Altan, uteplats, inglasat uterum, skärmtak

Om du har ett en- eller tvåbostadshus och ska bygga en altan, en uteplats eller ett inglasat uterum kan det krävas bygglov. Det beror på vad du vill bygga, hur stort det ska vara och var din fastighet ligger.

Vissa tillbyggnader går under friggebodsreglerna eller attefallsreglerna och kan då vara bygglovsbefriade. Kontakta därför gärna byggenheten innan du börjar med ditt projekt.

Var och vad ska du bygga?

Inom detaljplanelagt område

Altan

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för altan eller en uteplats om:

 • altanen kopplas till bostadshuset eller ett komplementbostadshus (Attefallhus)
 • överkanten av golv är max 1,8 meter över mark
 • den inte byggs ut mer än 3,6 meter ut från fastigheten
 • inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen
 • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.

Det finns ingen begränsning för hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.

Även om altanen inte kräver lov finns en hel del krav i byggreglerna som ska uppfyllas.

 • Utformningen av altanen ska varsamt anpassas till områdets karaktär.
 • Det finns även krav gällande barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet.
 • Altanen får heller inte innebära en olägenhet för grannarna, det är bra att vara överens med dem.

Om en altanen inte följer kraven kan miljö- och byggnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga ägaren att åtgärda bristerna. 

Glasa in altan eller bygga uterum

Du behöver bygglov om:

 • du glasar in en uteplats under befintligt tak (räknas som fasadändring).
 • du bygger ett uterum på din altan (räknas som tillbyggnad).

Vill du bygga ett uterum? (pdf)

Undantag

Det finns undantag från bygglovskravet. Det krävs inte bygglov för komplementbyggnader om:

 • Byggnaden inte är större än 15 kvadratmeter och högre än 3 meter i taknocken (fristående friggebod).
 • Byggnaden inte är större än 25 kvadratmeter och högre än 4 meter i nocken (fristående attefallshus – kräver bygganmälan).

Tänk på att om en bygglovsbefriad komplementbyggnad ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs alltid grannens godkännande. Du får ha flera friggebodar och attefallshus, men de får sammanlagt inte ha en större byggnadsarea än det som anges ovan.

Grannemedgivande (pdf)

Skärmtak

ovanför uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus får byggas utan bygglov om:

 • Takens sammanlagda yta inte är större än 15 kvadratmeter
 • Avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst 4,5 meter

Plank

till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus om:

 • Planket inte är högre än 1,8 meter från altanen
 • Avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter

Utanför detaljplanelagt område

Inom sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse är kraven i princip likvärdiga som inom detaljplanelagt område (se information längre upp på sidan).

I spridd bebyggelse

I spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse, får man göra liten tillbyggnad och uppföra komplementbyggnad, mur och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.
Det finns ingen begränsning hur många mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader du får göra, men de ska till sin karaktär vara ett komplement och inte dominera över den befintliga bebyggelsen. Om tillbyggnad eller komplementbyggnad placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs alltid grannens medgivande och närmare 12 meter från allmän väg krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Inom områden med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan förklaras ungefär som inom sammanhållen bebyggelse och de finns till för att reglera områden utanför detaljplan. Områdesbestämmelserna är till för att skydda specifika områden exempelvis kulturhistoriskt värdefulla områden.

Om ditt projekt inte uppfyller dessa krav kan det ändå finnas möjlighet att få bygga om du söker bygglov. Är du osäker på vad som gäller för det du planerar att bygga, ta kontakt med byggenheten.

Några första steg

Prata med dina grannar

Oavsett om det du planerar bygga kräver bygglov eller inte, bör du prata med din granne redan i planeringsstadiet. Vi rekommenderar att grannens godkännande sker skriftligt, när detta krävs, för att undvika eventuella missförstånd i framtiden. Om ditt bygge kräver bygglov och din ansökan skulle innebära en avvikelse från detaljplanen, kommer vi att skicka ut ett så kallat grannmedgivande till dem som berörs. Grannarna får ta del av ansökningshandlingarna och har rätt att komma in med synpunkter.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av den tänkta byggnaden bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

Beställ karta och mätuppdrag

Uppdatera dig på aktuella byggregler

Aktuella byggregler hos Boverket

Prata med byggenheten

Det är bättre att samla all fakta före du sätter i gång. På så sätt sparar du både tid och pengar långsiktigt. Ta därför kontakt med byggenheten i kommunen så snart du ska påbörja din ansökan om du har frågor eller funderingar.

