Tillstånd och regler för verksamheter

Här har vi samlat information om ansökan och tillstånd som du kan behöva när du ska starta nytt företag eller ny verksamhet. Läs mer under respektive flik.

Person fyller i blankett

Tillståndsgivare och tillsyn

Miljö- och byggnämnden är den nämnd som ger tillstånd och som utövar tillsyn över verksamheterna.

Så ansöker du

Varje ansökan har särskilda blanketter. Du hittar blanketterna i flikarna längre ned på sidan. Ansökningar som handläggs av miljö och samhällsbyggnad skickas till:

bygg@ulricehamn.se
miljo@ulricehamn.se
eller
Ulricehamns kommun
Miljö och samhällsbyggnad
523 86 Ulricehamn

Avgift

Kommunen kan ta ut en avgift för att handlägga ditt ärende. Du hittar vilka avgifter som gäller under bilagor på denna sida.

Synpunkter

Lämna synpunkter och klagomål

Livsmedelsverksamheter

Registrering av livsmedelsanläggning eller ansökan om godkännande för livsmedelsanläggning

Livsmedel som hanteras, ska hålla så hög kvalitet att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att livsmedlen är säkra. Livsmedelsföretagaren ska uppfylla kraven i lagstiftningen och ha fungerande rutiner.

Starta livsmedelsverksamhet

Försäljning av tobak

Ska du sälja tobak ska du anmäla din verksamhet till miljö-och byggnämnden innan du börjar med försäljningen. Innan du gör din anmälan är det bra om du läser igenom vilka regler och avgifter som gäller. På grund av den nya lagen lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter blir det efter den 1 juli 2019 tillståndspliktigt att sälja tobak.

Du som har anmält försäljning av tobak idag, eller som anmäler försäljning senast 30 juni, får fortsätta att sälja fram till 1 november. Har du ansökt om tillstånd innan 1 november får verksamheten fortsätta försäljningen tills du fått ett beslut.

Anmälan om försäljning av tobak enligt § 12c tobakslagen (1993:581)

För att få sälja tobaksvaror måste detta anmälas till kommunen. Försäljningen får inte påbörjas innan anmälan har gjorts: Anmälan om tobaksförsäljning m.m.

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll över försäljningen, så kallad egenkontroll. Det innebär att den som är ansvarig för försäljningen ska ta fram ett program där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i tobakslagen tillämpas och övervakas.

Programmet ska vara skriftligt och ska skickas in tillsammans med anmälan om tobaksförsäljning till kommunen. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn kontrollera programmet.

Egenkontrollprogram tobak

Regler för tobaksförsäljning

Kommunen får ta ut tillsynsavgift av den som säljer tobaksvaror.

Tobaksvaror får inte säljas till ungdomar under 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper tobak verkligen har fyllt 18 år.

Tobaksvaror får inte säljas till en person som man misstänker ska lämna över dem till ungdomar under 18 år.

Marknadsföring, exempelvis reklamskyltar, är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till tobaksbruk.

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter.

Den som innehar tobaksvaror för försäljning kan bli skyldig att betala tobaksskatt om varorna är obeskattade och det inte går att utreda vem som är skattskyldig.

Den som medvetet eller av misstag bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Kommunen kan bestämma om föreläggande eller förbud i förening med vite, som kan uppgå till flera tusen kronor. Om du bryter mot föreläggandet eller förbudet genom att till exempel sälja till den som är under 18 år, kan vitet dömas ut av förvaltningsrätten.

Tobak, information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Information om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Den 1 juli 2018 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllningsbehållare med undantag för e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på. Lagen reglerar bland annat att e-cigaretter inte får säljas till någon under 18 år och att försäljning av e-cigaretter måste anmälas till kommunen. Här kommer därför lite information om anmälan.

Du som säljer e-cigaretter har ett ansvar

 • Försäljning ska anmälas till Ulricehamns kommun
 • Du ska ha ett egenkontrollprogram.
 • Du får inte sälja e-cigaretter till någon under 18 år.
 • Skylta åldersgräns för köp av e-cigaretter tydligt.
 • Alla förpackningar måste innehålla ett informationsblad tillsammans med en innehållsdeklaration. Förpackningen måste även ha en hälsovarning.

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) enligt 20 § lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste detta anmälas till kommunen.
Försäljningen får inte påbörjas innan anmälan har gjorts: Anmälan om livsmedelsanläggning, tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl m.m.

Egenkontrollprogram

Du som säljer e-cigaretter ska ha ett lämpligt egenkontrollprogram som omfattar försäljningen och hanteringen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare så att lagkraven uppfylls. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt på försäljningsstället vid en tillsyn: Egenkontrollprogram E-cigaretter

Tillsyn

Kommunens kontroll av försäljningen utförs av Ulricehamns kommuns miljöenhet. En timavgift för anmälan och tillsyn av försäljning tas ut.

