Beslut i korthet från fullmäktige 21 oktober

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Bättre ekonomi än väntat

Underlag och handlingar för ärendet PDF

Kommunens ekonomiska resultat för januari till augusti i år är 93,5 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultatet är nu istället 66,1 miljoner kronor, det vill säga betydligt mer än de 18 miljoner som är budgeterade.

Att det blivit så pass mycket mer pengar, har att göra med att skatteintäkterna blivit högre. Det har också statsbidragen blivit.

Under möte presenterades också revisorernas syn på ekonomin. Det anlitade revisionsföretaget KPMG tycker att kommunens ekonomi överlag ser bra ut, men att det kan vara ett par verksamhetsmål som inte kommer att uppfyllas under året. Den uppfattningen delas av kommunens egna revisorer. De tror till exempel att kanske målet om minskade långtidssjukskrivna inte kommer att uppfyllas.

Nästan 90 motioner och medborgarförslag håller på att handläggas

Underlag och handlingar för ärendet PDF

Varje år ska kommunstyrelsen redovisa för fullmäktiga hur många motioner och medborgarförslag som är under handläggning. I oktober i år är det nästan 90 som är under handläggning. Det äldsta är från 2014 och handlar om fler feriejobb som är lagd av Mattias Josefsson (S). De andra handlar om allt från ökad självbetjäning på biblioteket till namnbyte på musikskolan, vidare till hundrastgårdar och övergångsställe med refug i Grönahög.

Sträckan från stan till Skottek har blivit ren och ägarförhållanden har utretts

Underlag och handlingar för ärendet PDF

I en motion till kommunfullmäktige vill Arne Fransson (MP)  dels att kommunen så snabbt som möjligt städar undan allt skräp – inte minst på kommunens mark, dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek.
När motionen kom in vidarebefordrades den till kommunens enhet park och skog. Sträckan har städats sedan dess. När det gäller ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från stan till Skottek, är de också utredda. Motionen anses därmed vara antagen och besvarad.

Ja och nej till motionen om förändrade föreningsbidrag

Underlag och handlingar för ärendet PDF

I en motion föreslås att kultur och fritid ska ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd och att detta ska ske genom en särskild grupp. Men det tycker inte fullmäktige, eftersom det redan finns planer för kultur och fritid att göra detta och den planerade gruppen har bred förankring i föreningslivet och kommunens andra verksamheter.

Motionen innehåller också ett förslag att om, det inte går att diskutera de nya riktlinjerna i den planerade gruppen, att det i så fall ska sättas samman en grupp som har deltagare från politiken. Det tycker fullmäktige är okej och beslutar att det är ett bra alternativt.

Nytt fågeltorn, hastighetssänkning i Hössna bland motioner och medborgarförslag

Underlag och handlingar för ärendet PDF

Till månadens fullmäktige har det kommit in tre motioner och två medborgarförslag. Motionerna handlar om att miljöpartiet alltid vid ny- och ombyggnation av förskolor och skolor ser över möjligheten att göra skolan självförsörjande på el och värme med hjälp av solceller, vätgasproduktion och bergvärme. Samma parti vill ha nya hållbarhetskriterier vid upphandling och liberalerna har ett förslag om naturkultur. De två medborgarförslagen handlar om ett fågeltorn och sänkt hastighet i Hössna.

Klart med nya sammanträdestider för fullmäktige

Underlag och handlingar för ärendet PDF

Tiderna för nästa års möten är:
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
19 maj
22 juni (onsdag)
29 september
20 oktober (val av presidium)
27 oktober
24 november
15 december

Alla möten är planerade till klockan 18 i sessionssalen, Stadshuset, Ulricehamn.

Andra saker som togs upp under mötet:

  • Redovisning av motioner och förslag
  • Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2020
  • Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
  • Revidering av arkivreglemente
  • Valärenden

Ärendelista och handlingar PDF

Publicerat av Anette Westerlund den 22 oktober 2021, senast ändrad den 22 oktober 2021

Kontakt