Gör din ansökan/anmälan

För att kommunen ska kunna handlägga ditt ärende så att du kan få ditt bygglov, krävs att din ansökan och handlingarna är kompletta.

Bifoga rätt handlingar/ritningar så att din handläggare kan börja handlägga din ansökan:

 • Situationsplan, som du skapar utifrån en karta över din fastighet som du beställt via oss.
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Kontrollplan (vid enkla ärenden kan kommunens enkel kontrollplan användas)
 • Anmälan om kontrollansvarig (om det krävs)

Blanketter och exempelritningar

Inom detaljplanelagt område

Altan

Vid ett en- eller tvåbostadshus krävs inte bygglov för altan eller en uteplats om:

 • altanen kopplas till bostadshuset eller ett komplementbostadshus (Attefallhus)
 • överkanten av golv är max 1,8 meter över mark
 • den inte byggs ut mer än 3,6 meter ut från fastigheten
 • inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen
 • inte byggs i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.

Det finns ingen begränsning för hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.

Även om altanen inte kräver lov finns en hel del krav i byggreglerna som ska uppfyllas.

 • Utformningen av altanen ska varsamt anpassas till områdets karaktär.
 • Det finns även krav gällande barnsäkerhet, hållfasthet och tillgänglighet.
 • Altanen får heller inte innebära en olägenhet för grannarna, det är bra att vara överens med dem.

Om en altanen inte följer kraven kan miljö- och byggnämnden i sin tillsynsverksamhet förelägga ägaren att åtgärda bristerna. 

Glasa in altan eller bygga uterum

Du behöver bygglov om:

 • du glasar in en uteplats under befintligt tak (räknas som fasadändring).
 • du bygger ett uterum på din altan (räknas som tillbyggnad).

Vill du bygga ett uterum? (pdf)

Undantag

Det finns undantag från bygglovskravet. Det krävs inte bygglov för komplementbyggnader om:

 • Byggnaden inte är större än 15 kvadratmeter och högre än 3 meter i taknocken (fristående friggebod).
 • Byggnaden inte är större än 25 kvadratmeter och högre än 4 meter i nocken (fristående attefallshus – kräver bygganmälan).

Tänk på att om en bygglovsbefriad komplementbyggnad ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs alltid grannens godkännande. Du får ha flera friggebodar och attefallshus, men de får sammanlagt inte ha en större byggnadsarea än det som anges ovan.

Grannemedgivande (pdf)

Skärmtak

ovanför uteplatser, altaner, balkonger och entréer på en- eller tvåbostadshus får byggas utan bygglov om:

 • Takens sammanlagda yta inte är större än 15 kvadratmeter
 • Avståndet från skärmtak till tomtgränsen är minst 4,5 meter

Plank

till en skyddad uteplats får byggas utan bygglov inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus om:

 • Planket inte är högre än 1,8 meter från altanen
 • Avståndet till tomtgränsen är minst 4,5 meter

Utanför detaljplanelagt område

Inom sammanhållen bebyggelse

Inom sammanhållen bebyggelse är kraven i princip likvärdiga som inom detaljplanelagt område (se information längre upp på sidan).

I spridd bebyggelse

I spridd bebyggelse, det vill säga enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanerat område eller utanför sammanhållen bebyggelse, får man göra liten tillbyggnad och uppföra komplementbyggnad, mur och plank i omedelbar närhet av bostadshuset.
Det finns ingen begränsning hur många mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader du får göra, men de ska till sin karaktär vara ett komplement och inte dominera över den befintliga bebyggelsen. Om tillbyggnad eller komplementbyggnad placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs alltid grannens medgivande och närmare 12 meter från allmän väg krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Inom områden med områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan förklaras ungefär som inom sammanhållen bebyggelse och de finns till för att reglera områden utanför detaljplan. Områdesbestämmelserna är till för att skydda specifika områden exempelvis kulturhistoriskt värdefulla områden.

Om ditt projekt inte uppfyller dessa krav kan det ändå finnas möjlighet att få bygga om du söker bygglov. Är du osäker på vad som gäller för det du planerar att bygga, ta kontakt med byggenheten.

Publicerat av Elin Ohlsson den 31 maj 2017, senast ändrad den 11 november 2022 av Ida Johansson

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag och onsdag kl. 9.30-11.30
Tänk på att vid högtider och under sommaren kan tiderna ändras, läs på Bygglov och anmälan

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?