Byggnation för specifika verksamheter

Restaurang, kafé

En restaurang är en offentlig lokal där mat och dryck serveras mot betalning och kan ätas på plats. Man kan även beställa hem maten från vissa restauranger. Förutom att söka bygglov måste du söka tillstånd från miljöenheten att få öppna en restaurang. Starta livsmedelsverksamhet.

Platsen

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Parkeringsplatser ska finnas och antalet regleras av den gällande parkeringsnormen. Kontakta kommunens trafikavdelning för mer information.

Handikapparkering – bör finnas mindre än 25 m från entrén.

Handikapparkering – bör vara 5 m bred, inte luta mer än 1:50 och ha ett fast, jämnt och halkfritt underlag.

På- och avstigningsplats – bör finnas mindre än 25 m från entrén.

Området utanför restaurangen bör vara jämnt och plant underlag utan nivåskillnad

Tänk också på att det krävs speciella tillstånd om du vill ha uteservering. Sådana tillstånd ansöker du också om hos kommunen.

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt. (länk till miljö/avlopp).

Inom detaljplan

Innan du planerar en ny restaurang eller ett nytt kafé på din tomt måste du se till så att din tomt verkligen är avsedd för denna typ av verksamhet. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen.

Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Byggnaden

En restaurang tillhör antingen verksamhetsklass 2A eller 2B beroende på hur många som ska vistas i lokalerna. För en restaurang i verksamhetsklass 2A får det inte vara mer än 150 personer i byggnaden. En skola med mer än 150 personer hör till verksamhetsklass 2B.

Köket

 • Redan i planeringsfasen är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljökraven för till exempel utformning av arbetsutrymmen, placering av köksutrustning och val av arbetshöjd för olika uppgifter.
 • Lokalen ska utformas så att du undviker ”kors­ande flöden”. Det som är rent ska inte komma i kontakt med det som är smutsigt
 • Det bör finnas en personaltoalett med handfat och den får inte ligga i direkt anslutning till beredningen. Denna toalett ska vara anpassad så att en arbetstagare i rullstol kan använda den.
 • Tänk på att det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymme för livsmedel och utrustning. Förvaring direkt på golvet hindrar rengöring och är därför inte lämpligt.
 • Olika arbetsmoment kan kräva olika arbetsutrymmen för att förhindra att mat förorenas av exempelvis olika bakteriefloror eller allergener. Det ska också finnas tillräckligt med avställningsytor i köket.
 • Städutrustningen behöver ett separat utrymme för att undvika förorening.
 • För att minska en bullrig miljö kan du inreda kök, diskrum och serveringslokaler med till exempel ljudabsorberande undertak och avskärmningar.
 • Placera maskiner som bullrar, till exempel grovdiskmaskin och kompressorer, avskilt från arbetsplatserna i köket.
 • Förbättra ljudisoleringen kring diskmaskiner och varmluftsugnar.
 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar ska finnas i de flesta fall.
 • Skilda kylenheter för olika oförpackade livsmedel (kött, fisk och grönsaker)
 • I allmänhet är en rumshöjd på minst 2,7 meter tillräcklig i en restaurang. I vissa utrymmen kan takhöjden dock vara lägre. I personalrum, kontor och motsvarande utrymmen kan det ofta räcka med en rumshöjd på 2,4 meter.
 • Små kyl- och frysrum, städrum, avfallsutrymme och motsvarande lokaler behöver en rumshöjd på minst 2,1 meter.
 • Avloppet ska vara utrustat med en fettavskiljare

Det ska finnas separat utrymme i form av separat arbetsbänk med beredningsvask för följande hantering:

 • Varmkök: exempelvis beredning av kött, fisk och fågel.
 • Kallkök exempelvis beredning av smörgåsar och desserter.
 • Grönsaker
 • Bakning
 • Hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter.

Matsalen

 • Utrymningsvägar från samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning.
 • Matsalen ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
 • Toaletten ska vara anpassad så att en rullstolsburen person kan använda den.
 • Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar.
 • Om restaurangen tar emot fler än 150 gäster räknas den som samlingslokal och skall i normalfall vara försedd med utrymningslarm. Larmet kan kopplas så att ljuset tänds upp och eventuell musik tystnar vid en brand.

