Miljöfarlig verksamhet

Det ställs särskilda krav på verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet utifrån miljöbalken. Det gäller bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste finnas.

Alla verksamheter som har beteckningen C i bilagan måste anmälas till kommunen. Exempel på sådana verksamheter är:

  • Verkstäder
  • Bensinstationer
  • Billackerare
  • Motorbanor
  • Plastindustrier
  • Sågverk
  • Fjärrvärmeanläggningar och avlopp för flera hushåll

Information och anmälan för jordbruksverksamheter hittar du här.
För fler exempel läs bilaga till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmäl din verksamhet till kommunen minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Information om anmälan om miljöfarlig verksamhet

Kommunen kommer att ta ställning till vilka åtgärder och specifika försiktighetsmått som gäller för din verksamhet. För handläggningen av anmälan av C-verksamhet kommer kommunen ta ut en avgift.
Avgiften baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Året efter du har anmält din verksamhet kommer du som verksamhetsutövaren behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar efter vilken verksamhet som anmäls.

A-, B-, C-verksamheter

Det finns olika kategorier av miljöfarlig verksamhet. Sådana som är betecknade med C behöver anmälas till kommunen enligt ovan. A-, och B-verksamhet kräver tillstånd och prövas hos länsstyrelsen.

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska företagen själva kontrollera sin verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker från verksamheten. Kravet på egenkontroll gäller alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet eller vidtar en åtgärd som riskerar att orsaka olägenheter eller skada för människors hälsa eller miljön.

Omfattningen av egenkontrollen

  • Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens karaktär, storlek, miljöpåverkan och andra faktorer. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än de verksamheter som har okomplicerade processer eller innebär en liten risk för miljön.
  • Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter har kontrollprogram att följa som reglerar hur egenkontrollen ska utföras och rapporteras.
  • Tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter omfattas av bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

God egenkontroll gör att du upptäcker fel i tid

Genom god egenkontroll kan du upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering i tid innan allvarlig skada inträffar.  Egenkontrollen är också ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Genom införande av så kallade miljöledningssystem, t.ex. ISO 14001 och EMAS, kan egenkontrollen för miljöfrågor utvecklas och därmed säkrare uppfylla de bestämmelser som följer av miljöbalken. Verksamhetsutövaren kan också därigenom ge säker miljöinformation om sin produktion och sina produkter till sina kunder och till myndigheterna.

 

Anmäl din verksamhet till kommunen minst 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Är du osäker på om din verksamhet kräver en anmälan, hör av dig till miljöenheten i god tid så kan du få hjälp och råd.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Information om anmälan om miljöfarlig verksamhet

Kommunen kommer att ta ställning till vilka åtgärder och specifika försiktighetsmått som gäller för din verksamhet. För handläggningen av anmälan av C-verksamhet kommer kommunen ta ut en avgift.
Avgiften baseras på en timavgift enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa.

Året efter du har anmält din verksamhet kommer du som verksamhetsutövaren behöva betala en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek varierar efter vilken verksamhet som anmäls.

A-, B-, C-verksamheter

Det finns olika kategorier av miljöfarlig verksamhet. Sådana som är betecknade med C behöver anmälas till kommunen enligt ovan. A-, och B-verksamhet kräver tillstånd och prövas hos länsstyrelsen.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 30 januari 2015, senast ändrad den 17 april 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?