Nyheter i korthet kommunstyrelsen 6 maj

Här kan du läsa besluten från kommunstyrelsens möte den 6 maj i korthet. För fullständigt innehåll i underlag och beslut, se handlingar och protokoll för mötet.

Spegelblankt Åsundenvatten och sedan en stadsvy.Spegelblankt Åsundenvatten och sedan en stadsvy.

Årlig översyn av mål och uppdrag avslutad

Varje år får förvaltningen i uppdrag att se över de politiskt beslutade målen och uppdragen som är klara och vilka som inte gått att genomföra. Bland dessa finns till exempel att biblioteket ska ägna sig uppsökande verksamhet till vissa grupper. Ett annat är att det ska finnas en plan mot våld i nära relationer. Bland de färdiga planerna finns till exempel en plan för att skapa detaljplaner utanför centralorten, en annan är att det setts över möjligheten att reducera mängden mikroplaster på Lassalyckan. Biblioteket har nått målet som nämns ovan, likaså finns det numera en plan för att hantera våld i nära relationer.

S får mest i partistöd

Nu har KS beslutat om partistöd för 2021. Det görs varje år enligt kommunallagen som reglerar detta. Socialdemokraterna får mest i så kallat mandatstöd, stöd som delas ut per mandat. De får 142 800 kronor samt ett grundstöd på 47 600 kronor. Grundstödet delas ut till samtliga partier som representeras i kommunfullmäktige. Partistödet ska också redovisas, vad de använts till. Fullmäktige har också möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut för så kallade tomma stolar. Eftersom SD har en tom stol sedan februari i år, får de inget partistöd för nästa år.

Riktlinje på plats för samverkan med civilsamhället

Nu vet vi hur samarbetet ska se ut mellan kommunen och civilsamhället i Ulricehamns kommun. Det ska bland annat ske genom återkommande dialoger som ska vara enkel, öppen, tillgänglig och ömsesidig. Bland annat ska det vara tydligt vem som är kontaktperson och vilka kontaktytor som finns, så att man lätt kan kontakta varandra. Kommunfullmäktige tar det slutliga beslutet om riktlinjerna ska användas eller inte.

Ny avgift för lovplats

Tidigare har en lovplats i Ulricehamns kommun kostat 75 kronor. Nu höjs den till 100 kronor. En lovplats innebär att barn från förskoleklass till och med det år eleven fyller 13 år, erbjuds tillsyn under lov, studiedagar och dagar då personalen har kompetensutveckling. Fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet.

Nej till motion om nytt arbetssätt inom äldreomsorgen

I en motion föreslår liberalerna och socialdemokraterna att en arbetsgrupp ska bildas inom äldreomsorgen för att jobba med den senaste utvecklingen inom välfärdsteknik och de senaste forskningsresultaten inom äldreomsorg, samt att en ett vård- och omsorgsboende med vidhängande hemtjänst och hemsjukvård erbjuds att gå in i en tidsbegränsad försöksverksamhet för att prova den utarbetade modellen.
Motionen avslås av KS eftersom förvaltningen redan arbetar som det föreslagits.

Trådlöst wifi till alla boende vidare för utredning

Vänsterpartiet föreslår att trådlöst wifi installeras i alla brukares lägenheter i kommunens äldreboenden. Detta behöver utredas vidare, tycker förvaltningen, och KS går på deras linje och skickar ärendet vidare till förvaltningen.

Nej till sjömack vid Åsunden

Det blir varken sjömack eller ett privat byggande av småbåtshamn i Ulricehamn. Den motion som lämnades av moderaterna med förslag om att ta fram och redovisa en plan för hur småbåtshamnen ska utökas och utvecklas framåt, undersöka om det finns intresse från en privat aktör att bygga en småbåtshamn och se över möjliga placeringar på en sjömack, får avslag av kommunstyrelsen. Anledningen är att det redan finns en plan och att det inte finns något intresse från någon privat aktör att bygga samt att det inte funnits någon efterfrågan på en sjömack.

Delegationsordning läggs till handlingarna

Kommunen ställer sig bakom regional avfallsplan

Den regionala avfallsplanen som skickats ut på remiss från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund får tumme upp från Ulricehamns kommun, men vi påpekar att den gemensamma avfallsplanen för Sjuhärad saknar mål eller ställningstagande för hantering och omhändertagande av invasiva arter. Ärendet överlämnades till kommunfullmäktige för beslut.

Patientsäkerhetsberättelse lagd till handlingarna

Varje år ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det stå hur patientsäkerhetsarbetet har skötts under föregående kalenderår.

Handlingsplanen för psykisk hälsa förlängs

I Västra Götalandsregionen finns en handlingsplan för psykisk hälsa. Den ska även gälla på kommunnivå. Sista gången den gicks igenom var 2019 och ett av dem handlar om nollvision mot självmord i Västra Götaland. Ett annat handlar om att äldre personer med psykisk ohälsa ska få rätt vård och stöd. Med vissa tillägg kommer nu denna handlingsplan att gälla även fram till 2022.

