Att ansöka undantag från strandskyddslagen

Om du funderar på att göra något i strandskyddat område, till exempel bygga nytt – sök i god tid. Du måste ha beviljad dispens, undantag, innan du kan starta åtgärden. Ska du bygga något på sommaren, sök gärna redan hösten innan.

Dispens innebär ett specialtillstånd

En ansökan om dispens innebär att du ansöker om att få specialtillstånd att göra något som annars är förbjudet. Det gör att prövningen är ganska sträng och kan verka långdragen. Du kan räkna med att det tar omkring två-tre månader innan du får ett beslut. Du kan skynda på ärendet genom att fylla i din ansökan noggrant och vara snabb med att lämna in eventuella kompletteringar och synpunkter när vi begär dem.

Ibland behövs förhandsbesked

Om du behöver ansöka om förhandsbesked gör du det innan en ansökning om strandskyddsdispens. Förhandsbeskedet undersöker om det kan finnas några andra lagar som inte tillåter det du vill bygga – bland annat strandskyddslagstiftningen. När byggenheten får in ett ärende begärs ett yttrande från miljöenheten som svarar om det finns ett särskilt skäl för strandskyddsdispens eller inte. Det går aldrig att bevilja en dispens utan ett giltigt särskilt skäl.

Ansök om strandskyddsdispens före bygglov

Om du ska ansöka om bygglov och strandskyddsdispens ska du börja med dispensansökan för strandskyddet. Villkoren i en dispens kan påverka vad eller hur du får bygga. En dispens ska  ska godkännas både av kommunens miljö- och byggnämnd och av länsstyrelsen.

Ansökan

Ansökan om strandskyddsdispens

Exempel strandskyddsdispensansökan

Detta ska finnas med i en ansökan:

 • Komplett ifylld ansökningsblankett
 • Noggrant beskrivet vad du planerar göra
 • Skiss på dina planer
 • Karta eller beskrivning av området
 • Fastighetsbeteckning
 • De särskilda skäl i lagens mening som finns för att du ska få dispens (se Steg 1)
 • Beskrivning av vilka effekter åtgärden kommer att ha på allmänhetens tillgänglighet till stranden (se Steg 2)
 • Vilka effekter åtgärden kommer att ha på livsvillkoren för växter och djur (se Steg 2 )
 • Ditt namn och din adress

För att en ansökan ska ha möjlighet att få dispens måste du ha minst ett acceptabelt särskilt skäl samt att åtgärden  ska ha liten inverkan på allmänhetens tillgänglighet till stranden och på livsvillkoren för växter och djur.

Om du ska göra en åtgärd inom strandskyddsområde som också är skyddat som naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd ska du skicka din ansökan till länsstyrelsen.

Ansökningsavgift

Kommunen tar ut en avgift och bestämmer taxan – mer information finns under taxor. Observera att avgiften är en kostnad för prövningen och måste betalas oavsett om du får dispens eller inte.

Inom eller utanför tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar bygga ligger inom eller utanför din tomtplats. Tomtplatsen är det område runt byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren en privat zon.

Fastighet är hela marken och vattnet du äger och är ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, till exempel ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika med tomtplatsen.

Tomtplatsbestämning

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större.  Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta, sätta upp flaggstång och så vidare.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet, så ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten. Passagen ska vara minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå på eller bredvid stranden på ett otvunget sätt. Prövningsmyndigheten ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Servitut

Ett servitut är endast ett avtal mellan två eller flera parter. Avtalet upphäver inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskydd.

Bygg hellre utanför strandskyddet

Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

Steg 1 - Särskilda skäl

För att du ska få dispens behöver det finnas särskilda skäl. Dessa kan vara (enligt miljöbalken):

 • Redan ianspråktaget område, till exempel inom befintlig tomtplats.
 • Avskilt från stranden, till exempel bakom befintliga byggnader, mycket stor och vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.
 • Anläggningar som måste ligga vid vatten, till exempel båtbrygga och hamn.
 • Utvidga pågående verksamhet, till exempel industriverksamhet, hamnverksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse, till exempel tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för frilufts-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade.
 • Annat mycket angeläget intresse, till exempel en unik situation under mycket speciella omständigheter

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kommunen kan i sin översiktsplan peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det finnas särskilda skäl för:

 • En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det kan till exempel vara turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
 • Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus. Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är oländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller åberopas som särskilda skäl.