Byggnaden som arbetsplats

En restaurang är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder
 • Det ska finnas omklädningsrum om det är ett smutsande eller svettdrivande arbete eller annat arbete där verksamheten kräver att ombyte sker på arbetsstället ska ha tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme för omklädning. Vid dessa typer av arbeten ska det även finnas tillgång till dusch.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 •  Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

Handel och butik

Handel är ett samlingsnamn för de verksamheter där man utbyter varor, tjänster och kapital utan att dessa bearbetas. Förutom att söka bygglov måste du söka tillstånd från miljöenheten att få öppna en livsmedelsverksamhet.

Starta livsmedelsverksamhet

Platsen

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas.. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Parkeringsplatser ska finnas och antalet regleras av den gällande parkeringsnormen, för information kontakta oss.

 • Handikapparkering – bör finnas mindre än 25 m från entrén.
 • Handikapparkering – bör vara 5 m bred, inte luta mer än 1:50 och ha ett fast, jämnt och halkfritt underlag.
 • På- och avstigningsplats – bör finnas mindre än 25 m från entrén.
 • Området utanför butik – jämnt och plant underlag utan nivåskillnad

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Inom detaljplan

Innan du planerar en ny butik på din tomt måste du se till så att din tomt verkligen är avsedd för handel. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen.
Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Byggnaden

Butikens yta reglerar vilka krav som ställs på den färdiga byggnaden. Beroende på hur stor butiken är måste det finnas utrymningsvägar så att man klarar av att utrymma alla som är i butiken.

 • Tänk på att alla utrymningsdörrar ska gå att öppna utåt ifall köbildning skulle uppstå.
 • Utrymningsvägar från samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning.

Byggnaden som arbetsplats

En butik är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas en toalett i entréplan som är tillgänglig för en rullstolsburen. Om det är för långt att ta sig från andra våning och ner till en sådan toalett ska det även finnas en anpassad toalett på andra planet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder
 • Det ska finnas omklädningsrum om det är ett smutsande eller svettdrivande arbete eller annat arbete där verksamheten kräver att ombyte sker på arbetsstället ska ha tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme för omklädning. Vid dessa typer av arbeten ska det även finnas tillgång till dusch.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

Industri

En industri framställer produkter genom att råvaror förädlas.

Platsen

et kan bullra mycket från en industri och detta kan störa närliggande tomter. Naturvårdsverket har satt upp riktlinjer på vilken ekvivalent ljudnivå som ska följas för att det ska vara en så god ljudmiljö som möjligt. Du kan läsa mer här.

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens.

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Tänk på att det krävs mycket utrymme för att lossa/lasta lastbilar och ha med det i planeringen av din industritomt. Du måste kunna ta hand om din godstrafik på din egen tomt.

Om din industriverksamhet kommer att få någon form av miljöfarligt avfall måste du tänka på hur du ska ta hand om detta på ett sätt som är hållbart. Vår miljöenhet kan assistera dig i dessa frågor.

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Ansökan om enskilt avlopp

Inom detaljplan

Innan du planerar en industri på din tomt måste du se till så att din tomt verkligen är avsedd för industriverksamhet. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen.

Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

I detaljplanen kan det även finnas information om vilket skyddsavstånd industrin måste ha till omgivande byggnader.Skyddsavståndet används för att långsiktigt säkerställa ett fysiskt avstånd mellan en farlig verksamhet och bebyggelse eller anläggningar (t.ex. bostäder och skolor). Skyddsavståndet ger då en trygghet både för dig som verksamhetsutövare och för bebyggelsen i omgivningen.

Byggnaden som arbetsplats

En industri är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Alla utrymmen ska vara tillgängliga och användbara för arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt. Det ska finnas minst en toalett som är tillgänglig och användbar för en rullstolsburen i varje grupp av toaletter.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder.
 • Det ska finnas omklädningsrum om det är ett smutsande eller svettdrivande arbete eller annat arbete där verksamheten kräver att ombyte sker på arbetsstället ska ha tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme för omklädning. Vid dessa typer av arbeten ska det även finnas tillgång till dusch.

För att minska buller inom industribyggnaden kan man tänka på att:

 • Skilja bullrig och tyst verksamhet åt.
 • Placera bullrig utrustning som kompressorer, hydraulpumpar och liknande i separat utrymme.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 •  Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning.
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

Skola

Platsen

Barn behöver ytor att leka på. Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. Folkhälsomyndigheten anger att 40 kvadratmeter per barn är en lämplig lekyta utomhus. Utemiljön ska helst vara en naturlig och integrerad del av skolverksamheten och kunna användas spontant i den dagliga verksamheten. Bäst är det därför om den ligger i direkt anslutning till lokalen.

