till kostsamma projekt för allmänna samlingslokaler. Kommunstyrelsen beviljar bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 351 375 kr fördelat på tre aktörer.

Ulricehamn ansluter sig satsning för en hållbar besöksnäring

Turistrådet Västsverige bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet. Tillsammans med Turistrådet och alla besöksnäringsverksamheter i regionen är målet att göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. Det betyder bland annat att kommunen ska dela med sig av hållbara alternativ till andra kommuner, och samtidigt får ta del av andras goda exempel. Hållbarhetsklivet innebär inga ekonomiska åtaganden. Kommunstyrelsen beslutar att Ulricehamns kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet.

Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs A- och B-plan, Lassalyckan

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera (skicka tillbaka) ärendet till förvaltningen för att utreda ett miljövänligare alternativ än gummigranulat på konstgräsplanerna vid Lassalyckan.

Pengar till förbättrad ventilation i Musikskolan

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av ventilation i Musikskolans lokaler, till en kostnad av 1,75 miljoner kronor. Investeringen krävs för att uppnå dagens krav på ventilation. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel.

Investeringspengar till vård- och omsorgsteknik

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för välfärdsteknik, på 1,47 miljoner kronor. I ansökan ingår investering för larm, trygghetskameror och digitala tjänster för att förenkla ansökan för äldreomsorg. Kommunstyrelsen beviljar ansökan om investeringsmedel.

Ansökan om att driva nytt högstadium godkänns

Montessori Ekhagen Ulricehamn AB har ansökt om tillstånd att driva en fristående grundskola hos Skolinspektionen. Ansökan gäller ett högstadium med årskurserna 7–9. Fullt utbyggd kommer skolan att ta emot totalt 75 elever, 25 elever per årskurs. I Ulricehamn finns i dag två kommunala högstadieskolor varav den ena, Stenbocksskolan, i likhet med Lindängens Montessori är belägen i Ulricehamns centralort. Elevunderlaget vid Stenbocksskolan ligger i dagsläget i närheten av det som skolan maximalt kan ta emot. Kommunstyrelsen tillstyrker (godkänner) därför Montessori Ekhagen Ulricehamn AB:s ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en fristående grundskola.

Svar på granskningsrapport av planprocessen

I november 2020 presenterade KPMG en granskningsrapport av planprocessen, beställd av kommunens revisorer. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har en
ändamålsenlig och effektiv planprocess vilket således inte påverkats av markanvisningar. Förvaltningen bedömer att rapporten i stort stämmer överens med den syn som förvaltningen har över planprocessen. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kommunens planprocess och översänder svaret till revisorerna.

Ingen ny iläggningsplats vid Prången

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige förslår Tomas Svenningsson att en ny, modern och flerfilig iläggningsplats för båtar och dylikt anläggs mellan Prångens camping, gamla RV40 och Brunnvägen. Kommunstyrelsen avslår förslaget, med hänvisning till att det skulle innebära ett stort ingripande i strandskyddet och dels att det är för grunt på platsen.

Medborgarförslag om porrfilter

I ett medborgarförslag föreslår Linda Wilhelmsson att kommunen installerar porrfilter och inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning på kommunens verksamheter där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibliotek.

Kommunstyrelsen anser att första delen av förslaget  är tillgodosett eftersom webbplatser med pornografiskt innehåll redan idag blockeras av kommunens brandvägg. Andra delen av förslaget avslås eftersom det innehåller delar som strider mot lagen, bland annat rätten att begränsa tillgången till hur privatpersoner använder egna digitala enheter i kommunens lokaler (regleras i regeringsformens 2 kap 1§).

Medborgarförslag: mer ängsmark för att gynna biologisk mångfald

Inger Hjalmarsson och Christina Andersson föreslår i ett medborgarförslag 2020-09-10 att så slänten intill idrottsvägen mot Lassalyckan med ängsblommor för att gynna bin och humlors livsmiljö samt glädja människor. Vidare menar Inger och Christina att kommunen har många fler ytor som skulle kunna nyttjas för just detta ändamål. Enheten park och skog har redan under 2019 börjat ställa om flera gräsytor till höggräs och ängsmark. Under 2020 fick förvaltningen ett budgetuppdrag om att öka den biologiska mångfalden vilket gjort att mängden ytor med höggräs och ängsmark ökat ytterligare. Under 2021 kommer förvaltningen att utvärdera om fler ytor ska nyttjas som ängsmark, bland annat slänten intill idrottsvägen mot Lassalyckan. Kommunstyrelsen anser därför att förslaget är under utredning.

Initiativärende: starta skolbygget så snart som möjligt

Klas Redin (S) har lämnat ett initiativärende till kommunstyrelsen om att två nya högstadieskolor i centralorten prioriteras och att arbetet med projektering och byggnation av dessa startas upp så fort som möjligt. Kommunstyrelsen remitteras (skickar) ärendet till förvaltningen för beredning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 april 2021, senast ändrad den 20 april 2021

Kontakt