Beslut i korthet, kommunfullmäktige 24 november

Här får du en kortfattad beskrivning av beslut som togs under mötet den 24 november. Se ärenden och handlingar för fullständig information.

Stadshuset, en byggnad i flera våningar med rött tegel

Ulricehamnsalliansens budget blir verklighet

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Det blev Ulricehamnsalliansens (M, C, KD och L) förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 som klubbades under kommunfullmäktige 24 november. Det gick i linje med det förslag till beslut som kommunstyrelsen lämnat till kommunfullmäktige.

Budgeten innehåller bland annat 30 miljoner till ett parkeringshus, 10 miljoner till en konstgräsplan utanför centralorten och 3,8 miljoner för att rusta upp kommunens lekplatser. Budgeten i sin helhet hittar du via länken ovanför.

Drygt 6,2 miljoner till investeringar i föreningslivet

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Tidigare i år klubbade kommunfullmäktige igenom riktlinjer som gör det möjligt för föreningar som är i behov av att göra större investeringar att få stöd från kommunen. Nu har Ulricehamns IF, Ulricehamnsbygdens Ridklubb och Årås Kvarn ansökt om bidrag i hopp om att förverkliga sina projekt. Under mötet beslutade kommunfullmäktige att totalt 6 211 618 kronor ska gå till att skapa en multisportbana, bygga ett nytt stall och rusta upp en rättarbostad. De tre projekten ska vara utförda och redovisade inom tre år.

Detaljplanen för Marknadsplatsen delas upp i två

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

I december 2019 tecknade Ulricehamns kommun och Ulricehamns Sparbank ett avtal för att tillsammans verka för Marknadsplatsens utveckling i sin helhet. Siktet var inställt på att gå ut med en gemensam markanvisningstävling, men under planarbetets gång har Ulricehamns Sparbank initierat att de vill snabba på processen och bygga en entré som den nuvarande detaljplanen inte tillåter. Nu föreslår kommunen att detaljplanen ska delas upp i två – för att ge Ulricehamns Sparbank förutsättningar att förverkliga sina planer. Under mötet beslutade kommunfullmäktige att säga upp avtalet mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Sparbank, vilket också innebär att den nuvarande detaljplanen delas upp i två.

Hundrastgård kan bli verklighet

Underlag och handlingar för ärendet (pdf)

Nu kan en hundrastgård bli verklighet. Det efter att Niclas Sundling i en motion till kommunfullmäktige föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Under mötet gav kommunfullmäktige kommunen i uppdrag att projektera och anlägga en hundrastgård på annan plats än i Ulrikaparken, förutsatt att en förening tar på sig ansvaret för skötsel och drift. Kommunen fick även i uppdrag att undersöka om det finns någon förening som vill ta på sig ansvaret.

Övriga ärenden som togs upp på mötet

Underlag och handlingar för alla ärenden (pdf)

  • Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande
  • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
  • Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  • Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026
  • Val av politisk referensgrupp för Vision 2040
  • Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad
  • Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS
  • Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla
  • Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser

Publicerat av Rebecca Berndes den 25 november 2022, senast ändrad den 25 november 2022