Buller från väg- och tågtrafik får inte vara för höga varken inomhus i rum för barnverksamhet eller ute på skolans uteplats eller gård. Friytan utomhus ska vid behov bullerskyddas så att trafikbullernivåerna på de områden där barnen vistas mest inte överskrider de riktlinjer som finns.

Detaljplan gäller

För att bygga en ny skola behövs det i de flesta fall upprättas en detaljplan. Om du planerar att bygga en skola i en byggnad som det redan finns en tillhörande detaljplan till så måste du se till så att denna byggnad verkligen är avsedd för skolverksamhet. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen.

Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Byggnaden

En skola tillhör antingen verksamhetsklass 2A eller 2B beroende på hur många som ska vistas i lokalerna. För en skola i verksamhetsklass 2A får det inte vara mer än 150 personer i byggnaden. En skola med mer än 150 personer hör till verksamhetsklass 2B.

Verksamhetsklassen reglerar kraven på utrymning enligt Boverkets Byggregler. Kraven under är de krav som är likvärdiga i alla byggnader.

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande garage ska denna brand inte kunna spridas för snabbt till huvudbyggnaden.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 •  Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Lokalens rumshöjd har bland annat betydelse för luftkvalitet och ljudmiljö och bör vid nybyggnad inte vara lägre än 2,7 meter
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän va-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Speciella krav som ställs på en skola:

 • Utrymningsdörrar skall vara 1,20 m breda.
 • Temperaturen i klassrummet ska vara behaglig och det ska finnas möjlighet att dra för mot solljus.
 • Temperaturen i ett klassrum bör vara åtminstone 20 °C.
 • Den som har en tillfällig eller mer varaktig funktionsnedsättning (till exempel har svårt att röra sig eller ser dåligt) ska också kunna ta del av skolans verksamhet.
 • Ventilationen ska vara dimensionerad så att uteluftsflödet motsvarar minst 7 l/s per person och med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea samt att koldioxidhalten inte varaktigt överstiger 1000 ppm i vistelsezonen.
 • Tänk på att en bullrig skola minskar elevernas förmåga att lära sig. Detta kan man åtgärda genom till exempel ökad ljudabsorption och bättre ljudisolering mellan utrymmen.

Byggnaden som arbetsplats

En skola är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de som vistas i lokalerna både elever och anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas en toalett i entréplan som är tillgänglig för en rullstolsburen. Om det är för långt att ta sig från andra våning och ner till en sådan toalett ska det även finnas en anpassad toalett på andra planet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder
 •  utrymme för varumottagning
 • omklädningsrum för personal
 • personaltoalett, (om personalen på mindre förskolor turas om att laga mat kan det vara acceptabelt med en gemensam personaltoalett). Har förskolan däremot ett större antal barn och anställd kökspersonal bör man sträva efter separat toalett för kökspersonal.

Miljöenheten har i huvudsak ansvar för arbetsmiljön och de kräver en anmälan till sig senast 6 veckor innan verksamheten tänker starta. Lokalens lämplighet att fungera som skola bedöms därefter.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblankett
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

 

 

Förskola

Platsen

Barn behöver ytor att leka på. Tänk på detta när du planerar tomten så att möjligheter finns för lek och utevistelse. Förskolor ska helst inte placeras vid kraftigt trafikerade gator eller nära industrier och större garage. Detta eftersom risken för luftföroreningar och buller är stor.

Buller från väg- och tågtrafik får inte vara för höga varken inomhus i rum för barnverksamhet eller ute på skolans uteplats eller gård. Friytan utomhus ska vid behov bullerskyddas så att trafikbullernivåerna på de områden där barnen vistas mest inte överskrider de riktlinjer som finns.

Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer. Folkhälsomyndigheten anger att 40 kvadratmeter per barn är en lämplig lekyta utomhus. Utemiljön ska helst vara en naturlig och integrerad del av skolverksamheten och kunna användas spontant i den dagliga verksamheten. Bäst är det därför om den ligger i direkt anslutning till lokalen.

Detaljplan gäller

För att bygga en ny förskola behövs det i de flesta fall upprättas en detaljplan. Om du planerar att bygga en förskola i en byggnad som det redan finns en tillhörande detaljplan till så måste du se till så att denna byggnad verkligen är avsedd för skolverksamhet. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen.

Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Byggnaden

Verksamhetsklassen omfattar utrymmen där det vistas personer som har begränsade, eller inga, förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. En förskola tillhör verksamhetsklass 5A då en förskola endast är öppen under dagtid. Verksamhetsklassen reglerar kraven på utrymning enligt Boverkets Byggregler. Kraven under är de krav som är likvärdiga i alla byggnader.

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande byggnad ska denna brand inte kunna spridas.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 •  Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Lokalens rumshöjd har bland annat betydelse för luftkvalitet och ljudmiljö och bör vid nybyggnad inte vara lägre än 2,7 meter
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän va-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Speciella krav som ställs på en förskola:

 • Miljö- och hälsoskyddskontorets råd är att varje barn i exempelvis förskolan behöver en yta inomhus på minst 7,5 kvadratmeter. Dessa riktlinjer kommer ursprungligen från Socialstyrelsen och erfarenheter från både verksamhet och tillsyn har visat att de ännu är aktuella.
 • I lokaler för förskola bör lufttemperaturen vara 20˚C. Barn leker ofta på golvet och därför bör golvtemperaturen inte vara under 20˚C och inte över 26˚C
 • Utrymningsdörrar skall vara 1,20 m breda.
 • Alla utrymmen ska vara tillgängliga och användbara för arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare och barn som vistas i förskolan samtidigt. Det ska finnas minst en toalett som är tillgänglig och användbar för en rullstolsburen i varje grupp av toaletter.
 • Ventilationen ska vara dimensionerad så att uteluftsflödet motsvarar minst 7 l/s per person och med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea samt att koldioxidhalten inte varaktigt överstiger 1000 ppm i vistelsezonen.
 • Tänk på att en bullrig skola minskar elevernas förmåga att lära sig. Detta kan man åtgärda genom till exempel ökad ljudabsorption och bättre ljudisolering mellan utrymmen.

Byggnaden som arbetsplats

En skola är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga även för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus i rum som personal uppehåller sig i.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning, alltså hiss vid fler än en våning.
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas minst en toalett som är tillgänglig och användbar för en rullstolsburen i varje grupp av toaletter.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder

Miljöenheten har i huvudsak ansvar för arbetsmiljön och de kräver en anmälan till sig senast 6 veckor innan en verksamhet tänker starta. Lokalens lämplighet att fungera som skola bedöms därefter.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblankett
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

Vårdmiljöer

Vårdmiljöer

Vård innefattar personer som inte klarar av att ta hand om sig själva utan får hjälp med detta av personal i en speciell byggnad. Detta kan vara ett sjukhus, äldreboende eller en dagverksamhet. Beroende på vilken sysselsättning som bedrivs i byggnaden ställs det olika krav. Dessa krav sammanställs i olika verksamhetsklasser. Nedan kan du se vilken verksamhetsklass din sysselsättning tillhör.

Verksamhetsklass 5A omfattar – Dagverksamhet.

Verksamhetsklass 5B omfattar behovsprövade särskilda boenden för personer

 • med fysisk eller psykisk sjukdom
 • med funktionsnedsättning
 •  med utvecklingsstörning
 •  med demens eller
 • som på annat sätt har en nedsatt förmåga att själva sätta sig i säkerhet.

Verksamhetsklass 5C omfattar lokaler för hälso- och sjukvård. Exempelvis sjukhus.

Verksamhetsklass 5D omfattar lokaler avsedda för personer som hålls inlåsta. Exempelvis häkten, fängelser, anstalter och arrestlokaler.

Platsen

Ligger din tomt nära en hårt trafikerad väg? Då kan det vara en god idé att genomföra en bullerutredning och skicka med denna i din bygglovsansökan. Bullernivån från omgivningen får inte överstiga de riktlinjer som Naturvårdsverket framtagit.

Aktuella siffror för bullernivå finns hos Naturvårdsverket

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens 

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Parkeringsplatser ska finnas och antalet regleras av den gällande parkeringsnormen.

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré.

Handikapparkering – bör vara 5 m bred, inte luta mer än 1:50 och ha ett fast, jämnt och halkfritt underlag.

Området utanför vårdhemmet – jämnt och plant underlag utan nivåskillnad.

Byggnaden

Kraven under är de krav som ställs på en byggnad.

 • Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverket ska begränsas, det ska vara möjligt att kunna stänga in en brand.
 • Spridning av brand till närliggande byggnadsverk ska begränsas. Börjar det brinna i ett intilliggande byggnad ska denna brand inte kunna spridas.
 • Personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand ska kunna lämna det eller räddas på annat sätt. Det ska finnas utrymningsvägar och brandvarnare.
 •  Det ska finnas plats för räddningstjänst att komma intill byggnaden ifall en brand uppstår.
 • Lokalens rumshöjd har bland annat betydelse för luftkvalitet och ljudmiljö och bör vid nybyggnad inte vara lägre än 2,7 meter
 • Om avståndet från en glasytas underkant till golvet eller marken är mindre än 0,6 meter ska glaset vara i termiskt härdat säkerhetsglas eller laminerat säkerhetsglas.
 • Balkongens räcke upp till en höjd av 0,8 meter, ska utformas så att barn inte ska kunna klättra på dessa och på så sätt skada sig. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
 • Fukt inte orsakar skador på byggnaden, eller att mögel ger upphov till dålig lukt.
 • Det är ett behagligt inomhusklimat och en god luftkvalitet.
 • Det finns tillgång till dagsljus.
 • Varmvatten och kallvatten finns och att dessa uppfyller de allmänna hälsokraven som ställs. (länk).
 • Det försvåras för skadedjur att komma in i byggnaden och dess byggnadsdelar, om det inte är orimligt med hänsyn till byggnadens utformning och användning.
 • Föroreningar inte förs tillbaka till byggnadens luftintag, öppningsbara fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande byggnader.
 • Avloppsledningar ska utformas så att avloppsvattnet antingen förs bort via allmän va-anläggning eller renas via enskilt avlopp.
 • Uppkomst och spridning av störande ljud är begränsad.
 • Risken för olyckor som fall, sammanstötningar, klämning, brännskador, explosioner, instängning, förgiftningar och elstötar är begränsad.
 • energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.

Speciella krav som ställs på en vårdmiljö.

 • Temperaturen inomhus bör inte understiga 20 grader.
 • Spiraltrappor bör inte användas som utrymningsväg från lokaler där personerna har svårt att gå i trappor, såsom utrymmen i verksamhetsklass 5B och 5C.
 • Det ska finnas utrymmen eller lokaler för de funktioner som behövs för verksamheten. Det är med andra ord verksamhetens storlek, vårdbehov med mera som avgör vad som ska finnas, vart det ska ligga och hur det ska utformas. Det kan till exempel vara personalutrymmen, expedition, kök, sköljrum, tvätt, linneförråd och sophantering.
 • Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att bostäder, arbetslokaler och publika lokaler ska vara tillgängliga och användbara ska minst en av dem rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare.
 • De gemensamma utrymmena ska ligga i anslutning till de enskilda lägenheterna.
 • I verksamhetsklass 5A ska brand- och brandgasspridning begränsas om byggnaden innehåller fler än två avdelningar eller funktionella enheter.
 • I verksamhetsklass 5B ska brand- och brandgasspridning begränsas mellan bostadslägenheter med avskiljande konstruktion. Utrymmen i verksamhetsklass 5B ska förses med automatiskt släcksystem.
 • Utrymmen i verksamhetsklass 5C ska förses med automatiskt släcksystem. I verksamhetsklass 5C ska brand- och brandgasspridning mellan varje vårdavdelning, operationsavdelning, eller annan funktionell enhet begränsas med avskiljande konstruktion.
 • Utrymningsdörrar skall vara 1,20 m breda.
 • Ventilationen ska vara dimensionerad så att uteluftsflödet motsvarar minst 7 l/s per person och med ett tillägg på 0,35 l/s per kvadratmeter golvarea samt att koldioxidhalten inte varaktigt överstiger 1000 ppm i vistelsezonen.

Byggnaden som arbetsplats

En vårdmiljö är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas en toalett i entréplan som är tillgänglig för en rullstolsburen. Om det är för långt att ta sig från andra våning och ner till en sådan toalett ska det även finnas en anpassad toalett på andra planet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder
 • Det måste finnas tillräckligt med fritt utrymme för skonsamma arbetsrörelser och för att använda arbetsutrustning och hjälpmedel.

