Samhällsplanering

För att få samhället att fungera krävs en medveten planering av staden, tätorter och landsbygden. Det finns tre typer av kommunala planer. Översiktsplanen, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest övergripande och långsiktiga dokument för planering. Den ligger till grund för framtida beslut inom hela samhällsområdet. Nuvarande översiktsplan för Ulricehamns kommun antogs 2015. Översiktsplanen digitalt (klicka på bilden) Översiktsplanen med miljökonsekvensbeskrivning (pdf)  Kartor som finns med i  Översiktsplanen: - Vatten - Bebyggelseutveckling - Riksintressen - Kultur - Natur Tematiskt tillägg: Vindkraftsplan med antagandehandling, plankarta och laga kraft Översiktsplanen…

Exempel på del av plankarta

Detaljplaner

I detaljplanerna regleras användning av kommunens mark och vatten. Där finns också regler för vad och var du får bygga inom ett planlagt område. En detaljplan krävs för att kommunens ska kunna besluta om bland annat bygglov. En detaljplan pekas ut på en plankarta. Planen innehåller även en beskrivning som bland annat förklarar syftet med detaljplanen,…

Sträckås

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan skapas för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Att bevara en värdefull bebyggelsemiljö kan vara ett sådant syfte. I Ulricehamn har Sträckåsområdet fastslagits med en områdesbestämmelse.  

Stadsskogen. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Medborgardialog och planprocess

Du som medborgare har rätt att kunna påverka kommunens planering. Det regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Därför är utställningar och informationsmöten med kommuninvånarna viktiga delar i kommunens arbete med att ta fram planer. Genom medborgardialog kan kommunen ta in synpunkter och hitta viktiga frågeställningar innan och under tiden som planprocessen pågår. Genom att du…

Översiktskarta Avenboken 1

Markanvisningstävling i Stadsskogen

Ulricehamn växer och nu bjuder vi in till markanvisningstävling för bostadsbyggnation på fastigheten Avenboken 1 i området Stadsskogen i Ulricehamn. Här skapas ett attraktivt område som erbjuder ett fantastiskt läge för dig som vill skapa ett boende med närhet till natur och friluftsliv, med närhet till kommunikationer. Området ligger i östra delen av tätorten Ulricehamn som…

Hjälpte informationen på denna sida dig?