Kommunfullmäktige 23 juni 2021, beslut i korthet

Om du vill ta del av mötet i sin helhet kan du titta på webb-tv eller läsa protokollet så snart det är justerat.

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Inkomna motioner

Förändrad hastighetsbegränsning på Stenbocksgatan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan

I en motion vill Niclas Sunding, Sverigedemokraterna, att hela sträckan mellan Bogesundsskolan och Stenbocksskolan ska ha samma hastighetsbegränsning. Idag varierar hastigheten och flera skyltar finns med 40 km/h och 30km/h. Niclas Sundling yrkar i sin motion på att en och samma hastighet ska gälla hela vägen och att den ska vara satt till 30 km/h.

Motionen remitterades till kommunstyrelsens för beredning.

Motion gällande koldioxidbudget i Ulricehamns kommun.

Arne Fransson och Ingemar Basth från Miljöpartiet vill att kommunen ska ta fram en koldioxidbudget för Ulricehamns kommun. En koldioxidbudget är en beräkning av hur mycket utsläppen måste minska varje år för att nå Parisavtalet, fördelat mellan olika länder, regioner och kommuner. De hänvisar till att Västra Götalandsregionen antog en koldioxidbudget för länet den 26 januari 2021 och att ett tiotal kommuner inom Västra Götaland har redan antagit eller förbereder antagande av en koldioxidbudget för sina respektive kommuner.

Motionen remitterades till kommunstyrelsens för beredning.

Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun

I en motion vill Tommy Mårtensson, Socialdemokraterna, att Ulricehamns kommun förbättrar missbruksvården. Han skriver att Ulricehamns kommun har stora problem med missbruk av narkotika, narkotikaklassade mediciner och alkohol. Att droganvändandet har krupit ner i åldrarna och det finns problem med narkotikaförsäljning på både Stenbocksskolan och Tingsholmsgymnasiet.

Han yrkar på att:

 • Förvaltningen ges i uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete utifrån dagens situation.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma narkomaner, anonyma alkoholister m.m
 • Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp självhjälpsgrupper.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk

Motionen remitterades till kommunstyrelsens för beredning.

Inkomna medborgarförslag

Utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet

I ett medborgarförslag föreslår en invånare en utbyggnad av skateboardparken vid Tingsholmsgymnasiet. Han menar att intresset för skateboard (och sparkcykel) har ökat för varje år sedan parken kom till och att den idag är mycket välbesökt och att trängseln som ibland uppstår kan leda till att vissa tappar intresset. Förutom en utbyggnad tycker han även att ”streeten” behöver rustas upp då den åldrats och utsatts för skadegörelse.

Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande.

Hundrastgårdar i Ulricehamn

I ett medborgarförslag tycker en invånare att kommunen måste göra något åt att hundägare börjat släppa sina hundar på gården på Kvarnlyckans förskola under helgerna. Och hänvisar till hygieniska skäl för barnen. Invånaren vill att kommunen skyndsamt ska:

 • Iordningställa tydlig skyltning på alla skolor och förskolor
  • Iordningställa hundrastgårdar i centralorten

Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande.

Utbyggnad av iläggningsramp för båtar vid Fiskebacken

En invånare föreslår att kommunen ska bygga ut iläggningsrampen för båtar vid Fiskebacken. Denne tycker att en dubbelramp med två bryggor vore en bra lösning då det ofta kö blir, då bara en kan lägga i eller ta upp sin båt.

Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna frågor

Bråk på Ätradalsskolan

Niclas Sunding (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) angående fortsatta bråk på Ätradalsskolan. “Vad gör ni konkret för att komma till rätta med dessa problem så att eleverna kan känna sig trygga i skolan?” Roland Karlsson (C ) besvarar frågan.

Bråkande ungdomsgäng

Niclas Sunding (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) angående att många ungdomar känner sig rädda att visats utomhus på kvällar då andra gäng söker bråk. ” Hur tanker ni agera så att ungdomarna kan känna sig trygga på kvällar och helger när dom är ute?”

