Om våra grundskolor

Ulricehamns kommun har elva grundskolor med förskoleklass upp till årskurs 6 (F-6). I kommunen finns två grundskolor med årskurs 7 till 9 – Ätradalsskolan i Timmele och Stenbocksskolan i Ulricehamn.

Barn som räcker upp handen i ett klassrum

Det året ditt barn fyller 6 år är det dags att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet och är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Det innebär att närvaro kommer att föras och att ledighet ska sökas vid behov.

Från 7 år börjar alla barn i grundskolan. Det är obligatoriskt i Sverige och kallas skolplikt. Grundskola räknas upp till årskurs nio.

Före och efter skoltid kan barn mellan 6-12 år gå på fritidshem (fritids).

Övergripande målsättningar för Ulricehamns grundskolor är att alla elever:

  • trivs och är trygga i skolan
  • når kunskapskraven i samtliga ämnen
  • har inflytande över sin utbildning

Ansökan om ledighet

Om en elev behöver vara ledig en längre tid från skolan ska ni ansöka om ledighet. Använd blanketten nedan.

Ulricehamns kommun är mycket restriktiv när det gäller att bevilja ledighet för elever. Kortare ledighet beviljas för enskild angelägenhet. För längre ledighet krävs det synnerliga skäl.

Ansökan om ledighet för elev (pdf)

Policy för ledighet i grundskolan (pdf)

Elev- och föräldrainflytande

Elevråd

På skolorna i kommunen finns elevråd med representanter från både elever och personal. Elevråden arbetar för att förbättra och anpassa skolans undervisning efter elevens behov. Elevrådet jobbar tillsammans med både lärare och elever för en bättre skola. Vissa skolor jobbar också särskilt med grupper för trygghet och mot mobbing och kränkande behandling.

Varje skola har sitt eget elevråd. Kontakta din mentor eller klassföreståndare för att veta vilka som är dina representanter.

Föräldrasamverkan

På skolorna i Ulricehamn jobbar vi med föräldrasamverkan bland annat genom brukarråd. I brukarrådet finns rektor, representanter för föräldrar, personal och elever. Vi möts regelbundet (en gång per termin) och tar upp frågor som kommit in från föräldrar, elever eller skolans representanter. Det förs minnesanteckningar från mötena. Om du vill veta vilka som finns i varje brukarråd och om du vill läsa minnesanteckningar, kontakta respektive skola.

Läroplaner och kursplaner

Grundskolans läroplan innehåller tre olika delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav.

Värdegrund

Skolans värdegrund handlar om att eleven ska lära sig demokratins grund. Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande.

Övergripande mål

I de övergripande målen och riktlinjer finns de normer och värden samt kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan.

Kursplaner

Kursplanerna innehåller vad eleven ska lära sig genom att till exempel läsa svenska. Kunskapskraven innehåller vad eleven ska kunna efter avslutad kurs.

Arbete mot mobbing

Skolorna i kommunen har planer mot mobbing och kränkande behandling. Personalen jobbar utifrån dessa planer som även revideras och följs upp regelbundet. Alla skolor jobbar också särskilt med grupper för trygghet och mot mobbing och kränkande behandling.

Alla som arbetar på skolan har enligt skollagen skyldighet att anmäla kränkningar till rektor som i sin tur ska anmäla till huvudman för att det sedan skyndsamt ska utredas.

Om en elev behöver vara ledig en längre tid från skolan ska ni ansöka om ledighet. Använd blanketten nedan.

Ulricehamns kommun är mycket restriktiv när det gäller att bevilja ledighet för elever. Kortare ledighet beviljas för enskild angelägenhet. För längre ledighet krävs det synnerliga skäl.

Ansökan om ledighet för elev (pdf)

Policy för ledighet i grundskolan (pdf)


Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 februari 2015, senast ändrad den 15 november 2019