Tobak

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att:

cigarett nedstoppad i sanden

  • Du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 31 oktober 2019.
  • Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd.
  • Samma krav som idag ställs gäller även i framtiden vid försäljning. Den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning
(gäller från 1 juli 2019)

Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) gäller från den 1 juli 2019. Om du redan säljer tobak måste du inkomma med en ansökan senast 31 oktober. Du får fortsätta med försäljningen tills kommunen fattat beslut om din ansökan.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagkraven. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Blankett för ansökan hittar du här: Ansökan om försäljningstillstånd för tobak.

Handläggningstid

Räkna med att handläggningstiden för ansökan kan uppgå till 6-8 veckor från komplett ansökan. I handläggningstiden ingår den tid som våra remissinstanser (Skatteverket, Kronofogden, polisen med flera) behöver för att besvara remisserna. Du kan påverka handläggningstiden genom att komma in med en komplett ansökan. Se checklistan under Bilagor för vilka handlingar som normalt behövs för utredningen.

Avgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun har beslutat att avgift för prövning av tillstånd för tobaksförsäljning är 7125 kronor. Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas. Kommunen får också ta ut en avgift för tillsyn, fastställd timtaxa är 950 kronor för 2019.

Varför har reglerna ändrats?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Den nya lagen innebär inte några andra skillnader än att det krävs tillstånd för att sälja tobak. Samma krav som det idag ställs på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull kommer att fortsätta gälla.

Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar.

För dig som också säljer folköl eller e-cigaretter innebär ändringen ingen skillnad, för det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.


Publicerat av Kajsa Klasson Frisell den 28 juni 2019, senast ändrad den 28 juni 2019