Om reglerna bryts

Kommunen har tillsyn av strandskyddet vilket innebär att vi kontinuerligt ser till att reglerna för strandskyddet följs. Detta sker genom uppföljning av beviljade dispenser, anmälningar om att någon brutit mot reglerna samt tillsynsprojekt.

Om kommunen får reda på att reglerna för strandskyddet brutits så startas en utredning och den person som gjort åtgärden kontaktas. Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan kommunen ge dispens, men många gånger medger inte reglerna det.

Rätta till det som är fel

Om vi inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den eller de personer som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och lämna synpunkter på myndighetens ställningstagande innan beslutet fattas. Det förekommer att tillsynsmyndigheten, efter förklaring från den eller de berörda personerna, avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det.

Böter om du inte rättar till felet

Om du inte rättar till det som är fel kan du få betala vite – eller en bot – efter beslut från Miljödomstolen. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Kommunen kan begära att fler viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Överträdelser är straffbara

Kommunen är skyldiga att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutänden är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott.

Kommunen kan alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 27 januari 2015, senast ändrad den 21 oktober 2019 av Kajsa Klasson Frisell

Hjälpte informationen på denna sida dig?