Åsundavy förskola i Ulricehamn

Åsundavy förskola tillhör, tillsammans med förskolorna Tre rosor och Stadsskogen, förskoleområde Emilia centrum.

Åsundavy förskolaÅsundavy förskola

Våra förskolor är inspirerade av Reggio-Emilias filosofi och pedagogiska idé. Filosofin är förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans, barn och vuxnas möjligheter. Vi arbetar utifrån följande ledord:

 • barnsyn och förhållningssätt
 • barnets 100-språk/inspirationer
 • smågrupper
 • miljön, den tredje pedagogen
 • pedagogisk dokumentation

Avdelningar

Förskolan har dessa avdelningar:

Avdelning Gul – yngre barn
Avdelning Blå – äldre barn

Tema

Under året 2017-2018 arbetar vi med temat ”En stad – flera barn – kreativ lek och lärande”. Varje team/avdelning fördjupar sig i olika projekt under temat.

Under året kommer vi, liksom övriga förskolor i kommunen, att arbeta med ”Läslyftet i förskolan”. Det är Skolverket som genomför kompetensutveckling för personalen i förskolan i uppdrag av regeringen. Syftet med läslyftet är att stimulera och utveckla barns språkutveckling. I vårt område har vi valt att fördjupa oss i modulen ”Läsa och berätta”.

Intraprenad

Förskolorna i området drivs som ett intraprenad. Detta innebär att kommunen har givit området större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

Med intraprenaden ser vi från verksamheten en möjlighet att utveckla och fördjupa vårt innehåll i riktning mot vår inspiration och vision.

Läroplan

Så arbetar vi utifrån läroplanen

Som grund för vår verksamhet ligger målen i läroplanen Lpfö 98 reviderad 2016:

 • Lek
 • Kultur och skapande
 • Rörelse/musik/dans och drama
 • Natur och miljö
 • Bygg och konstruktion
 • Matematik
 • Språk
 • Tema

Barnens skapande, att måla, sjunga, bygga och uttrycka sig på många olika sätt kännetecknar vår verksamhet.

Förskolans uppdrag är att

 • erbjuda barnen en lärande vardagsvistelse med kamratskap och gemenskap
 • erbjuda en innehållsrik, pedagogisk verksamhet
 • vara ett komplement till hemmen i nära samverkan med föräldrarna

Att lära ska vara roligt, ske i naturliga sammanhang och knytas till barnens tidigare erfarenheter. Leken är viktig!

Barnen ska ges möjlighet att vara kreativa, skapa och själva söka och lösa problem, och att känna tillit till sin egen förmåga. Vi lär för livet!

Hållbarhet

Vår vision om en hållbar framtid är en stark tilltro till barnens och de vuxnas förmågor att skapa förändring och framtidstro. Detta innebär att lära och utveckla hållbara alternativ i våra egna sociala sammanhang.

Delaktighet genom digital dokumentation

För att dokumentera och informera om vår verksamhet för föräldrar och för barnen som går på förskolorna i förskoleområde Emilia Centrum, använder vi digital dokumentation. Dokumentationen är låst för obehöriga användare och det krävs personlig inloggning för att få tillgång till den.

En möjlighet till lärande, delaktighet och information

Syftet med detta är att vi, tillsammans med barnen och er föräldrar, på ett bra sätt ska kunna följa och dokumentera barnens lärande i ett socialt sammanhang inom ramen för läroplanens mål. Dokumentationen finns också för att öka föräldrarnas insyn och för att ge er större delaktighet i verksamheten. Genom dokumentationen kan ni ta del av verksamhetens innehåll mer direkt, här och nu. Här hittar föräldrarna också information om vad som hänt och vad som är på gång framöver. Vårt system finns tillgänglig via dator, surfplatta och smartphone.

Förskolorna i området drivs som ett intraprenad. Detta innebär att kommunen har givit området större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten.

Med intraprenaden ser vi från verksamheten en möjlighet att utveckla och fördjupa vårt innehåll i riktning mot vår inspiration och vision.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 februari 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019 av Gabriela Velasquez