En- och tvåbostadshus, komplementbyggnad

Sträckås

Om du ska bygga nytt eller ändra befintliga byggnader kan du behöva tillstånd. Välj vilken typ av åtgärd ditt ärende gäller i listan nedan. Där hittar du bland annat information om vilka handlingar du behöver lämna in.

En- och tvåbostadshus

I en- och tvåbostadshus ingår begreppen villa, parhus, radhus och kedjehus. Till enbostadshus räknas även fritidshus.

Platsen

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Det finns speciella riktlinjer angående bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå finns hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon.
Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Ansök om enskilt avlopp

Inom detaljplan

Ligger din tomt inom en detaljplan finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet.

Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Tomten

 • Tomten ska ha en utfart som ger möjlighet för ett utryckningsfordon att komma ända fram till huset. Det ska även finnas tillräcklig yta för parkering, lastning och lossning av fordon. Utfarten ska även anpassas till närliggande gata så denna inte medför en olycksrisk.
 • Gångar fram till huset bör inte luta mer än 1:20 för att man lätt ska kunna komma fram med rullstol.
 • Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas.
 • Tomten ska även ha en yta stor nog till utevistelse och lek. Om nivåskillnader finns behöver man se till så att det finns skydd i form av räcken eller liknande så att barn inte kan skada sig.
 • Finns det en pool på tomten behöver även denna säkras så att inte barn kan riskera att drunkna.
 • Uteplatsen får inte vara bullerutsatt – Riktlinjer om buller på Naturvårdsverket

Byggnaden

Byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:

Stads- och landskapsbild, natur och kulturvärdena på platsen, skydd mot olyckor och brand, behovet av hushållning av energi, vatten och goda klimat- och hygienförhållanden, möjligheter att hantera avfall m.m.

En bostad ska utformas enligt:

Kraven finns i Boverkets byggregler kapitel 3 (BBR kap 3).

Alla bostadsfunktioner enligt BBR 3:22 ska finnas i byggnaden:

Minst 1 rum för personhygien med inredning (toalett och dusch/bad), samt rum eller avskiljbar del av rum för

 • daglig samvaro
 • sömn och vila,
 • matlagning med inredning och utrustning,
 • utrymme för måltider i närheten av matlagningsutrymmet
 • utrymme för hemarbete och
 • entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.
 • utrymme för att tvätta och torka tvätt med inredning och utrustning
 • utrymme för förvaring med inredning

Rum för daglig samvaro, sömn och vila och matlagning ska ha fönster mot det fria, även den avskiljbara delen.

Alla bostadsfunktioner ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionshinder. I bostäder med flera våningsplan ska alla bostadsfunktioner enligt ovan finnas på entréplanet. Dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Bostäder ska vara utformade och inredda så att barn kan vistas i rummen utan uppsikt.

Byggnadens egenskaper ska vara lämpliga för människors säkerhet och hälsa.

Byggnaden ska vara utformad så att

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande garage ska denna brand inte kunna spridas för snabbt till huvudbyggnaden.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 • Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Rumshöjden är minst 2,40 meter i bostadsrum.
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän VA-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • Energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Ansökan

Ansök via www.mittbygge.se  alternativt via ansökningsblankett (ifylld och underskriven).

Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov för att bygga ett enbostadshus (en villa):

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta eller fastighetskarta
 • Markplaneringsritning
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Marksektionsritningar vid behov

Ansökningshandlingar, information och exempel

Ändringar och tillägg som kräver tillstånd

Alla ändringar ska göras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och att byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

Ge byggnaden ett nytt utseende

Om byggnaden ligger i ett område med detaljplan behöver du ansöka om lov för att ändra utseende på byggnaden genom att

 • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd färg
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Takkupor

Om du planerat att bygga takkupor på ditt hus kan det vara en god idé att kolla upp så att inte:

 • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
 • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat

Solceller

I spridd bebyggelse får man bygglovsfritt sätta upp solceller. I detaljplanerat område är en solcellsarea om 15 m2 i samma lutning och längsgående med taket bygglovsfritt. Överstiger man 15 m2 måste bygglov sökas.

Ge byggnaden en annan area

Att bygga en ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Även vissa saker som du kanske inte tänker på som byggnader räknas som byggnader. Exempel på det är husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det är inte alls säkert att detaljplanen tillåter det du vill göra.

Ny användning av en byggnad

Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du vill använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt. Det är inte alls säkert att detaljplanen tillåter det du vill göra.

Ge byggnaden en ny planlösning/förändring av konstruktion

Du måste lämna in en anmälan om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Hiss/ventilation/vatten- och avlopp

Installation eller väsentlig ändring av hissar, ackumulatortankar, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp kräver en anmälan.

