Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer. Översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga dokument för planering. Den ligger till grund för framtida beslut inom hela samhällsområdet. Nuvarande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs 2015. Översiktsplanen digitalt (klicka på bilden) Översiktsplanen med miljökonsekvensbeskrivning (pdf)  Kartor som finns med i  Översiktsplanen: - Vatten - Bebyggelseutveckling - Riksintressen - Kultur - Natur Tematiskt tillägg: Vindkraftsplan med antagandehandling, plankarta och laga kraft Översiktsplanen…

Planprogrammet för Bronäs, marknadsplatsen och entré Ulricehamn utmarkerat med röd linje.

Planprogram

Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda förutsättningar och visioner för det område som ska planläggas. Syftet är att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Ofta berörs många aktörer som boende, sakägare, exploatörer. Dessa får möjlighet att påverka förslaget genom att lämna synpunkter under…

Exempel på del av plankarta

Detaljplaner

I detaljplanerna regleras användning av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. En detaljplan krävs för att kommunens ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen,…

Sträckås

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. I Ulricehamn har Sträckåsområdet fastslagits med en områdesbestämmelse.  

Stadsskogen. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Medborgardialog och planprocess

Du som medborgare har rätt att kunna påverka kommunens planering. Det regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Därför är utställningar och informationsmöten med kommuninvånarna viktiga delar i kommunens arbete då nya planer tas fram eller ändras. Genom medborgardialog kan kommunen ta in synpunkter och hitta viktiga frågeställningar innan och under tiden som planprocessen pågår. Genom att…

Exempel på karta översammanhållen bebyggelse vid Ängsö Fästeredssund

Sammanhållen bebyggelse

Här hittar du kartor över vilka områden i Ulricehamns kommun som är detaljplanelagda eller räknas som sammanhållen bebyggelse. Alla länkar är kartor i pdf. A Alhammar B Blidsberg Brunn Böne D Dalum F Fästeredssund-Ängsö G Gällstad H Hulu Hylsåsen Hössna Hökerum K Knätte Kråkebo Köttkulla L Liared M Marbäck Mastunga N Nitta Näsboholm R Rånnaväg…

Hjälpte informationen på denna sida dig?