Vision om framtida bostäder och service längs Ätran

Nu påbörjar kommunen planerna med ett långsiktigt förändringsarbete längs Ätran vid Norra stranden som på sikt kommer att förändra Ulricehamns centrum.

Flygfoto Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn

2018 presenterades ett planprogram över området norr om gågatan ner mot Norra stranden. Då drogs de grova dragen upp för hur området på sikt ska utvecklas från dagens blandning av bostäder, industrier, service och handel, till att skapa en förlängning av gågatan med attraktiva boenden, levande näringsliv och innehållsrika publika rum som främjar rörelse och möten mellan människor. I dag pågår redan detaljplanearbete för Tegelbruket. Området Björnen, mellan Tegelbruket och Ätran har ännu inte påbörjats, men tanken är att båda i framtiden ska bestå av bostäder, kontorslokaler och verksamheter i markplan. Befintlig brandstation ska flyttas, men ännu är inte plats bestämd.

Från industriområde till bostadsområde

Området norr om Ätran som kallas Ätranäs och till stor del idag består av industriverksamheter, blir nästa del att göra en långsiktig och mer konkret plan för. Målet är att möjliggöra för bostäder med aktiva gatuplan för centrumverksamhet och service. Det innebär i sin tur att befintliga verksamheter behöver flytta längre ut från staden till definierade industriområden.

– Det är ett långsiktigt arbete som kräver en väl fungerande dialog mellan oss som kommun, befintliga företag i området, men också exploatörer som kan tänkas investera för byggnation i området, säger Roland Karlsson kommunstyrelsen ordförande.

Politiker kommer, tillsammans med tjänstemän på miljö och samhällsbyggnad och representanter från Näringsliv Ulricehamn AB, under året att träffa alla verksamheter i området för att diskutera vidare.

– Vi förstår att kommunens planer kan väcka oro hos dem som driver industriföretag i området, men vi hoppas att vi med gott samarbete med exploatörer kan erbjuda ett bra och i många fall bättre alternativ i en annan del av staden eller kommunen, säger Roland Karlsson.

Långsiktigt arbetet som kräver gott samarbete

Roland Karlsson betonar att detta är ett arbete som troligtvis sträcker sig över en tioårsperiod och att man är mån om att det blir bra för alla parter. Kommunen har redan i dag fått in begäran om planbesked från företag som vill att kommunen gör om detaljplanen för ett mindre område för byggnation av bostäder.

– Vi är positiva till detta och sätter därför igång planeringen av hela området lite tidigare än vi först tänkt. Helhetsgreppet innebär att istället för flera mindre detaljplaner, blir det två större, säger Sara Helmrot, chef för planenheten.

Med två detaljplaneområden finns det möjlighet att ta ett helhetsgrepp och planera för en bättre framtida stadskärna än om man tar mindre områden var för sig. Det större greppet kommer dock ha en längre startsträcka. Planarbetet kommer att föregås av en hel del utredningar i och med att det är på industrimark. I slutändan tror ändå Sara Helmrot att det blir en tidsvinst mot att dela in området i mindre detaljplaner.

– I dag är det mycket noggrannare regler kring att bygga bostäder i närheten av industrier än det var förr. Området blir idag inte godkänt för bostäder förrän industrierna har flyttats. Därför krävs det att vi gör en långsiktig plan tillsammans, säger Sara Helmrot.

Aktuella detaljplaneområdena kräver en del förarbete med planering för befintliga och framtida fastighetsägare samt företag i området vilket förväntas ta tre år. Efter det påbörjas detaljplanearbetet och det förväntas ta minst tre år. Utredningar och överenskommelser med markägare inom planområdet kan göra att tiden för planarbetet fördröjs. I slutändan är det ett politiskt beslut att prioritera vilka detaljplaner som förvaltningen ska arbeta med. Den mindre av detaljplanerna, Bronäs 3, godkändes av kommunstyrelsen den 4 mars och den större, Bromarken 1, ska upp för beslut i kommande kommunstyrelse den 14 april 2021.

Vision för hela området

”Bronäs och Ätranäs ska bli ett attraktivt, varierat och intressant område med egen karaktär som anknyter till de stadsmässiga kvaliteter som ger Ulricehamn sin identitet. Området består av flera olika hustyper med olika uttryck och gestaltning. Byggnaderna i Bronäs och Ätranäs har en stadsmässig sida mot gatan och en öppnare friare mot det gemensamma grönstråket som binder ihop hela området. Grönstråket och parken ska vara ett publikt stråk, grönt och frodigt med mycket träd och öppna gräsytor för lek och rekreation. Parken vänder sig också mot Ätran och promenaden.” Så skriver stadsarkitekten Lars Stokka om visionen över området Bronäs och Ätranäs

Kartbild med färgmarkeringar över detaljplaneområden.

Karta över Bronäs och Ätranäs som tillsammans i framtiden kommer innebära helt nya centrumnära bostadsområden. Blå och gul markering visar på de områden som rymmer de två nya detaljplanerna vid Ätranäs. Blå: Bronäs 3 som kommunstyrelsen godkände den 4 mars och Gul: Bromarken 1 som ska upp till beslut den 14 april.
Det gröna och det röda är detaljplaneområde Björnen och Tegelbruket inom området Bronäs.

Publicerat av Elin Ohlsson den 1 april 2021, senast ändrad den 1 april 2021

Kontakt