Försäljning av receptfria läkemedel

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel måste du göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om verksamheten förändras eller om du slutar sälja receptfria läkemedel ska du göra en ändringsanmälan till Läkemedelsverket.

Anmälan och ändringsanmälan, information på  Läkemedelsverkets webbplats

Egenkontroll

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel ska du skapa ett egenkontrollprogram. Det ska vara skriftligt och beskriva hur läkemedel säljs och hanteras i butiken. I Läkemedelsverkets föreskrifter står det vilka instruktioner som egenkontrollprogrammet minst ska innehålla.

Detta gäller vid försäljning av receptfria läkemedel:

 • Receptfria läkemedel får endast säljas till kunder som har fyllt 18 år. Det ska finnas tydlig skyltning om 18-årsgränsen i butiken.
 • Om du säljer nikotinläkemedel så ska det också finnas en tydligt synbar skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.
 • Läkemedel måste förvaras under direkt uppsikt av personal eller inlåsta. Kunden ska tydligt kunna se vilka produkter som är läkemedel.

Regelverk för handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar att försäljare av receptfria läkemedel följer det regelverk som gäller. Allvarliga brister rapporteras till Läkemedelsverket. Kommunen tar ut en timavgift för tillsynen (aktuell avgift hittar du i kommunens taxebilaga).

Detaljhandel och servering av folköl

Öl klass II, eller folköl, är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte mer än 3,5 volymprocent. Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II ska anmäla verksamheten hos kommunen där verksamheten sker. Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.

Anmälan om livsmedelsanläggning, tobaksförsäljning, e-cigaretter, folköl m.m.

Egenkontroll

Den som säljer folköl ska utöva särskild kontroll över försäljningen, så kallad egenkontroll, och se till att personalen har nödvändiga kunskaper om vad som gäller vid försäljning av folköl.

Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt. Kommun och polis har rätt att kontrollera programmet vid tillsyn: Egenkontrollprogram folköl

Regler för försäljning eller servering av folköl

 • För att få sälja eller servera öl klass II, måste lokalen vara godkänd som livsmedelslokal av miljöförvaltningen.
 • För att få sälja öl klass II måste även försäljning av matvaror samtidigt bedrivas i lokalen. Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Dit räknas också till exempel pizzor, piroger, smörgåsar och portioner av hämtmat. Varor ur det så kallade kiosksortimentet (till exempel glass, konfektyrer, snacks, kaffe, te, frukt, kex och liknande) anses däremot inte vara matvaror.
 • Det måste vara fråga om en faktisk försäljning av matvaror, d v s att butiken har ett sortiment av matvaror som inte är alltför smalt. Det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.
 • I en butik där det säljs folköl ska det också gå att köpa lättdrycker, det vill säga lättöl, läsk, vatten med mera.
 • För servering av öl klass II gäller dels att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal och dels att det samtidigt serveras mat i lokalen.
 • Den som bedriver detaljhandel med eller servering av öl klass II är skyldig enligt alkohollagen att förvissa sig om att den som köper eller beställer öl verkligen har fyllt 18 år. Dessutom gäller att öl inte får lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
 • Folköl kan tas i beslag
 • Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matutbud) får beslagtas av polismyndigheten.
 • Brott mot alkohollagens bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.
 • Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna blir du som ägare ansvarig.

Tillsynsavgift

Kommunen får ta ut tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl (aktuell avgift hittar du i kommunens taxebilaga).

Regelverk för försäljning och servering av folköl

Mer information om försäljning och servering av folköl hittar du i Alkohollagen och Alkoholförordningen.

Alkohollagen

Alkoholförordningen

Servering av alkohol

När behöver jag serveringstillstånd?

Du behöver serveringstillstånd för att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Om alkoholdryck ingår som en del av ett arrangemang t.ex. som entré- eller deltagaravgift är det också fråga om servering.

Det finns undantag och serveringstillstånd krävs inte när följande villkor uppfylls (alla tre punkter ska vara uppfyllda)

 • när serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer och
 • när serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • när serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdryck

Olika typer av tillstånd

Serveringstillstånd kan gälla för servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap, till exempel en förening eller ett företag.

Tillståndet kan gälla för servering året runt eller under en viss period under året eller ett enstaka tillfälle. Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare.

Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en eller fler av dessa drycker.

Tillfällig alkoholservering till allmänheten – ”Festivaltillstånd”

I länken nedan hittar du information om vad som gäller vid alkoholservering vid festivaler och liknande.

Information om tillfällig servering festivaltillstånd

Hur söker jag serveringstillstånd?

Ansökan om serveringstillstånd gör du skriftligen till den kommun där serveringsstället är beläget. Var noggrann med sammanställningen av dina ansökningshandlingar så att samtliga handlingar finns med och är korrekta. Kommunen tar en avgift för att pröva ansökan, se kommunens taxebilaga för aktuell avgift:

Taxa för serveringstillstånd 2019

Ansökan:

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Bilagor till ansökan:

Övriga blanketter

Vad krävs för att få tillstånd?