Roland Karlsson (C ) besvarar frågan.

Negativ utveckling inom skolan

Niclas Sunding (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) angående den negativa utvecklingen i skolan. ”Är kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson, Centerpartiet och Nya Ulricehamn beredda att arbeta aktivt för att få tillstånd en omorganisation inom sektor lärande?”

Roland Karlsson (C ) besvarar frågan.

Köpet av Brunnsnäs

Klas Redin (S) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) angående köpet av Brunnsnäs. ”Vidhåller kommunstyrelsens ordförande att det är rimligt att exploatera området inom fem år? Finns det någon samlad bild av vad projektet Brunnsnäs har kostat hittills och kan kommunfullmäktige i så fall få ta del av den?”

Roland Karlsson (C ) besvarar frågan.

Ärenden för beslut

Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Kommunfullmäktige godkände Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning och beviljade direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2020 Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktige beviljade ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Kommunfullmäktige beviljade ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 Sol och LSS

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis.

Kommunfullmäktige beslutade att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Budget och verksamhetsuppföljning april 2021

Varje kvartal redovisar förvaltningen en samlad budget och verksamhetsuppföljning, rapporten för april visar att:

 • Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till +47,7 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 är följaktligen 29,7 mnkr bättre än budget.
 • Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 2,8 mnkr vid årets slut.
 • Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 26,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen berortill största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt exploateringsintäkter som beräknas komma in under året.
 • Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,9 mnkr (2020: 58,6 mnkr)

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna rapporten för april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor.

Tilläggsbudget 2021

Grundförslaget var att sektor lärande skulle få en utökad ekonomisk ram på 1,3 miljoner för 2021. Detta till följd av migrationsverkets snabba avveckling av asylboenden inom Ulricehamns kommun vilket innebär en stor påverkan på sektor lärandes verksamhet. Summan skulle motsvara det bortfall av statsbidrag som sektorn har räknat med i sin budget för 2021.

Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige om att den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 3,3 mnkr.

Varav:
1,3 mnkr avser bortfallet av statsbidrag från Migrationsverket för 2021.
1,0 mnkr avser utökade kostnader för skolskjutsar.
1,0 mnkr avser resurser till barn- och elever i behov av särskilt stöd.

Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för biblioteken i Boråsregionens kommuner

Kommunfullmäktige godkände att Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem. Vilket innebär en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner

Ansökan om investeringsmedel till projektering nybyggnad boendedelar Ryttershov

Förvaltningen har ansökt om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar på äldreboendet Ryttershov. Kommunfullmäktige godkände ansökan och beviljade investeringsmedel på 10 miljoner kronor.

Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4

Förvaltningen har ansökt om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag. Kommunfullmäktige godkände ansökan och beviljade investeringsmedel på 6 miljoner kronor.

Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan

Kommunfullmäktige beslutade att anta strategidokumentet VA-översikt – Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun. I VA-översikten beskrivs en nulägesbild över kommunens vatten- och avloppshantering. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen klassas, samt för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA.

VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal VA-planering”. Vägledningen anger att en VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.

Antagande av delplaner strategisk VA-plan

Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Delplaner – Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun.

Delplanerna syftar till att skapa en kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering för att få en helhetssyn över VA-frågorna och för resurssättning och långsiktig planering. I de olika delplanerna beskrivs den kommande planeringen inom det område som delplanen gäller.

Svar på motion om beredningarnas betydelse i den demokratiska beslutsprocessen

Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen.

Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska arbetsformer och politisk organisation avslås motionen.

Svar på motion gällande partistöd

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens ekonomi.

Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.

Svar på motion om psykiatriboende

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist (M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för målgruppen.

Valärenden

Emma Claesson (S) avsäger sig sin plats i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och val- och arvodesberedningen.

Publicerat av Rebecca Berndes den 24 juni 2021, senast ändrad den 23 september 2021