Strandskydd

Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger marken i området. Strandskyddet finns också för att skydda växter och djur.

Bild på en stuga vid en sjöEn stuga vid en sjö.

Strandskydd gäller längs hav, sjöar och vattendrag i Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Dispens krävs för att bygga

Att bygga, göra ändringar och vidta åtgärder är i allmänhet förbjudet där det finns strandskydd. Du kan dock få tillåtelse i vissa fall, så kallad dispens från strandskyddsreglerna. Dispens söker du i de flesta fall hos kommunen. Vissa dispensärenden hanterar länsstyrelsen. Kontakta kommunen om du har frågor om strandskydd och dispens.

Här hittar du blankett för ansökan: Ansökan om strandskyddsdispens samt exempel på hur blanketten ska fyllas i.

I Ulricehamns kommun finns 6 337 hektar strandskyddat område. På några få platser i kommunen är strandskyddet borttaget, exempelvis i tätorter.

Förbjudet och tillåtet inom strandskyddat område

 

Förbjudet att göra utan strandskyddsdispens

 

 • Bygga ny byggnad (hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, stor tillbyggnad gäststuga, fiskestuga, uthus, garage, toalett, sjöbod, båthus, klubbhus, uthyrningsstugor, stugbyar, jakt och fiskestuga)
 • Återuppföra förfallen byggnad
 • Ändra byggnad eller en byggnads användning, till exempel göra om förråd till fritidshus och att inreda sjöbod för boende.
 • Förberedelsearbete som till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga och att bygga väg.
 • Bygga anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten genom att anlägga gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång, en eller flera bojar,
 • Återuppföra brunn och skyltar om privat område samt obefogade förbuds- och varningsskyltar (om allmänheten har tillträde).
 • Åtgärd som försämrar för växter och djur, till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.
 • Anordningar för allmänhetens friluftsliv, till exempel raststugor, vindskydd, anlagda eldstäder och tältplatser, toaletter eller sopanordningar, tennisplaner, boulebanor, badplatser och badbryggor.

Tillåtet att göra utan att ansöka om dispens

Detta är normalt sett tillåtet utan dispens:

•Mindre renoveringar på hus (tillbyggnad och ändring)
•Att göra en anordning (till exempel en stödmur eller terrass) om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen

Generellt gäller att åtgärderna inte får medföra ökad privatisering och negativt påverka allmänhetens tillgänglighet till stranden.

Observera att du kan behöva bygglov från kommunen för vissa av dessa åtgärder.

Kontakta kommunen om du känner dig osäker.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd.

Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • byggnaden eller åtgärden behövs för näringen
 • byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen
 • byggnaden är inte utformad för boende
 • din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbudet

Kontakta miljöenheten eller länsstyrelsen för att vara säker på om undantaget gäller dig.

 

 • Bygga ny byggnad (hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu, stor tillbyggnad gäststuga, fiskestuga, uthus, garage, toalett, sjöbod, båthus, klubbhus, uthyrningsstugor, stugbyar, jakt och fiskestuga)
 • Återuppföra förfallen byggnad
 • Ändra byggnad eller en byggnads användning, till exempel göra om förråd till fritidshus och att inreda sjöbod för boende.
 • Förberedelsearbete som till exempel gräva, fälla träd, schakta, spränga och att bygga väg.
 • Bygga anläggning eller anordning som avhåller allmänheten, till exempel brygga, växthus, parkeringsplats, utöka tomten genom att anlägga gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång, en eller flera bojar,
 • Återuppföra brunn och skyltar om privat område samt obefogade förbuds- och varningsskyltar (om allmänheten har tillträde).
 • Åtgärd som försämrar för växter och djur, till exempel pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.
 • Anordningar för allmänhetens friluftsliv, till exempel raststugor, vindskydd, anlagda eldstäder och tältplatser, toaletter eller sopanordningar, tennisplaner, boulebanor, badplatser och badbryggor.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 9 juni 2020 av Kajsa Klasson Frisell