Hälsoskydd i offentliga verksamheter

För att få driva skol- och fritidsverksamhet eller starta en verksamhet som erbjuder allmänheten hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller bassängbad krävs tillstånd från den kommun där verksamheten ska drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

Barnhänder med färg på

Bland annat följande verksamheter kräver anmälan:

 • Fotvård
 • Tatuering
 • Piercing
 • Håltagning
 • Akupunktur
 • Bassängbad
 • Förskola, fritidshem och skola
 • Öppen förskola
 • Gymnasieskola

Du som har eller vill starta egen verksamhet har enligt miljöbalken ett särskilt ansvar för människors hälsa och för miljön.

Anmälningsblanketter

Egenkontroll

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Egenkontrollens omfattning

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller.

Det är viktigt att känna till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, bland annat behövs kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.

Exempel på program för egenkontroll

(För fullständig lagtext se förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll)

Ansvarig

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön. Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera. Om det finns flera verksamma i lokalerna är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel på rutiner som bör dokumenteras är:

 • Skötsel av apparatur för sterilisering av verktyg
 • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
 • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
 • Hygien- och smittskyddsrutiner
 • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning

Bedöma och undersöka risker

Verksamhetsutövaren ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap. Allergiska reaktioner kan uppkomma till exempel om det finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används. Detta innebär till exempel att uppföljningar görs om till exempel. kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier. Du ska dokumentera uppgifter om:

 • Produktens namn (handelsnamnet)
 • Omfattning och användning av produkten
 • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet

Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det.

Mall för kemikaliebeteckning inklusive exempel (excel)

Hälsoskydd vid nystartad verksamhet

Innan du startar en hälsoskyddsverksamhet behöver du i vissa fall göra en anmälan till Ulricehamns kommun.

Anmälan gäller följande hälsoskyddsverksamheter:

 • Förskola, öppen förskola, grundskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, gymnasieskola, särskola och fristående skola.
 • Bassängbad som används av många människor, även floating och spa-anläggningar samt badtunnor som inte är för privat bruk.
 • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

Vilka verksamheter behöver inte anmälas?

Här är några exempel på verksamheter som inte behöver anmälas enligt miljöbalken:

 • Hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten erbjuds tillfällig bostad samt idrottsanläggningar och campinganläggningar.
 • Yrkesmässig hygienisk verksamhet som inte innebär risk för blodsmitta till exempel massörer och frisörer.
 • Lokaler för vård och annat omhändertagande till exempel sjukhem, ålderdomshem och häkten.

Så gör du anmälan

Innan din verksamhet startas ska du skicka in en skriftlig anmälan till Ulricehamns kommun. Till anmälan ska du bifoga en ritning som visar hur lokalen kommer inredas och utrustas samt uppgifter om lokalens ventilationsflöden.

Anmälningsblanketter hittar du under bilagor.

Lämna din anmälan till kommunen senast sex veckor innan lokalen tas i bruk.

Kontakta kommunens miljöinspektörer

Du bör kontakta en miljöinspektör redan när lokalen planeras. Även om du ska ändra delar av eller hela lokalen är det bra om du kontaktar oss. Tänk på att det är lättare att uppfylla hygienkraven redan från början istället för att bygga om i efterhand.

Vid anmälan granskas om lokalen är anpassad för den avsedda verksamheten. Det ställs olika krav för olika typer av verksamheter. Till exempel bedöms lokalens utformning, ventilation, rengöringsbara ytor, tillgång till handtvättsmöjligheter och toaletter samt avfallshantering.

Avgifter

För handläggning av anmälan tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Om du startar din verksamhet utan att först ha anmält den till kommunen tas en så kallad miljösanktionsavgift ut. Skyldigheten att ta ut miljösanktionsavgiften regleras i miljöbalken. Miljösanktionsavgift tas bara ut för de verksamheter som inte är anmälda och som startat sin verksamhet efter den 1 januari 1999, då miljöbalken trädde i kraft.

När du bedriver en verksamhet eller utför åtgärder som omfattas av miljöbalken är du skyldig att ha en egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för sin hälsa. Kontrollen ska också förhindra att miljön tar skada, till exempel av de produkter och kemikalier som du använder i verksamheten.

Grunden till kravet om egenkontroll finns i miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll (26 kap. 19 §) och i de allmänna hänsynsreglerna. En anmälningspliktig verksamhet omfattas också av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) vilket medför att egenkontrollen även ska vara dokumenterad.

Egenkontrollens omfattning

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller.

Det är viktigt att känna till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, bland annat behövs kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet.

Exempel på program för egenkontroll

(För fullständig lagtext se förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll)

Ansvarig

Det ska finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av ansvaret i organisationen för frågor gällande människors hälsa och miljön. Exempel på ansvarsområden kan vara städning, inköp, rengöring av utrustning, kemikaliehantering med mera. Om det finns flera verksamma i lokalerna är det bra om det finns uppgifter om hur ansvaret är fördelat mellan dessa.

Rutiner

Det ska finnas dokumenterade rutiner för löpande kontroll av utrustning med mera för att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel på rutiner som bör dokumenteras är:

 • Skötsel av apparatur för sterilisering av verktyg
 • Rengöring/sterilisering av stickande och skärande instrument samt övriga verktyg
 • Ventilationskontroll: när ska den utföras?
 • Hygien- och smittskyddsrutiner
 • Städning: metoder, tidpunkt, vem som utför den, omfattning, uppföljning

Bedöma och undersöka risker

Verksamhetsutövaren ska löpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från miljö och hälsosynpunkt. Resultatet av bedömningen ska dokumenteras. Exempel på risker kan vara spridning av smitta på grund av dåligt rengjorda redskap. Allergiska reaktioner kan uppkomma till exempel om det finns allergiframkallande ämnen i de kemiska produkter eller smycken som används. Detta innebär till exempel att uppföljningar görs om till exempel. kunder drabbas av hudirritationer, infektioner eller allergireaktioner. Även vidtagna åtgärder ska dokumenteras.

Vid driftsstörningar eller händelser som kan innebära olägenhet för hälsan eller miljön ska miljöenheten underrättas.

Förteckning över kemiska produkter

Det ska finnas en förteckning över kemiska produkter i verksamheten som kan innebära risker från hälso- eller miljösynpunkt. Det kan till exempel vara hårfärger, rengöringsmedel, eller andra kemikalier. Du ska dokumentera uppgifter om:

 • Produktens namn (handelsnamnet)
 • Omfattning och användning av produkten
 • Information om hur skadlig produkten är för människors hälsa och miljön samt klassificering av produkten med avseende på hälso- och miljöfarlighet

Information om produkten finns att hämta på det så kallade säkerhetsdatablad (produktblad) som din leverantör är skyldig att lämna ut till dig om du ber om det.

Mall för kemikaliebeteckning inklusive exempel (excel)


Publicerat av Gabriela Velasquez den 30 januari 2015, senast ändrad den 1 mars 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?