Kommunfullmäktige 27 maj 2021, beslut i korthet

Om du vill ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så fort det är justerat.

Bild på Ulricehamns rådhus, en gul träbyggnad som är stadens äldsta byggnad. I bakgrunden stadshuset i rött tegel.

Inkomna motioner

Policy för erbjudande om modersmålsundervisning

Sverigedemokraterna anser att modersmålsundervisning sker på mycket osäkra grunder samtidigt som det utgör en mycket stor utgift för kommuner. Man yrkar därför i en motion att nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom ramen för vad lagen säger. Förslaget i motionen innefattar inte minoritetsspråk.
• Modersmålsundervisning ska inte erbjudas i större uträckning än lagen kräver.
• Att kommunen upprättar en policy för modersmålsundervisning
• Att ett språkkravstest före modersmålsundervisning erbjuds i aktuellt språk
• Att ensamkommande i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning om inte kraven på att en vårdnadshavare ska prata språket samt att språket pratas i hemmet uppfylls.
• Att modersmålsundervisning inte ska erbjudas i förskola, förskoleklass, fritid eller vuxenutbildning då det inte är lagstadgat.
• Att Ulricehamns kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning.
• Att det i policyn förtydligas vad som menas med ”lämplig” lärare.
• Att datum för då man ska ha sökt modersmålsundervisning sätts.
• Att modersmålsundervisnings ska bedrivas efter ordinarie skoltid.
• Att kommunen utreder möjligheterna till fjärrundervisning.
• Att undervisning i lika språk inte slås samman till gemensamma lektioner
• Att kravet på minst fem sökande måste uppfyllas för att språkundervisning ska ges.

Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Kontinuitet inom äldreomsorgen

Adela Brkic Carlsson (L), Inga-kersti Skarland ( S) och Klas Redin (S) anser i en motion att Ulricehamns kommun behöver få ner antalet olika personer som en hemtjänst tagare möter. Man hänvisar till att sedan flera år tillbaka har kommunen deltagit i Sveriges Kommuner och Regioners undersökning Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Ett av nyckeltalen handlar om antalet personer i medeltal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar. För 2020 var det talet 17. Medelvärdet
för alla kommuner var 15. Ulricehamns resultat har försämrats de senaste åren från att tidigare ha legat under medelvärdet. Man anser att även om mätningar inte görs på samma sätt på kommunen boende så ska strävan att de boende möter så få olika personal som
möjligt. Man föreslår därför att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att stärka kontinuiteten i hemtjänsten och på särskilt boende och att handlingsplanen ska fastställas och följas upp av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Inför fast omsorgskontrakt

Adela Brkic Carlsson (L), Inga-kersti Skarland ( S) och Klas Redin (S) anser i en motion att kommunen bör förbättra sin kommunikation med vårdtagare inom äldreomsorgen. I Socialstyrelsens undersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen får Ulricehamns kommun generellt sett bra betyg. Framförallt när det gäller personalens bemötande och att de äldre känner förtroende för personalen. Det som inte är fullt lika bra är att många inte känner till vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål eller kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Dessutom saknas information om förändringar. Man föreslår därför att en fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten och att de medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska. Att fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten.
Att de medarbetare som har uppdraget som fast omsorgskontakt har yrkestiteln undersköterska.
Man vill också att kommunen ska utreda om det är möjligt att även inrätta fast omsorgskontakt inom särskilt boende.
Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten

Adela Brkic Carlsson (L), Inga-kersti Skarland ( S) och Klas Redin (S) menar att Ulricehamns äldre ska känna sig trygga med sin hemtjänst och kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare, som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare. Vi vill ge hemtjänstpersonalen större handlingsutrymme och möjlighet att använda sin kompetens. Därför vill vi avskaffa den minutstyrning som skapar en ohållbar arbetssituation. Att lämna detaljstyrningen av hemtjänsten innebär att visa tillit till professionen och att
omvårdnadspersonalen både får ett större ansvar och nya möjligheter att påverka sitt arbete. Omvårdnadspersonalen ska inte behöva räkna minuter, de ska fokusera på att ge bästa möjliga vård och omsorg. Man vill därför att minutstyrningen inom hemtjänsten avskaffas och att ett tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten.
Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamns kommun

Roland Eriksson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Klas Redin (S) har skickat in en motion där de vill att kommunen tar fram en strategi för klimatsmart byggande. Denna strategi kan gärna kopplas till de riktlinjer/strategier vi har när det gäller estetik/kultur och miljömål i övrigt. Detta med bakgrunden i att I Ulricehamn byggs många mindre hus i trä medan högre hus nästan alltid byggs i
betong. Man anser att detta beror på att det saknas en strategi för hållbart och
klimatsmart byggande. En strategi skulle kunna innehålla:

 • Strävan efter fossilfritt byggande av skolor, förskolor, särskilda boenden mm
 • Mål i ägardirektiven till kommunala bostadsbolaget om minst 50% trä i
  nya bostadshus och kontor.
 • Vid markanvisningar ställa krav på (i möjligaste mån) fossilfritt byggande av
  bostäder och lokaler.
 • Föra dialog med alla byggherrar om kommunens målsättning när det gäller
  fossilfritt byggande/drift.
 • Bli medlem i Trästad Sverige för ökad kunskap

Kommunfullmäktige skickar vidare motionen till förvaltningen för behandling.