Miljöenheten har i huvudsak ansvar för arbetsmiljön och de kräver en anmälan till sig senast 6 veckor innan verksamheten tänker starta. Lokalens lämplighet att fungera som vårdmiljö bedöms därefter. (länk till miljös sida)

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Information om och exempel på ansökningshandlingar

Kontor

Kontor
Ett kontor är en lokal avsedd för skrivbordsarbete, till exempel administrationen i företag och föreningar.

Platsen

Om tomten du tänkt bygga på ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskydd sdispens (länk till strandskyddsblankett)

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet. Parkeringsplatser ska finnas och antalet regleras av den gällande parkeringsnormen.

Handikapparkering – bör finnas mindre än 25 m från entrén.
Handikapparkering – bör vara 5 m bred, inte luta mer än 1:50 och ha ett fast, jämnt och halkfritt underlag.
På- och avstigningsplats – bör finnas mindre än 25 m från entrén.
Området utanför kontor – jämnt och plant underlag utan nivåskillnad.

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt.

Enskilt avlopp

Inom detaljplan

Innan du planerar en kontorsverksamhet på din tomt måste du se till så att din tomt verkligen är avsedd för att få bygga kontor. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen. Detta gäller även om du planerar att bygga om en bostad till kontor. Då måste det också ansökas om lov.
Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Byggnaden som arbetsplats

Ett kontor är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas en toalett i entréplan som är tillgänglig för en rullstolsburen. Om det är för långt att ta sig från andra våning och ner till en sådan toalett ska det även finnas en anpassad toalett på andra planet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 • Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel

En restaurang är en offentlig lokal där mat och dryck serveras mot betalning och kan ätas på plats. Man kan även beställa hem maten från vissa restauranger. Förutom att söka bygglov måste du söka tillstånd från miljöenheten att få öppna en restaurang. Starta livsmedelsverksamhet.

Platsen

Om tomten ligger nära en sjö behöver strandskyddsdispens sökas. Denna dispens ger tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 m upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 300 m.

Sök strandskyddsdispens

Finns det fornlämningar i närheten är det enligt lag byggherrens plikt att ta reda på om byggnationen kan utföras. Kontakta Länsstyrelsens Kultur och Miljöenhet.

Parkeringsplatser ska finnas och antalet regleras av den gällande parkeringsnormen. Kontakta kommunens trafikavdelning för mer information.

Handikapparkering – bör finnas mindre än 25 m från entrén.

Handikapparkering – bör vara 5 m bred, inte luta mer än 1:50 och ha ett fast, jämnt och halkfritt underlag.

På- och avstigningsplats – bör finnas mindre än 25 m från entrén.

Området utanför restaurangen bör vara jämnt och plant underlag utan nivåskillnad

Tänk också på att det krävs speciella tillstånd om du vill ha uteservering. Sådana tillstånd ansöker du också om hos kommunen.

Utanför planlagda områden

Om din tomt ligger utanför planlagt område behöver du se till att det finns tillgång till vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk information och samhällsservice. Det ska även gå att komma fram till tomten med utryckningsfordon. Om det inte finns ett avlopp tillgängligt måste en separat ansökan skickas till miljöenheten för tillåtelse om att bygga ett nytt. (länk till miljö/avlopp).

Inom detaljplan

Innan du planerar en ny restaurang eller ett nytt kafé på din tomt måste du se till så att din tomt verkligen är avsedd för denna typ av verksamhet. Detta gör du enklast genom att ta kontakt med kommunen.

Detaljplanen reglerar även vad och hur mycket du får bygga i varje område. Detaljplanen bestämmer även yttre utformning och begränsar byggnadernas omfattning och placering.

Byggnaden

En restaurang tillhör antingen verksamhetsklass 2A eller 2B beroende på hur många som ska vistas i lokalerna. För en restaurang i verksamhetsklass 2A får det inte vara mer än 150 personer i byggnaden. En skola med mer än 150 personer hör till verksamhetsklass 2B.

