Skyltar och vepor

Till skyltar räknas t.ex. fasadskyltar, takskyltar, affischpelare, vepor och fristående skyltar. En skylt ska vara anpassad till sin omgivning. En skylt får inte blinka eller lysa så starkt så att den stör boende eller trafikanter. Skyltar som placeras över en trottoar som är större än 50 cm ut från fasad får aldrig vara lägre än 2,5 meter.

Gågatan Foto: Jan Töve

Vepor och banderoller – En vepa eller banderoll är ofta till för tillfälliga kampanjer. För att behandla ärendet som avser denna typ av skylt ska ansökan vara tidsbegränsad med max tre månader.

Byggplatsskyltar – Vepor som placeras på t.ex. byggställningar med budskap om företagsnamn, och vad bygget avser, kan godtas utan särskild prövning. Fristående byggplatsskyltar inom ett utpekat byggarbetsplatsområde kan godtas utan särskild prövning

Platsen

Inom detaljplanerat område

Det krävs lov för att få sätta upp eller ändra en skylt inom detaljplanerat område. Skylten ska vara anpassad till platsen och får inte innebära någon olägenhet för omgivningen och trafik.

Utanför planlagt område

Ska du placera skylten inom vägområde som ligger utanför planlagt område måste du ha tillstånd från Trafikverket. Mer info hos Trafikverket hittar du här. Om du ska ha en skylt utanför detaljplan och den inte placeras inom vägområde ska Länsstyrelsen bedöma om den kan tillåtas. Mer info från Länsstyrelsen hittar du här.

Säkerhetszon vid väg

Avståndet gäller från vägkant till skylt

HastighetByggförbud
50 km/h≥ 3 m
70 km/h≥ 7 m
90 km/h≥ 9 m
110 km/h≥ 11 m

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

  • Bygglovsblanketten (för skylt och ljusanordning) – Komplett ifylld och undertecknad.
  • Situationsplan – Här redovisar du var på tomten skylten ska placeras. Detta gäller både fasadmonterad och fristående skylt.
  • Fasadritning – Här redovisar du skyltens placering på fasaden om ansökan gäller en fasadmonterad skylt.
  • Detaljritning – Här redovisar du skyltens storlek, material och val av belysning.
  • Förslag på kontrollplan

Ansökningshandlingar, information och exempel


Publicerat av Elin Johansson den 4 februari 2015, senast ändrad den 10 april 2018