Jordbruk och djur

En tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan TöveEn tupp och hönor i ett hönshus. Foto: Jan Töve

Jordbruksföretag kan påverka miljön genom till exempel hantering av bekämpningsmedel, gödsel, kemikalier och avfall. De räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån miljöbalken.
Kommunen har som uppgift att ha tillsyn på jordbruksföretag så att reglerna följs.

Inspektioner

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djurenheter som finns i verksamheten. Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. En inspektionsrapport kommer också att skickas ut. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.

Egenkontroll

Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller för miljön. Enligt miljöbalken (1998:808) innebär egenkontroll att företagen själva ska kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll

Lantbruksdjur inom detaljplan

I lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Ulricehamns kommun finns bland annat krav på att i områden med detaljplan ha tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får och svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Däremot är det tillåtet att ha maximalt fem hönor inom detaljplanelagt område utan att behöva söka tillstånd. Tillståndskravet grundar sig på att inte djurhållningen ska orsaka olägenheter för människors hälsa.

Tillstånd söks hos miljöenheten.

Har du frågor gällande lantbruksdjur inom detaljplanerat område, kan du kontakta nedanstående:
E-post: bogdanhoratiu.cocora@ulricehamn.se
Telefon 0321 – 59 52 36

Tillståndsblankett för djurhållning inom planlagt område

Lokala föreskrifter Ulricehamn

Kommunen gör inspektioner för att se att verksamhetsutövaren känner till och följer den lagstiftning som gäller på området. Inspektionerna är oftast så kallade rutininspektioner. Dessa görs med olika intervall beroende på det antal djurenheter som finns i verksamheten. Rutininspektioner brukar som regel föranmälas. Vi kan också göra inspektioner då ett klagomål kommit in till kommunen. Normalt är våra inspektioner förenade med en avgift. Denna betalas antingen genom en årlig avgift eller genom debitering i efterhand.

Uppgift att kontrollera och ge råd till förbättring

Vår uppgift vid besöken är att kontrollera och informera om den lagstiftning som gäller inom området. Utsläpp till luft, mark och vatten är exempel på miljöstörningar som kan uppkomma. Vi går igenom dokumentation som är aktuell för gården, till exempel sprutjournaler och kontrollrapport på dieselcisternen. Kommunen bedömer vad som är godtagbart i varje enskilt fall.

En sammanfattning och en inspektionsrapport

Efter inspektionen görs en sammanfattning av vad som setts och gjorts. En inspektionsrapport kommer också att skickas ut. Har du synpunkter eller frågor på inspektionen eller rapporten, så är du välkommen att höra av dig till miljöenheten.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 21 januari 2015, senast ändrad den 7 januari 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?