Köket

 • Redan i planeringsfasen är det viktigt att ta hänsyn till arbetsmiljökraven för till exempel utformning av arbetsutrymmen, placering av köksutrustning och val av arbetshöjd för olika uppgifter.
 • Lokalen ska utformas så att du undviker ”kors­ande flöden”. Det som är rent ska inte komma i kontakt med det som är smutsigt
 • Det bör finnas en personaltoalett med handfat och den får inte ligga i direkt anslutning till beredningen. Denna toalett ska vara anpassad så att en arbetstagare i rullstol kan använda den.
 • Tänk på att det ska finnas tillräckligt med förvaringsutrymme för livsmedel och utrustning. Förvaring direkt på golvet hindrar rengöring och är därför inte lämpligt.
 • Olika arbetsmoment kan kräva olika arbetsutrymmen för att förhindra att mat förorenas av exempelvis olika bakteriefloror eller allergener. Det ska också finnas tillräckligt med avställningsytor i köket.
 • Städutrustningen behöver ett separat utrymme för att undvika förorening.
 • För att minska en bullrig miljö kan du inreda kök, diskrum och serveringslokaler med till exempel ljudabsorberande undertak och avskärmningar.
 • Placera maskiner som bullrar, till exempel grovdiskmaskin och kompressorer, avskilt från arbetsplatserna i köket.
 • Förbättra ljudisoleringen kring diskmaskiner och varmluftsugnar.
 • Utrymme för mottagning, uppackning, returemballage, backar, vagnar ska finnas i de flesta fall.
 • Skilda kylenheter för olika oförpackade livsmedel (kött, fisk och grönsaker)
 • I allmänhet är en rumshöjd på minst 2,7 meter tillräcklig i en restaurang. I vissa utrymmen kan takhöjden dock vara lägre. I personalrum, kontor och motsvarande utrymmen kan det ofta räcka med en rumshöjd på 2,4 meter.
 • Små kyl- och frysrum, städrum, avfallsutrymme och motsvarande lokaler behöver en rumshöjd på minst 2,1 meter.
 • Avloppet ska vara utrustat med en fettavskiljare

Det ska finnas separat utrymme i form av separat arbetsbänk med beredningsvask för följande hantering:

 • Varmkök: exempelvis beredning av kött, fisk och fågel.
 • Kallkök exempelvis beredning av smörgåsar och desserter.
 • Grönsaker
 • Bakning
 • Hantering av jordiga produkter som potatis och rotfrukter.

Matsalen

 • Utrymningsvägar från samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning.
 • Matsalen ska vara tillgänglig för personer med funktionshinder.
 • Toaletten ska vara anpassad så att en rullstolsburen person kan använda den.
 • Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätta att identifiera som utgångar.
 • Om restaurangen tar emot fler än 150 gäster räknas den som samlingslokal och skall i normalfall vara försedd med utrymningslarm. Larmet kan kopplas så att ljuset tänds upp och eventuell musik tystnar vid en brand.

Byggnaden som arbetsplats

En restaurang är en arbetsplats och därför måste vissa funktioner finnas tillgängliga för de anställda.

 • Det ska finnas tillgång till dagsljus.
 • Det ska vara en behaglig rumstemperatur.
 • Det ska vara väl ventilerat.
 • Det ska vara tillgängligt för att kunna användas av en arbetstagare med funktionsnedsättning
 • Det ska finnas tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt.
 • Det ska finnas lunchrum/matrum så att arbetstagare under raster ska kunna äta under tillfredsställande förhållanden.
 • Matrummen ska vara utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, förvaringsutrymmen, uppsamlingskärl för avfall. Det ska finnas tillgång till varmt och kallt vatten och möjlighet att diska.
 • Om byggnaden är två våningar hög ska det finnas en hiss upp till andra våningsplanet.
 • Det ska finnas tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder och, när det behövs, arbetskläder. Kläderna ska kunna förvaras så att de inte smutsas ned eller skadas och så att risken för stöld motverkas. Om arbetet är smutsande eller svettdrivande ska det finnas skilda förvaringsplatser för privata kläder och arbetskläder
 • Det ska finnas omklädningsrum om det är ett smutsande eller svettdrivande arbete eller annat arbete där verksamheten kräver att ombyte sker på arbetsstället ska ha tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt utrymme för omklädning. Vid dessa typer av arbeten ska det även finnas tillgång till dusch.

Ansökan

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende så fort som möjligt är det viktigt att lämna in de handlingar som behövs:

 • Bygglovsblanketten
 •  Situationsplan
 • Markplaneringsritning
 • Marksektionsritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Planritning
 • Konstruktionslösning
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Certifierad Kontrollansvarig

Ansökningshandlingar, information och exempel


Publicerat av Gabriela Velasquez den 4 februari 2015, senast ändrad den 1 juni 2017 av Ulrika Emtervall