Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga.

Vad du ska bygga påverkar vilka handlingar du ska sända in och vad du måste ha koll på före du börjar. Hittar du inte något exempel på åtgärd nedan som passar in det du har tänkt bygga kan du antingen läsa på privatsidan för bygglov eller kontakta byggenheten via e-post bygg@ulricehamn.se så hjälper vi dig.

Gågatan i Ulricehamn som visar skyltar på olika verksamheter

Skylt, vepa eller banderoll

Till skyltar räknas t.ex. fasadskyltar, takskyltar, affischpelare, vepor och fristående skyltar. En skylt ska vara anpassad till sin omgivning. En skylt får inte blinka eller lysa så starkt så att den stör boende eller trafikanter. Skyltar som placeras över en trottoar som är större än 50 cm ut från fasad får aldrig vara lägre än…

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är hus som innehåller fler än två lägenheter.

Bild på mur vid Rönnåsen indsutiområde byggd av stenar

Murar, plank och staket

Ett staket, plank eller en mur avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt.

ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader är endast de byggnader som är omedelbart avsedda för de aktuella näringarna jordbruk, skogsbruk eller fiske. Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk eller växthus som inte direkt behövs för driften av jord­- eller skogsbruk eller fisket utan mera är att anse som självständiga förädlingsindustrier räknas inte som undantagna ekonomibyggnader. Det finns ingen gräns…

Rönnåsens industriområde. Foto: Charbel Sader

Industri och lagerlokal

Om du ska bygga en ny, bygga till eller bygga om en industribyggnad eller lagerlokal (eller annan liknande byggnad) innefattar det oftast mycket planering och projektering. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede då det finns möjlighet för er att boka ett möte. Vi kan då tillsammans gå igenom de förutsättningar som gäller…

Fotbollsplaner på Lassalyckan. Foto: Sören Håkanlind

Övriga anläggningar

Bygglov behövs exempelvis också för camping, idrottsplats, båthamn samt motor-, golf- och skjutbana. Platsen Det ska vara säkert för människor att använda anläggningen och att vistas runt den utan risk för att bli skadade. Anläggningen ska vara tillgänglig för alla oavsett om man är rullstolsburen eller inte. Oftast behövs en ny detaljplan upprättas vid en nybyggnation…

Parkeringsplats

Bygglov krävs för parkeringsplatser utomhus. Bygglovsplikten avser fysiska förändringar av marken, exempel på detta är asfaltering, sätta upp räcken och göra och markeringar. Bygglovsplikten gäller också för då du använder mark som parkeringsplats, även om ingen fysisk förändring av marken görs. Prövningen behöver ofta av trafiksäkerhetsskäl omfatta anslutningen mot gata, avskärmningar mot buller och eventuellt…

Silos

Cistern och silo

En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast som lätt kan hällas in och ut, såsom säd, socker, djurfoder och cement. Platsen Utanför detaljplanerat område Platsen granskas med sin lämplighet för att bygga en cistern eller en silo. Kommer omgivande bebyggelse störa sig av lastning och…

transformatorstation

Transformatorstation

I elnätet finns tusentals transformatorstationer som förändrar spänningsnivån, fördelar flödet av elström och vakar över elnätets funktion. Den vanligaste uppgiften för en transformatorstation är att omvandla elen till en lägre spänningsnivå och fördela ut till nya, mindre ledningar. Platsen Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga,…

hissknapp

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan. Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska…

En maskin river en byggnad

Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av fastigheten. Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel Historiska Kulturhistoriska Miljömässiga Konstnärligt värde Ett rivningslov gäller i…

solceller på tak

Solceller

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen. Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Bygglov krävs om…

Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Vindkraft

I Ulricehamns kommun finns idag tre vindkraftverk som är i drift.

husfasad mot blå himmel

Ändring av byggnad

Ändring av byggnad kan både vara att ändra användning av byggnad och att ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen. Ny användning av en byggnad Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du…

radiomast

Torn och mast

En mast är en konstruktion på vilken antenner för utsändning och mottagning av radiovågor monteras. En mast är stagad med vajrar till skillnad från ett torn som är fristående. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikations-, vatten-, utsikts- och trafikledningstorn, radartorn och fyrar. Till torn kan också räknas gruvlavar och kyltorn vid kraftverk.…

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Mån, ons, fre kl. 9.30-11.30
och ons kl. 13-16

Öppet hus:
Inställt tillsvidare

Hjälpte informationen på denna sida dig?