Avfallsdispens

Normalt hämtas ditt hushållsavfall varannan vecka. Alla hushåll i kommunen är skyldiga att lämna sitt avfall till oss, men du kan få dispens från våra föreskrifter.

Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun (pdf)

Tre olika avfallsdispenser

Förlängt hämtningsintervall

Förlängt hämtningsintervall kan beviljas för fastigheter som ligger utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp”, som komposterar allt matavfall och i övrigt källsorterar. Hämtning kan ske kvartalsvis eller halvårsvis. Det krävs bland annat att sopmängderna är små, att kompostbehållaren är skadedjurssäker och fungerar året runt.

Gemensam behållare eller avfallslösning

Gemensam behållare eller avfallslösning kan beviljas för närboende fastighetsinnehavare utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp”, om avfallsmängden ryms i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning kan beviljas om fastigheten inte kommer utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader för permanentbostad, respektive hela hämtningsperioden (maj till september) för fritidshus. Uppehåll i hämtning innebär att avgiften för kärlhämtning uteblir men den fasta grundavgiften för villa/fritidshus kvarstår.

Här kan du se om din fastighet ligger inom eller utanför ”verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp”.

Karta över verksamhetsområden

Kostnad

En dispens gäller i högst sex år, därefter måste en ny ansökan eller anmälan lämnas in. Det tas ut en avgift för handläggningen, oavsett om ansökan eller anmälan beviljas eller inte.

När det gäller gemensam behållare som avser max tre fastigheter och max 300 meter mellan entrédörr och sopkärl samt uppehåll i hämtning där anmälan avser max ett år och inte är återkommande, då skickas ditt ärende till Ulricehamns energi för handläggning. Övriga ärenden handläggs av miljö- och byggnämnden.

Avgiftens storlek baseras på taxor som fastställts av kommunfullmäktige. När det gäller grundavgiften hittar du mer information hos Ulricehamns energi.

Taxor och avgifter
Priser och villkor hos Ulricehamns energi

Vilka olika dispenser kan man få beroende på om man har permanentboende, fritidsboende eller sommarstuga?

Samtliga dispenser kan sökas oavsett om man har permanentboende eller fritidshus.

Förlängt hämtningsintervall

Förlängt hämtningsintervall kan sökas av hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar. För att få ansökan beviljad behöver avfallsmängden vara liten.

Gemensam behållare

Gemensam behållare kan beviljas närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad eller för hela hämtningsperioden (1 maj till 15 september) för fritidshus.

Vilka intervall för hämtning finns och vad kostar det?

Normalt hämtas hushållsavfall var 14:e dag. Vid förlängt hämtningsintervall sker hämtningen kvartalsvis eller halvårsvis, beroende på mängd producerat avfall. Vid “uppehåll I hämtning” upphör kärlhämtningen helt. Kostnaden beror av vilket intervall man ansöker om och grundar sig I Ulricehamn kommuns renhållningstaxa. För fullständiga priser för avfallshantering i Ulricehamns kommun hänvisar vi till Ulricehamns energi.

Renhållningstaxa för Ulricehamns kommun hos Ulricehamns Energi (pdf)

Hur länge gäller dispensen?

Dispensen gäller i högst i sex år. Dispens för uppehåll i hämtning är i stort sett alltid tidsbegränsad till den tid då fastigheten kommer vara obebodd.

Hur lång tid tar det att handlägga mitt ärende?

Handläggningstiden varierar med arbetsbelastningen, generellt sett brukar det ta mellan två till fyra veckor. Handläggningstiden beror också på hur väl blanketterna är ifyllda, undermåligt ifyllda blanketter resulterar i längre handläggningstid då handläggaren behöver begära in komplettering i ärendet.

Samtliga dispenser kan sökas oavsett om man har permanentboende eller fritidshus.

Förlängt hämtningsintervall

Förlängt hämtningsintervall kan sökas av hushåll på landsbygden som komposterar den organiska delen av soporna och i övrigt källsorterar. För att få ansökan beviljad behöver avfallsmängden vara liten.

Gemensam behållare

Gemensam behållare kan beviljas närboende fastighetsinnehavare om avfallsmängden kan rymmas i ett kärl av den storlek som normalt används i området.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten inte kommer nyttjas under en sammanhängande period om minst sex månader för permanentbostad eller för hela hämtningsperioden (1 maj till 15 september) för fritidshus.

Publicerat av Elin Ohlsson den 18 juni 2024, senast ändrad den 18 juni 2024

Hjälpte informationen på denna sida dig?