Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare till ett flerbostadshus har du ett ansvar för miljön i bostäderna. Du har också ett ansvar att lämna uppgifter om fastigheten till kommunen.

Stadsskogen lägenheterStadsskogen Stubo

Fastighetsägaren ansvarar för att underhålla bostäder och lokaler så att en god inomhusmiljö upprätthålls och att bostäderna/lokalerna inte bidrar till olägenheter för dem som vistas eller bor i byggnaden.

Som fastighetsägare är du skyldig att hindra eller undanröja sådana olägenheter som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Råd till fastighetsägaren

 • Vid klagomål – ta de som klagar på allvar
 • Agera så snabbt som möjligt – skadan eller problemet kan bli värre ju längre tiden går
 • Om det är oklart vad felet beror på, ta hjälp av en kvalificerad fackman eller skadeutredare

Kommunen ställer krav

Kommunen kan begära att fastighetsägaren vidtar vissa åtgärder för att komma till rätta med olägenheten.

Enligt miljöbalken ska en bostad ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden ska också ha tillfredställande ventilation, medge tillräckligt dagsljus, hållas tillfredställande uppvärmd, ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, ha tillgång till vatten i nödvändig mängd. Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Egenkontroll

Fastighetsägare är verksamhetsutövare och omfattas av miljöbalkens allmänna krav på egenkontroll. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som märkbart kan påverka omgivningen ha den kunskap, vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön. Detta innebär bland annat att du som fastighetsägare ska bedriva egenkontroll för din verksamhet.

Följande områden bör ingå i fastighetsägarens egenkontroll, och som vid behov omfattas av en åtgärdsplan:

 • Ventilation
 • Radon i inomhusluft
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Temperatur inomhus
 • Avfallshantering

Vilda fåglar

Du som fastighetsägare bär huvudansvaret för att lösa problemet med störande fåglar. Det är viktigt att du skapar en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur. Det här kan du som fastighetsägare göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar:

 • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.
 • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser.
 • För problem med kajor som flyger in på verandor, balkonger med mera kan man pröva att hänga upp blå plastband eller linor vid platsen där de kan flyga in. En del experter menar att fåglar skyr blå färg.
 • En metod är att använda så kallade ”ögontrapper”, fungerar som konstgjorda rovdjursögon. Dessa kan du tillverka genom att klippa ut en cirkelrund platta med en diameter på ca 1 dm. Trä, plåt och plast är bättre material än papp eftersom det skall klara av att stå ute i regn och rusk. Skivan målas på båda sidor med en svart pupill och en gul eller orange iris. Ögonattrapperna sätts lämpligen upp två och två (så att det liknar ett rovdjur) och placeras exempelvis i buskar, träd, fält etcetera.
 • Du behöver troligen variera typen av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.
 • Var noggrann med avfallshanteringen. Detta betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.

Fastighetsägare är verksamhetsutövare och omfattas av miljöbalkens allmänna krav på egenkontroll. Enligt miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som märkbart kan påverka omgivningen ha den kunskap, vidta de skyddsåtgärder och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra olägenhet eller skada på människors hälsa eller miljön. Detta innebär bland annat att du som fastighetsägare ska bedriva egenkontroll för din verksamhet.

Följande områden bör ingå i fastighetsägarens egenkontroll, och som vid behov omfattas av en åtgärdsplan:

 • Ventilation
 • Radon i inomhusluft
 • Fukt och mögel
 • Buller
 • Temperatur inomhus
 • Avfallshantering

Publicerat av Gabriela Velasquez den 27 januari 2015, senast ändrad den 18 februari 2016 av Ulrika Emtervall

Hjälpte informationen på denna sida dig?