Steg 2 - Effekter av åtgärden

Effekten av åtgärden får inte:

 • Försämra allmänhetens tillgång till platsen/stranden
 • Försämra livsvillkoren för växt- och djurliv

Syftet med strandskyddslagstiftningen är att stranden ska vara tillgänglig för allmänheten och att de känsliga strandmiljöerna och dess organismer skyddas. I din ansökan om dispens bör du därför (gärna i en bilaga) beskriva hur åtgärden/åtgärderna kommer att påverka allmänhetens tillgänglighet till stranden och livsvillkoren för växt- och djurliv.

Åtgärden i vattnet och speciella områden

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan förutom att kräva strandskyddsdispens även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Kontakta i sådana fall Länsstyrelsens vattenvårdsenhet om du behöver hjälp med denna bedömning.

Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet.

Muddring ska anmälas som vattenverksamhet och kan dessutom kräva strandskyddsdispens.

Speciella tillstånd vid naturreservat

Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat, Natura 2000-område, landskapsbildsskyddat, biotopskyddsområde, etc. Ska du bygga eller ändra inom sådana områden krävs speciella tillstånd förutom strandskyddsdispens. Kontakta Länsstyrelsen.

Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen, till exempel en avloppsanläggning. Du behöver tillstånd av kommunen för miljöfarlig verksamhet.

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta kommunen eller Länsstyrelsen.

Så behandlas din ansökan

Detta händer när du skickat din ansökan till kommunen:

 1. Din ansökan granskas. Ibland behöver vi veta mer än det du skrev i din ansökan. Då ber vi om det.
 2. Vi handlägger din ansökan. Oftast vill vi göra ett fältbesök och vi kan även behöva skicka ut en mätingenjör. När vi har allt underlag vi behöver skriver vi ett förslag till beslut som lämnas till miljö- och byggnämnden
 3. Om kommunen överväger att inte ge dispens så får du ett meddelande om det. Du får besvara meddelandet om du vill.
 4. Miljö- och byggnämnden tar ställning till förslaget och beslutar om dispens eller inte. Beslutet skickas till dig i ett brev.
 5. Du har möjlighet att överklaga beslutet – det står längst bak i beslutet hur du ska göra.
 6. Vi skickar en faktura till dig angående avgiften för prövningen som du ska betala.
 7. Även om du får en dispens från kommunen kan länsstyrelsen kontrollpröva ärendet och häva eller ändra kommunens beslut om de inte håller med. Normalt sker detta inom 3 veckor efter det att kommunen tagit sitt beslut. Du bör alltså avvakta länsstyrelsens ställningstagande innan du påbörjar åtgärden.

För att du ska få dispens behöver det finnas särskilda skäl. Dessa kan vara (enligt miljöbalken):

 • Redan ianspråktaget område, till exempel inom befintlig tomtplats.
 • Avskilt från stranden, till exempel bakom befintliga byggnader, mycket stor och vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.
 • Anläggningar som måste ligga vid vatten, till exempel båtbrygga och hamn.
 • Utvidga pågående verksamhet, till exempel industriverksamhet, hamnverksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse, till exempel tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för frilufts-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade.
 • Annat mycket angeläget intresse, till exempel en unik situation under mycket speciella omständigheter

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Kommunen kan i sin översiktsplan peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden. Inom dessa områden kan det finnas särskilda skäl för:

 • En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden. Det kan till exempel vara turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
 • Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus. Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, att bara en liten del av området ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är oländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller åberopas som särskilda skäl.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 18 november 2020 av Oscar Andersson

Adress

E-post: miljo@ulricehamn.se

Telefontillgänglighet:
Måndag - Fredag kl. 9.30 - 14.30

Angående telefontillgänglighet:
Kontoret är oftast bemannat
mellan 7.30 - 16.30
Den garanterade bemanningen är mellan 9.30 - 14.30

Du kan alltid mejla dina funderingar till:
miljo@ulricehamn.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?