Lämplighet

För att få tillstånd till servering måste du uppfylla vissa krav på lämplighet. Om ansökan gäller ett företag görs även en bedömning av de personer som har betydande inflytande.

Kunskap i alkohollagstiftningen

Kunskap i alkohollagstiftningen måste finnas hos personer med betydande inflytande som är aktiva i serveringsrörelsen. Den som söker ska avlägga ett prov hos kommunen som visar att de har kunskaper i alkohollagstiftningen. För praktisk information kring provet kan du ringa kommunens växel på 0321-59 50 00.

Information om kunskapsprovet

Matutbud

Serveringsstället måste har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuda lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, både förrätter, huvudrätter och efterrätter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare maträtter. Ett tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får  ges om serveringsstället erbjuder tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.

Serveringslokal

Serveringsstället ska ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering. Hur många platser det rör sig om beror på lokalens storlek. Serveringslokalen ska omfatta ett visst avgränsat utrymme och vara överblickbar. Lokalen ska även vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Ekonomiska förhållanden

I ansökningsärende som rör ett nytt företag eller en ny företagare är det viktigt att sökanden kan visa upp en finansieringsplan där det framgår varifrån kapitalet kommer.

Remissbehandling

I ansökan är det du som söker som har bevisbördan men tillståndsmyndigheten måste vara aktiv bl.a. gällande kraven på sökandes personliga och ekonomiska skötsamhet till det allmänna. Myndigheten samlar in synpunkter genom remissbehandling.

 • Polismyndigheten är obligatorisk remissinstans. Kommunen får alltså inte godkänna en ansökan om permanent serveringstillstånd utan att polismyndigheten har yttrat sig.
 • Polisen gör en så kallad vandelsprövning av den sökandes personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen ur ordnings- och säkerhetssynpunkt.
 • Kommunens miljöverksamhet bedömer de livsmedelshygieniska förutsättningarna och yttrar sig angående risken att närboende utsätts för bullerstörningar med mera från serveringsstället.
 • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatteskulder med mera.
 • Räddningstjänsten yttrar sig om brandsäkerheten samt om antal personer som får vistas i serveringslokalen.

Handläggningstider

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid. Oftast ska ärendet på remiss till polisen, skatteverket och räddningstjänsten och remisshanteringen kan därför ta lång tid.

Enligt alkohollagen ska kommunen fatta sitt beslut inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra månader.

Ulricehamns kommun har som ambition att handlägga fullständiga ansökningar inom följande tider:

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten 2 månader.
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 2 månader.
 • Tillfälliga tillstånd till allmänheten 2 månader.
 • Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 3 veckor.

Handläggningstiderna kan förlängas under semestertid.

Regelverk för alkohol

Alkohollagen

Alkoholförordningen

Folkhälsomyndigheten – Information om alkohol

Brandfarliga varor, fyrverkerier och explosiva varor

För att få hantera brandfarliga varor i till exempel industriverksamhet, publika lokaler med mera, krävs i regel tillstånd. Med publika lokaler menas till exempel restauranger, skolor, varuhus etc.

Om du behöver tillstånd eller inte beror bland annat på vilken verksamhet du bedriver och vilken mängd brandfarliga varor det handlar om.

Överstiger de brandfarliga varorna en viss volym måste du ha tillstånd för hanteringen. Du ansöker om tillstånd hos Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Tillstånd för brandfarliga varor

Tillstånd för explosiva varor

Tillstånd för försäljning av fyrverkerier

Farlig verksamhet

Tillsyn

Räddningstjänsten utför tillsyn där brandfarliga varor finns. Vid tillsynen kontrolleras att anläggningen uppfyller de säkerhetskrav som anges i aktuella föreskrifter för respektive anläggning. Räddningstjänsten har rätt att utföra tillsyn även om det inte krävs tillstånd för hanteringen.

Läs mer

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, information på Riksdagens webbplats

Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, information på Riksdagens webbplats

Brandfarliga och explosiva varor, information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats

Hygienisk behandling

För att få driva skol- och fritidsverksamhet eller starta en verksamhet som erbjuder allmänheten hygienisk behandling eller bassängbad krävs tillstånd från kommunen där verksamheten ska drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts.

Läs mer om vilka verksamheter du behöver anmäla och vilka regler som gäller:

Hälsoskydd i offentliga verksamheter

Registrering av livsmedelsanläggning eller ansökan om godkännande för livsmedelsanläggning

Livsmedel som hanteras, ska hålla så hög kvalitet att människors hälsa och välbefinnande inte påverkas negativt. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att livsmedlen är säkra. Livsmedelsföretagaren ska uppfylla kraven i lagstiftningen och ha fungerande rutiner.

Starta livsmedelsverksamhet


Publicerat av Gabriela Velasquez den 26 januari 2015, senast ändrad den 12 juni 2019 av Kajsa Klasson Frisell