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan.

Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska det vara möjligt att utan svårighet installera hiss i efterhand.

Tänk på att hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom plattformshissar som bara går till max två bostäder och trapphissar.

Ventilation

Installation eller ändring av ventilationssystem är också att betrakta som ombyggnation och kräver en anmälan (exempel: du vill installera från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning). För byte av befintlig köksfläkt eller frånluftsfläkt i badrum, krävs ingen anmälan.

Vatten och avlopp

Planerar du att bygga en toalett eller renovera tvättstugan? Ändringar på vatten- eller avloppsanordningen kräver en anmälan.

Anmälan

Handlingar som behövs för att göra en anmälan:

 • Anmälan
 • Situationsplan
 • Fasadritning
 • Planritning
 • Förslag på kontrollplan

Ansökningshandlingar, information och exempel

 

I en- och tvåbostadshus ingår begreppen villa, parhus, radhus och kedjehus. Till enbostadshus räknas även fritidshus.

Platsen

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Det finns speciella riktlinjer angående bullernivå vid fasad och uteplats som måste uppfyllas vid nybyggnation.

Aktuella siffror för bullernivå finns hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon.
Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Ansök om enskilt avlopp

Inom detaljplan

Ligger din tomt inom en detaljplan finns det regler som bestämmer vad och hur mycket du får bygga i varje område. Ibland tillåter inte detaljplanen mer än en bostad per fastighet.

Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Tomten

 • Tomten ska ha en utfart som ger möjlighet för ett utryckningsfordon att komma ända fram till huset. Det ska även finnas tillräcklig yta för parkering, lastning och lossning av fordon. Utfarten ska även anpassas till närliggande gata så denna inte medför en olycksrisk.
 • Gångar fram till huset bör inte luta mer än 1:20 för att man lätt ska kunna komma fram med rullstol.
 • Gångytor ska utformas så att risken för att halka och snubbla begränsas.
 • Tomten ska även ha en yta stor nog till utevistelse och lek. Om nivåskillnader finns behöver man se till så att det finns skydd i form av räcken eller liknande så att barn inte kan skada sig.
 • Finns det en pool på tomten behöver även denna säkras så att inte barn kan riskera att drunkna.
 • Uteplatsen får inte vara bullerutsatt – Riktlinjer om buller på Naturvårdsverket

Byggnaden

Byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:

Stads- och landskapsbild, natur och kulturvärdena på platsen, skydd mot olyckor och brand, behovet av hushållning av energi, vatten och goda klimat- och hygienförhållanden, möjligheter att hantera avfall m.m.

En bostad ska utformas enligt:

Kraven finns i Boverkets byggregler kapitel 3 (BBR kap 3).

Alla bostadsfunktioner enligt BBR 3:22 ska finnas i byggnaden:

Minst 1 rum för personhygien med inredning (toalett och dusch/bad), samt rum eller avskiljbar del av rum för

 • daglig samvaro
 • sömn och vila,
 • matlagning med inredning och utrustning,
 • utrymme för måltider i närheten av matlagningsutrymmet
 • utrymme för hemarbete och
 • entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.
 • utrymme för att tvätta och torka tvätt med inredning och utrustning
 • utrymme för förvaring med inredning

Rum för daglig samvaro, sömn och vila och matlagning ska ha fönster mot det fria, även den avskiljbara delen.

Alla bostadsfunktioner ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionshinder. I bostäder med flera våningsplan ska alla bostadsfunktioner enligt ovan finnas på entréplanet. Dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.

Bostäder ska vara utformade och inredda så att barn kan vistas i rummen utan uppsikt.

Byggnadens egenskaper ska vara lämpliga för människors säkerhet och hälsa.

Byggnaden ska vara utformad så att

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande garage ska denna brand inte kunna spridas för snabbt till huvudbyggnaden.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 • Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Rumshöjden är minst 2,40 meter i bostadsrum.
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän VA-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • Energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Ansökan

Ansök via www.mittbygge.se  alternativt via ansökningsblankett (ifylld och underskriven).

Följande handlingar ska du lämna in när du söker bygglov för att bygga ett enbostadshus (en villa):

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Situationsplan upprättad på en aktuell nybyggnadskarta eller fastighetskarta
 • Markplaneringsritning
 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Marksektionsritningar vid behov

Ansökningshandlingar, information och exempel


Publicerat av Elin Johansson den 4 februari 2015, senast ändrad den 26 oktober 2017 av Ulrika Emtervall

E-tjänster relaterade till Byggnation och tillstånd

Hjälpte informationen på denna sida dig?