Beslut i korthet, kommunstyrelsen, 2 september 2021

Här kan du kortfattat få en överblick av de beslut som togs under mötet den 2 september. För fullständig information, se ärendeunderlaget och protokoll för mötet.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Pengar beviljades för att byta konstgräs på A och B-plan till ett miljövänligare alternativ

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

Konstgräset på Lassalyckans a-plan börjar bli slitet då det var tio år sedan det byttes. I och med kommunstyrelsens beslut att bevilja pengar för byte av matta på A- och B-plan kommer tre miljoner kronor att betalas genom avsatta medel i investeringsbudgeten för 2021. Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett ett miljövänligare alternativ än dagens granulatbädd och kommit fram till att genom att ställa miljökrav i upphandlingen av konstgräsbyte och använda Bioflex som infill (en belagd mineral som består av 98 % sand) kan man minska mikroplaster avsevärt.

Ok för detaljplan för framtida bensinmack och restaurangverksamhet

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

Kommunen ställer sig positiva till att inleda detaljplanearbete för Vist 10:27, Ubbarp 8:16 och Vist 10:25 med målet att i framtiden möjliggöra fordonsservice , restaurangverksamhet och drivmedelstation. Förslaget ligger i linje med det som ligger i kommande översiktsplan. Exploatören som ber om planbesked ska på egen risk utföra ett antal utredningar. När väl detaljplanearbetet påbörjas kommer de genomförda utredningar bidra till en snabbare planprocess. Exakt planområde bestäms utefter resultatet av de gjorda utredningarna, i samråd med exploatören Detaljplanearbetet kommer tidigast att påbörjas under mitten av 2022. Ungefärlig tid för färdig detaljplan efter planstart är två år.

3 miljoner för renovering av Tingsholmsgymnasiet

Underlag och handlingar för ärendet (PDF)

3 miljoner kronor godkändes för renovering genom att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas, akustik- och belysningsåtgärder är en stor del i renoveringskostnaden. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och vissa kompletteringar har fastighet lagt till.

 

Beslut som ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut

Ärendelistan och handlingar

 • Två repliker var tillåts i kommunfullmäktige efter beslut om tillägg i Kommunfullmäktiges arbetsordning § 23.
 • Två repliker var tillåts i kommunstyrelsen efter beslut om tillägg i Kommunstyrelsens arbetsordning § 15.
 • Investeringsmedel beviljas för övriga projekt, totalt 15 miljoner kronor. Budgetmedel för detta finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021.
 • Investeringsmedel för installation av ny ventilation i Tvärreds skola och förskola som kommer kosta 6,4 miljoner kronor godkänns.
 • Investeringsmedel på 10 miljoner kronor godkänns för projektering av ny skola F-6. Man beslutar också att arbeta in Miljöbyggnad silver i projektet.
 • Årligt driftbidrag på 310 000 kronor beviljas Åsundsholms Golfklubb från och med 2022 för föreningens drift av arrenderad golfbana.
 • Allmänhetens frågestund ses som en del av den pågående demokratiberedningens uppdrag och kommer hanteras där.
 • Ingen livscykelanalys i samtliga upphandlingar med hänvisning till att nyttan inte kan motiveras av kostnaden.
 • Ingen kartläggning om kollektivavtal hos företag som kommunen har avtal med då det skulle innebära ett omfattande arbete för en begränsad vinst då företag i Sverige ska följa som minimum svensk lagstiftning.
 • Kommunstyrelsen beslutar för fortsatt utredning av eventuell klausul i upphandling som anger hur många lärlingar som företagen ska ta emot vid olika byggprojekt.
 • Redan framtagen skogsstrategi anses fylla behovet om förändring i program för långsiktigt och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav. Förslaget om information till privata skogsägare om kalhyggesfritt skogsbruk avslås då det inte är en kommunal uppgift.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 • Redovisningen av delegationsbeslut till kommunstyrelsen godkänns.
 • Detaljplanen Gällstad 1:147, Trikågatan i Gällstad antas för att möjliggöra om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga lokaler för nuvarande verksamhet.
 • Planbesked för Folkesred 1:2 i Tvärred godkänns och därför kan detaljplanearbete påbörjas.
 • Positivt planbesked för Bogesund 1:115 och beslut om att ny detaljplan kan påbörjas med avsikten att i framtiden förtäta med 15 rad- och kedjehus.
 • Ulricehamns kommun bestämmer sig för att ställa sig negativa till remissfrågan om Västra Götalandsregionen ska begära ansvaret för regional planering enligt PBL. Remissvar beslutas sändas in till Västra Götalandsregionen.
 • Kommunen beslutar överta ansvaret för del av riksväg 46 (400 meter ) från Trafikverket. Kommunstyrelsen godkänner att avtal tecknas med Trafikverket.
 • Byggenhetens behovsutredning för 2022-2024 och miljö- och byggnämndens begäran tas med för beaktande i budgetprocessen.
 • Miljöenhetens behovsutredning för 2022-2024 och miljö- och byggnämndens begäran tas med för beaktande i budgetprocessen.
 • Beslut om att ta fram förslag till riktlinjer för att skydda stöldbegärliga inventarier samt att stärka den interna kontrollen gällande uppföljning av inventarier.
 • Förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024 för Tolkförmedling Väst godkänns.
 • Pengar till att genomföra ny detaljplan av Alängen 3 m.fl. på 1 miljon kronor godkänns. Det samma gäller detaljplan för Rönnåsen etapp 1 på 2,5 miljoner kronor.
 • Medborgarförslag om nya villatomter i Hökerum 1.2o besvaras. Positivt planbesked har getts för det aktuella området. Dock ser inte kommunen möjlighet att leverera byggklara tomter under 2021 med hänvisning till tiden för att ta fram ny detaljplan. Kommunen vill inte som medborgarförslaget yrkade, köpa berörda marken med hänvisning till att planbesked begärts av privat aktör som också vill utveckla området.
 • Stadsparken sköts av park och skog enligt aktuell skötselplan och de utför också akuta åtgärder. Därför anser man inte att fler åtgärder krävs.
 • Inget hospice på Brunnsnäs med hänvisning till att kommunen arbetar aktivt med palliativ vård som fungerar bra och planerar därför inte att starta upp hospice.
 • Medborgarförslaget om att utveckla lekplatsen Skolgatan i Dalum med en hinderbana istället för befintlig fotbollsplan avslås då det är samhällsföreningen som beslutar kring detta. Att utveckla befintlig lekplats finns med i utredning som park och skog gör för området och detta sker i så fall under 2023.

Publicerat av Elin Ohlsson den 8 september 2021, senast ändrad den 30 september 2021 av Anette Westerlund

Kontakt