Kommunens översyn av enskilda avlopp

Med start under 2018 påbörjade miljöenheten kontroll av enskilda avlopp. Syftet med kontrollerna är att hitta de avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens reningskrav samt att påskynda att fler bristfälliga avlopp åtgärdas.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. I enlighet med Miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Därför kontrolleras avloppen

Det är viktigt att alla fastighetsägare med enskilt avlopp har en anläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt.

Bristfälliga avlopp har som regel en mycket negativ påverkan på vårt grundvatten och utgör en hälsorisk då avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvattnet hos dem som har en enskild brunn. De enskilda avloppen bidrar också till övergödningen av mark, vattendrag, sjöar och kustvatten.

Vem berörs?

Alla berörs inte samtidigt
Målet är att kontrollera cirka 400 avlopp per år. Miljöenheten kontrollerar avloppen områdesvis och kontrollen omfattar de fastigheter med avlopp som enligt kommunens register är 15 år eller äldre vid tillfället för kontroll.

Tidplan
För närvarande finns endast beslut på de områden som kommer kontrolleras under 2018 och 2019.  Vår ambition är att kunna informera berörda fastighetsägare så tidigt som möjligt för att det ska finnas god tid att förbereda sig och planera för de eventuella krav och kostnader som kan följa av tillsynen. Berörda fastighetsägare får information om tillsynen via brev där det framgår tidsplan för tillsyn och eventuella åtgärder. Räkna med cirka 4-5 år från och med att brev skickas ut till att bristfälligt avlopp måste vara åtgärdat.

Vad innebär kontrollen?

Miljöenheten kontrollerar avloppsanläggningen på plats. Bedömningen av om reningsförmågan kan antas uppfylla gällande krav utgår från Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Du kan därför med hjälp av myndighetens information själv bilda dig en egen uppfattning om hur ditt avlopp kommer att bli bedömt.

Hav- och vattenmyndigheten

Efter besöket får du en inspektionsrapport på bedömningen av anläggningens skick.

 

Vad händer efter kontrollen?

Om åtgärder krävs
Om avloppet inte uppfyller dagens krav på rening ska fastighetsägaren åtgärda med en ny eller kompletterad avloppsanläggning.
Information om att söka tillstånd för att anlägga en ny eller komplettera en befintlig avloppsanläggning hittar du på enskilt avlopp .

Om inga åtgärder krävs
Om avloppsanläggningen bedöms uppfylla nuvarande reningskrav så behöver inga åtgärder utföras, men det kan det leda till andra former av beslut från miljöenheten. Exempelvis kan det kräva att tillstånd meddelas för befintliga avloppsanläggningar om de är relativt nyligt omgjorda/renoverade utan miljöenhetens kännedom.

 

 

Vad kostar kontrollen?

Fastighetsägaren bekostar miljöinspektörens inspektionstid, förberedelser och resor i samband med denna. Även tid för att upprätta inspektionsrapport och beslut debiteras.

Taxan baseras på politiskt beslutad timtaxa för miljöinspektörer

Vet du att din avloppsanläggning behöver åtgärdas och vill spara kontrollavgiften?
Om du bedömer att ditt avlopp inte uppfyller dagens krav på rening så har du möjlighet att avboka miljöenhetens inspektion och på så sätt spara kontrollavgiften. Det innebär att vi betraktar den befintliga avloppsanläggningen som att den inte uppfyller dagens krav på rening och du behöver därför ansöka om tillstånd om ny anläggning eller komplettering av befintlig.  Du måste åtgärda bristerna inom den tidsram som givits i informationen för kontrollen.

Enskilt avlopp

Det är viktigt att alla fastighetsägare med enskilt avlopp har en anläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt.

Bristfälliga avlopp har som regel en mycket negativ påverkan på vårt grundvatten och utgör en hälsorisk då avloppsvatten riskerar att hamna i dricksvattnet hos dem som har en enskild brunn. De enskilda avloppen bidrar också till övergödningen av mark, vattendrag, sjöar och kustvatten.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 30 november 2017, senast ändrad den 1 mars 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?