Förorenade områden, utfyllnad och upplag

Vill du använda jordmassor, schaktmassor, sten och grus för till exempel utfyllnad och upplag, behöver du i vissa fall göra en anmälan till kommunen.

Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till kommunen. Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa ska man söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, samråd med Länsstyrelsen (angående förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Förorenade områden

I miljöbalkens 10 kap. finns särskilda bestämmelser om förorenade områden. Bestämmelserna gäller för föroreningar som finns såväl ovan mark, i grundvatten, i vattenområden samt i byggnader eller anläggningar. Tidpunkten för när föroreningen hamnat på en viss plats har ingen betydelse vid tillämpning av bestämmelserna, ansvaret preskriberas inte.

Ansvarig för efterbehandling och undersökning är i första hand den som bedriver eller har bedrivit den verksamhet som orsakat föroreningen. Här ingår även den som gör så att en förorening kan spridas, till exempel den som schaktar eller gräver i ett förorenat område.

Den ansvarige är den som betalar

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som är ansvarig för efterbehandlingen är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 – och då känt till eller borde ha upptäckt föroreningen – ansvarig för undersökning och efterbehandling.

Den ansvarige är skyldig att bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs. Innan du som ansvarig kan påbörja efterbehandling av ett förorenat område behöver du anmäla detta till kommunen först.

Om den som äger eller brukar en fastighet upptäcker en förorening som kan innebära skada för människors hälsa eller miljön ska kommunen eller länsstyrelsen genast underrättas.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 30 januari 2015, senast ändrad den 17 april 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?