Inkomna medborgarförslag

Lokal för personer med psykisk ohälsa

En invånare vill att kommunen ska göra mer för dem med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Man föreslår en lokal där man kan träffas och fika och ha aktiviteter.
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Gör något åt parkslide

En invånare vill att kommunen tar tag i problemet med parksliden som växer okontrollerat runt om i kommunen, speciellt där parksliden befinner sig på
kommuns egna mark (ex stadsparken).
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Öppenvård för alkohol- och drogberoende

En invånare föreslår i ett medborgarförslag att kommunen inrättar en öppenvård för alkohol- och drogberoende. Den ska innehålla gruppverksamhet som föreläsningar och arbetsuppgifter samt kontroll av nykterhet, likt den man har i Borås (Smedjan).
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Hundrastgård

Flera invånare vill se en hundrastgård I Ulricehamn och har lämnat in ett medborgarförslag. Man har också samlat in namnunderskrifter för dem som stöttar förslaget.
Kommunfullmäktige skickar vidare medborgarförslaget till förvaltningen för behandling.

Enkel fråga

Stöd för barn med funktionsvariationer. Niclas Sunding (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsen ordförande Roland Karlsson ( C) som rör elever med funktionsvariationer och stödet de får i skolan: ”Ska dessa elever behöva göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen med skadeståndsyrkanden för att få den hjälp dem har rätt att få?
Roland Karlsson (C ) besvarar frågan.

Ärenden för beslut

Barnbilaga 2020 – bilaga till Årsredovisning 2020

Kommunfullmäktige godkände den så kallade barnbilaga där arbetet i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) redovisas i samband med bokslutet. Det är en Barnbilagan är en bilaga till kommunens årsredovisning 2020 som inte var med och därför redovisas separat i ett eget ärende.

Partistöd för 2021 godkänns

Kommunfullmäktige godkände partistödet enligt förslag:
Grundstöd, Mandatstöd (antal mandat)
S – 47 600 kr, (10) 142 800 kr
NU-  47 600 kr, (9) 128 520 kr
C – 47 600 kr ,(8) 114 240 kr
M – 47 600 kr ,(8) 114 240 kr
SD – 47 600 kr, (6) 85 680 kr
MP – 47 600 kr, (2) 28 560 kr
V – 47 600 kr, (2) 28 560 kr
L – 47 600 kr, (2) 28 560 kr
KD – 47 600 kr, (2) 28 560 kr
Summa: 428 400 kr,  Summa 699 720 kr
Det är i kommunallagen som det kommunala partistödet regleras. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Ny riktlinje definierar samverkan mellan kommun och civilsamhälle

Riktlinjen Struktur för samverkan med civilsamhället antas. Riktlinjerna visar hur samverkan mellan kommun och civilsamhället ska fungera. En dialogprocess med representanter från civilsamhället, kommunens verksamheter och politiker har utgjort grunden för formuleringarna i riktlinjen.

Yttrande i regional avfallsplan sänds till Boråsregionen Sjuhärad

Efter att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund antog den regionala avfallsplanen den 11 december 2020, skickades den på remiss till medlemskommunerna och däribland Ulricehamn. Ulricehamns kommun ställer sig positiv till den gemensamma avfallsplanen men saknar mål eller ställningstagande i avfallsplanen för hantering och omhändertagande av invasiva arter. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens yttrande sänds till Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Höjd avgift för lovplats för elever från och med 1 juli 2021

Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för elever 6-13 år vid så kallad lovplats under lov, studiedagar och dagar då personalen har kompetensutveckling. Höjningen är 25 kronor, från 75 kronor till 100 kronor. Detta gäller från 1 juli 2021.

Förslag på nytt arbetssätt inom äldreomsorgen avslås

Kommunfullmäktige avslår motionen från Birgit Andersson (L), Adela Brkic Carlsson (L), Inga-Kersti Skarland (S) och Klas Redin (S) som vill att det bildas en arbetsgrupp för att ta fram en modell för ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen. Man hänvisar till att förvaltningen redan arbetar med dessa frågor strategiskt och att arbetsgruppen därför inte behövs. Man avslår också förslaget där ett vård- och omsorgsboende med tillhörande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att pröva den arbetsmodellen. Man hänvisar till beskrivet arbetssätt och de fördelar verksamheten ser av att sprida ut försöksverksamhet på olika enheter.

Förslag om att Wi-fi till alla boende på äldreboenden ska utredas ytterligare

Kommunfullmäktige anser att det behövs en större utredning kring möjligheter och svårigheter med att införa trådlöst internet i alla lägenheter på kommunens äldreboenden som var Jan-Olof Sundhs (V) önskan i en motion. Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet vidare och återkomma till kommunstyrelsen med en handlingsplan med lösningar på exempelvis ekonomi och support.

Önskan om sjömack och privat aktör att driva småbåtshamn avslås

Viktor Öberg (M) önskade i en motion att utöka småbåtshamnen. Kommunfullmäktige anser att det redan finns en planering kring utökad tillgänglighet för iläggning, utökning med permanenta betongpontoner samt utredning av möjlighet till framtida båtplatser vid Brunnsnäsområdet. Motionens andra förslag avslås med hänvisning till att det inte har framkommit något intresse från någon privat aktör att starta upp en småbåtshamn och att det är svårt att se någon lönsamhet i att bedriva småbåtshamn som privat aktör. Motionens tredje förslag, att förslag möjlig placering av en sjömack avslås med motiveringen att det inte finns någon efterfrågan samt att det innebär en påverkan på miljö och djurliv.

Valärenden

Therese Slaatsveen (f.d. Westman) (NU) avsäger sig sin plats i kommunfullmäktige.
Mattias Josefsson (S) avsäger sig sin plats i kommunfullmäktige.

Publicerat av Elin Ohlsson den 28 maj 2021, senast ändrad den 28 maj 2021