Vad ska du bygga?

Byggnation påverkar omgivningen, miljön och samhällets utveckling. Det kan finnas många intressenter och mycket som ska samordnas. Du måste därför oftast söka bygglov eller göra en anmälan innan du kan börja med ditt projekt. I många fall måste du söka bygglov och också invänta startbesked innan du kan börja bygga.

Vad du ska bygga påverkar vilka handlingar du ska sända in och vad du måste ha koll på före du börjar. Hittar du inte något exempel på åtgärd nedan som passar in det du har tänkt bygga kan du antingen läsa på privatsidan för bygglov eller kontakta byggenheten via e-post bygg@ulricehamn.se så hjälper vi dig.

Transformatorstation

I elnätet finns tusentals transformatorstationer som förändrar spänningsnivån, fördelar flödet av elström och vakar över elnätets funktion. Den vanligaste uppgiften för en transformatorstation är att omvandla elen till en lägre spänningsnivå och fördela ut till nya, mindre ledningar. Platsen Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga,…

Gågatan Foto: Jan Töve

Skylt, vepa eller banderoll

Till skyltar räknas t.ex. fasadskyltar, takskyltar, affischpelare, vepor och fristående skyltar. En skylt ska vara anpassad till sin omgivning. En skylt får inte blinka eller lysa så starkt så att den stör boende eller trafikanter. Skyltar som placeras över en trottoar som är större än 50 cm ut från fasad får aldrig vara lägre än…

Flerbostadshus

Flerbostadshus

Ett flerbostadshus är hus som innehåller fler än två lägenheter.

Övriga anläggningar

Bygglov behövs exempelvis också för camping, idrottsplats, båthamn samt motor-, golf- och skjutbana. Platsen Det ska vara säkert för människor att använda anläggningen och att vistas runt den utan risk för att bli skadade. Anläggningen ska vara tillgänglig för alla oavsett om man är rullstolsburen eller inte. Oftast behövs en ny detaljplan upprättas vid en nybyggnation…

Parkeringsplats

Bygglov krävs för parkeringsplatser utomhus. Bygglovsplikten avser fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering samt anordnande av räcken och markeringar. Bygglovsplikten gäller emellertid också ianspråktagande av mark som parkeringsplats, även om ingen fysisk förändring av marken görs. Prövningen behöver ofta av trafiksäkerhetsskäl omfatta anslutningen mot gata, avskärmningar mot buller och eventuellt störande strålkastarljus. Dessutom kan större…

Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnader är endast de byggnader som är omedelbart avsedda för de aktuella näringarna jordbruk, skogsbruk eller fiske. Jordbruk innebär att man använder mark som åker eller betesmark för att framställa mat, foder eller råvaror som utnyttjas till energi eller i industrin. Skogsbruk innebär verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och…

hissknapp

Hiss

Om du ska installera eller väsentligt ändra en hiss så behöver du göra en anmälan. Bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För nybyggnad av flerbostadshus innebär det bland annat att det behövs hiss om byggnaden har fler än två våningar. Om det finns bostäder som inte nås via markplanet ska…

Rivning

Ett rivningslov är ett skriftligt tillstånd av kommunen som ger sökande lov att få riva hela eller delar av fastigheten. Syftet med rivningslov är att kommunen ska bedöma om byggnaden bör bevaras. Det kan finnas olika skäl till att en viss bebyggelse bör bevaras till exempel Historiska Kulturhistoriska Miljömässiga Konstnärligt värde  

tre grävskopor

Ändring av mark

Om du planerar att avsevärt att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 cm behöver du söka marklov. Eftersom höjdläget på marken förändras påverkas inte bara du utan även din omgivning. En förändring av nivån kan bland annat påverka markens förmåga att ta hand om regnvatten. Det kan också finnas krav i…

Ett staket gjort av trä.

Mur, plank och staket

Ett staket, plank eller en mur avgränsar en yta. Det kan användas som insynsskydd eller för att hägna in en tomt.

Vindkraft i Älmestad. Foto: Ulricehamns kommun

Vindkraft

I Ulricehamns kommun finns idag tre vindkraftverk som är i drift.

solceller på tak

Solceller

Solfångare och solceller på en byggnad kan vara bygglovspliktiga inom detaljplanerat område. Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL. Montering av solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på en byggnad inom detaljplanerat område. Bygglov krävs…

husfasad mot blå himmel

Ändring av byggnad

Ändring av byggnad kan både vara att ändra användning av byggnad och att ge byggnaden en ny planlösning eller förändra konstruktionen. Ny användning av en byggnad Om du vill ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du…

Cistern och silo

En cistern är i egentlig betydelse en behållare till uppsamlande och bevarande av regnvatten. Sådana är vanligtvis konstgjorda, murade, ibland belagda med cement eller trä, någon gång uthuggna i sten. Idag används cisterner även till förvaring av bränslen. En silo är en förvaringsbyggnad konstruerad som en enda stor behållare. Silor används för att förvara bulklast…

radiomast

Torn och mast

En mast är en konstruktion på vilken antenner för utsändning och mottagning av radiovågor monteras. En mast är stagad med vajrar till skillnad från ett torn som är fristående. Tornen kan vara av många slag, till exempel telekommunikations-, vatten-, utsikts- och trafikledningstorn, radartorn och fyrar. Till torn kan också räknas gruvlavar och kyltorn vid kraftverk.…

Rönnåsens industriområde. Foto: Charbel Sader

Industri och lagerlokal

Om du ska bygga en ny, bygga till eller bygga om en industribyggnad eller lagerlokal (eller annan liknande byggnad) innefattar det oftast mycket planering och projektering. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede då det finns möjlighet för er att boka ett möte. Vi kan då tillsammans gå igenom de förutsättningar som gäller…

E-tjänster och blanketter

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Helgfria torsdagar kl.15.00-17.00, stadshusets huvudentré

Hjälpte informationen på denna sida dig?