Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Utsläpp av spillvatten räknas som miljöfarlig verksamhet och som fastighetsägare är du ansvarig för att avloppsanläggningen fungerar och renar spillvattnet som den ska.

Miljöpåverkan från avlopp har en direkt eller indirekt koppling till fyra av våra nationella miljökvalitetsmål; grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning samt god bebyggd miljö.

Tillstånd och anmälan av nytt avlopp

OBS: Våra rutiner för handläggning av tillståndsansökningar håller på att ändras. Nedanstående text kan gälla till stora delar men vi håller på att anpassa vår handläggning framförallt med hänsyn till den tillsyn av befintliga avloppsanläggningar som pågår. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningens funktion. Tillståndet för avloppsanläggningen är ingen funktionsgaranti eller försäkran att olägenheter inte uppkommer.

Såhär går det till

Boka platsbesök
Inför din ansökan vill miljöenheten komma ut och se på en provgrop och samråda med dig som söker eller med entreprenören kring planerad avloppsanläggning. Gropen ska vara minst två meter djup om du inte först stöter på grundvatten eller berg. Vid samrådet kontrolleras markförhållanden och om det finns något särskilt att ta hänsyn till när avloppet planeras, t ex. närliggande vattentäkter eller anslutning för slamtömning. Under besöket har du möjlighet att få svar på eventuella frågor du har. Kontakta miljöenheten för att boka in besök.

Skicka in ansökan
En komplett ansökan skickas sedan tillsammans med en teknisk beskrivning (dimensionering och typ av avloppsanläggning) och en situationsplan. På kartan ritar du ut var avloppsanläggningen ska ligga samt dricksvattenbrunnar inom en radie av 200 meter och energibrunnar (bergvärme) inom en radie av 50 meter. Samtliga ansökningshandlingar kan fås vid platsbesöket.

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Teknisk beskrivning

Ärendet handläggs
När miljöenheten får in en komplett ansökan räknas handläggningstiden upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

Det tas ut en fast avgift
En fast avgift tas ut för tillståndet som täcker kostnader för bland annat platsbesök, handläggning och efterföljande granskning av entreprenörsrapport. Länk till taxor och avgifter.

Entreprenörsrapport
När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten.

Ändring av befintligt avlopp

Om du planerar att exempelvis bygga ett extra badrum, inrätta en bubbelpool eller något annat som kan ändra avloppsvattnets mängd eller sammansättning, krävs en anmälan om ändring av befintligt avlopp.

Ansökan om tillstånd för eget avlopp

 

Entreprenörer

En avloppsentreprenör kan hjälpa dig med att se ut en lämplig plats för avloppet samt föreslå olika tekniklösningar. En avloppsentreprenör har 10 års garanti på utförda avloppsanläggningar enligt konsumentlagstiftningen.

Hitta godkända entreprenörer

Hitta diplomerade entreprenörer
avloppsguiden.se 

Miljöenheten kan tillhandahålla en lista med verksamma entreprenörer.
miljo@ulricehamn.se

 

Enskilt avlopp vid bygglov

I samband med att bygglov söks för nybyggnation, komplementbyggnader eller tillbyggnad av befintlig bostad, kontrollerar miljöenheten hur vatten och avlopp är tänkt att ordnas.

Om bedömning görs att en befintlig avloppsanläggning inte är tillräckligt dimensionerad eller uppfyller dagens krav på rening, måste anläggningen åtgärdas eller kompletteras. Som regel gäller att det ska finnas en godkänd avloppslösning för att slutbesked ska kunna meddelas i bygglovsärendet.

Tillstånd att anlägga en ny avloppsanläggning ingår inte i bygglovet utan det hanteras i en separat ansökan. Läs mer under fliken Tillstånd och anmälan för nytt avlopp.

OBS: Våra rutiner för handläggning av tillståndsansökningar håller på att ändras. Nedanstående text kan gälla till stora delar men vi håller på att anpassa vår handläggning framförallt med hänsyn till den tillsyn av befintliga avloppsanläggningar som pågår. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Innan du anlägger ett nytt avlopp för spillvatten, måste du söka tillstånd hos miljöenheten i Ulricehamns kommun. Observera att det även krävs tillstånd för att åtgärda befintlig avloppsanläggning. Om det gäller en enklare anläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs vanligtvis bara en anmälan till kommunen. I vissa fritidshusområden krävs dock tillstånd även för dessa anläggningar. Kontakta miljöenheten för att få svar på om din fastighet ligger inom berört område.

Det är alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningens funktion. Tillståndet för avloppsanläggningen är ingen funktionsgaranti eller försäkran att olägenheter inte uppkommer.

Såhär går det till

Boka platsbesök
Inför din ansökan vill miljöenheten komma ut och se på en provgrop och samråda med dig som söker eller med entreprenören kring planerad avloppsanläggning. Gropen ska vara minst två meter djup om du inte först stöter på grundvatten eller berg. Vid samrådet kontrolleras markförhållanden och om det finns något särskilt att ta hänsyn till när avloppet planeras, t ex. närliggande vattentäkter eller anslutning för slamtömning. Under besöket har du möjlighet att få svar på eventuella frågor du har. Kontakta miljöenheten för att boka in besök.

Skicka in ansökan
En komplett ansökan skickas sedan tillsammans med en teknisk beskrivning (dimensionering och typ av avloppsanläggning) och en situationsplan. På kartan ritar du ut var avloppsanläggningen ska ligga samt dricksvattenbrunnar inom en radie av 200 meter och energibrunnar (bergvärme) inom en radie av 50 meter. Samtliga ansökningshandlingar kan fås vid platsbesöket.

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

Teknisk beskrivning

Ärendet handläggs
När miljöenheten får in en komplett ansökan räknas handläggningstiden upp till 8 veckor. Ligger din fastighet inom strandskyddsområde eller om grannar berörs kan handläggningstiden förlängas på grund av att fler personer involveras.

Det tas ut en fast avgift
En fast avgift tas ut för tillståndet som täcker kostnader för bland annat platsbesök, handläggning och efterföljande granskning av entreprenörsrapport. Länk till taxor och avgifter.

Entreprenörsrapport
När avloppsanläggningen är färdigställd, ska entreprenören fylla i en entreprenörsrapport som ska skickas till miljöenheten.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 30 november 2017, senast ändrad den 25 april 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?