Kommunstyrelsens beslut i korthet 30 september

Här får du en kortfattad beskrivning av de beslut som togs under mötet den 30 september. För fullständig information se ärenden och handlingar.

En illustration av en grå ordförandeklubbaFullmäktigemöte 21 oktober 2021

Bättre ekonomi än väntat

Underlag och handlingar för ärendet PDF

Kommunens ekonomiska resultat för januari till augusti i år är 93,5 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultatet är nu istället 66,1 miljoner kronor, det vill säga betydligt mer än de 18 miljoner som är budgeterade.

Att det blivit så pass mycket mer pengar, har att göra med att skatteintäkterna blivit högre. Det har också statsbidragen blivit.

Fem miljoner frigjordes ur budget för vidare arbete med nya stadsbiblioteket

Underlag och handlingar för ärendet PDF

Kommunstyrelsen beslöt att fem av de redan avsatta totalt 136 miljoner kronorna för ett nytt stadsbibliotek får användas av förvaltningen för att komma vidare med arbetet.
Pengarna ska gå till att täcka kostnader för arbeten som redan gjorts och för att förvaltningen ska kunna fortsätta arbetet med att ta fram underlag för bygglov och upphandling.
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade in protokollsanteckning som togs antogs av kommunstyrelsen.

Sträckan från stan till Skottek har blivit ren och ägarförhållanden har utretts

Underlag och handlingar för ärendet PDF

I en motion till kommunfullmäktige vill Arne Fransson (MP)  dels att kommunen så snabbt som möjligt städar undan allt skräp – inte minst på kommunens mark, dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek.
När motionen kom in vidarebefordrades den till kommunens enhet park och skog. Sträckan har städats sedan dess. När det gäller ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från stan till Skottek, är de också utredda. Motionen anses därmed vara antagen och besvarad.

Öppenvård för alkohol- samt drogberoende finns i kommunen

Underlag och handlingar för ärendet PDF

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska starta en öppenvård för alkohol- och drogberoende. Men svaret från kommunstyrelsen är att det redan finns tillgängligt för alla kommuninvånare.

Övriga saker som togs upp på mötet:

Underlag och handlingar för ärendena PDF

  • Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2022
  • Redovisning av motioner och förslag hösten 2021
  • Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders minne 2020
  • Delårsrapport januari-augusti Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
  • Revidering av arkivreglemente
  • Svar på motion om föreningsbidrag
  • Svar på initiativärende, starta med byggnation av två nya skolor i centralorten
  • Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun
  • Svar på initiativärende – Utredning ”skolakut”
  • Svar på medborgarförslag om att bekämpa parkslide

Publicerat av Anette Westerlund den 30 september 2021, senast ändrad den 26 november 2021

Kontakt