Parkeringsplats

Bygglov krävs för parkeringsplatser utomhus.

Foto: Omer Rana/Unsplash

Bygglovsplikten avser fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering samt anordnande av räcken och markeringar. Bygglovsplikten gäller emellertid också ianspråktagande av mark som parkeringsplats, även om ingen fysisk förändring av marken görs. Prövningen behöver ofta av trafiksäkerhetsskäl omfatta anslutningen mot gata, avskärmningar mot buller och eventuellt störande strålkastarljus. Dessutom kan större asfalterade ytors påverkan på grundvattenförhållandena behöva prövas.

Platsen

Byggnadsnämnden bevakar att in- och utfarter och parkeringar inte innebär någon trafikfara. Större anläggningar kan behöva delas upp i mindre enheter eftersom asfalterade ytor kan ha inverkan på grundvattenförhållandena genom att minska infiltrationsmöjligheterna för ytvattnet, då en del vatten som annars skulle ha bildat grundvatten avleds eller avdunstar.

Följande krav ställs på parkeringsplatser:

  • Lutningen i längs- och sidled på parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50.
  • Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar ska vara lätta att upptäcka.
  • Parkeringsplatser för bilar ska ha markeringar och kontraster mot omgivningen.
  • Belysningen vid parkeringen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig.
  • Markbeläggningen vid parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.
  • Parkeringsplatser och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta sig säkert till och från bilarna.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Bygglovsblankett
  • Situationsplan – Här redovisar vart på tomten du tänkt bygga din parkeringsplats. Vart är infart/utfart? Hur många parkeringsplatser?
  • Markplaneringsritning – Här redovisar du in- och utfart, parkering och dagvattenhantering.
  • Förslag på kontrollplan

Ansökningshandlingar, information och exempel


Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 juni 2017, senast ändrad den 20 december 2019 av Emma Magnusson

E-tjänster och blanketter

Adress

E-post: bygg@ulricehamn.se

Telefontid:
Måndag, onsdag och fredagar kl. 9.30-11.30

Öppet Hus:
Helgfria torsdagar kl.15.00-17.00, stadshusets huvudentré

Hjälpte informationen på denna sida dig?