Ändrade regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att anta regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har upptäckt att en punkt behöver förtydligas. KBF är ett komplement till de bostadsbidrag och bostadstillägg som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten handlägger. KBF utgår endast till personer som har ansökt och fått beviljat bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald. Personen ska dessutom ha någon form av inkomst, till exempel aktivitets- eller sjukersättning. Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF) är en frivillig ersättning som kommuner kan välja att betala ut för att främja självständigt liv för de personer det omfattar.

Förvaltningen svarar på revisorernas granskning

Det pågår flera åtgärder och olika insatser för en högre måluppfyllelse i grundskolan, men det har gått för lite tid för att kunna se resultat av åtgärderna. Så svarar förvaltningen på KPMG:s granskning av likvärdig skola, beställd av kommunens revisorer. Som åtgärder nämns bland annat kompetensutveckling av personal men också insatser för den fysiska och psykosociala lärmiljön för elever. Kommunstyrelsen anser också att det kan finnas ett samband mellan den förhållandevis höga andelen elever som inte når kunskapskraven och den mängd resurser som avsätts för verksamheten samt hur dessa resurser fördelas.

Förskoleverksamhet på intraprenad förlängs

Emilia centrum, som driver kommunens förskolor Stadsskogen och Tre Rosor, vill fortsätta driva förskolorna som intraprenad i två år till. Detta är kommunstyrelsen positiv till och vill att förvaltningen ska utarbeta ett nytt avtal för perioden 2022-2023.

Mer industrimark på Rönnåsen

Med en ändring av detaljplanen för Ubbarp 8:16, Ulricehamn, får fler industrier plats genom att man omvandlar natur till kvartersmark för industri. Det behövs för att kunna erbjuda skyltläge för företag samt ge plats för ytkrävande verksamheter som finns i kommunen.

Pengar till utbyte av kylmaskin i gamla ishallen

Det behövs en ny kylmaskin i gamla ishallen. Förvaltningen får en halv miljon kronor för att kunna lösa detta.

4,5 miljoner till nya inventarier

Det behövs en del nya kontorsmöbler till kommunens verksamheter. Det behövs också möbler till kaféet i badhuset och sängar samt verksamhetsinventarier till hemtjänst och hemsjukvård. För detta ändamål avsätter kommunstyrelsen 4,5 miljoner kronor.

Mer tilltalande väg på gång

I ett medborgarförslag föreslås att göra vägen mellan Ulricehamn och Falköping (väg 46) mer tilltalande med till exempelvis en allé mitt i vägen efter rondellen vid Alängsvägen.
Kommunstyrelsen tycker att förslaget är tillgodosett eftersom det finns pengar avsatta till projekt entré Ulricehamn under 2021-2023.

Ny sträckning av väg 157 i översiktsplanen

I ett medborgarförslag föreslås en ny sträckning för väg 157. Den föreslås gå förbi Lassalyckan, eller genom. Men kommunstyrelsen svarar att förslaget redan lyfts i kommunens översiktsplan.

Frågan om broövergång till Åsastugan under utredning

Frågan om att bredda Brunnvägen till Åsastugan utreds i samband med att förvaltningen tar fram ett planprogram för Brunnsnäs. Detta har också kommit in som ett medborgarförslag.

Inget intresse för förra godsmagasinet i Timmele

Det före detta godsmagasinet i Timmele står tomt och riskerar att förfalla. Taket behövde åtgärdas vid tiden för medborgarförslaget men även väggarna målas. En privatperson och några andra kulturintresserade personer avsåg att starta en förening för bevarande av byggnaden och la därför ett medborgarförslag att föreningen skulle få hyra byggnaden av kommunen för 1 krona per år och bedriva verksamhet i byggnaden. Verksamhet fastighet har genomfört en takomläggning för ungefär fem år sedan som skyddar byggnaden och förlänger livslängden. Vissa reparationer av trädetaljer utfördes i samband med takomläggningen. Fastighetschefen har vid två tillfällen talat med privatpersonen och konstaterat att det inte längre finns något intresse av att hyra byggnaden. Därför avslås medborgarförslaget.

Inte möjligt att stänga av Brunnvägen

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage Eidevåg att en ny väg byggs mellan Brunnvägen och väg 1704 (gamla väg 40), strax väster om tätortsgränsen, varefter Brunnvägen stängs av för motortrafik för att minska genomfartstrafiken genom Villastaden. Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att trafiksituationen på Brunnvägen inte motiverar kostnaden för att utreda och bygga vägen i ny sträckning. Därmed är det heller inte möjligt att stänga av Brunnvägen.

Tre initiativärenden vidare till förvaltningen

Under mötet kom tre initiativärenden in, som samtliga lämnades till förvaltningen för beredning. Det ena gällde ökad undervisningstid i lovskola, det andra gällde utredning av övertagande av småbåtshamn och det tredje rörde tilläggsbudget.

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 24 maj 2021, senast ändrad den 24 maj 2021