Klimatlöften 2022

Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. En utmaning som också rymmer stora möjligheter. Inför 2022 har Ulricehamns kommun tillsammans med övriga kommuner i Västra Götaland antagit totalt 426 klimatlöften för att skapa en attraktiv och hållbar framtid.

Västra Götaland ställer om

Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingenKlimat 2030 – Västra Götaland ställer om” som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Totalt har alla kommuner i Västra Götaland åtagit sig att uppfylla 426 löften, vilket kan ge utsläppsminskningar på 82 000 ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år!

Fossiloberoende region till 2030

I Västra Götaland har vi ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige. Till 2030 ska vi vara en fossiloberoende region, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 till 2030. Nedräkningen har startat och Ulricehamns kommun är en av 49 kommuner som agerar för en klimatsmart region.

Klimatlöften för Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen i varje kommun beslutar om vilka klimatlöften som ska genomföras under året. Inför 2022 har Ulricehamns kommun antagit 9 av de 20 klimatlöften som Klimat 2030 föreslagit.

Vi har en laddplan för kommunen

Löftet innebär att kommunen kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål. Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts marknadsmässigt.

Våra nya personbilar är klimatbonusbilar

Löftet innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.

Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Löftet innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.

Cykelvänlig arbetsplats 2022

Visste du att Cykelvänlig arbetsplats 2022 är ett av många initiativ för att uppnå vårt klimatlöfte, minska utsläppen av växthusgaser och bidra till en attraktiv cykelkommun? Följ med oss på vägen dit!

Cykelvänlig arbetsplats 2022

Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

Löftet innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

Vi minskar inköp av fossilbaserade engångsprodukter

Löftet innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

Vi genomför energieffektiviseringar

Löftet innebär att kommunen startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.

Vi installerar solenergi

Löftet innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen.

Vi finansierar investeringar i egen verksamhet med grön obligation

Löftet innebär att kommunen gör minst en investering genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.

Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Löftet innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen. Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

Kommunernas klimatlöften hos Klimat 2030

Kontakt

Har du frågor om våra antagna klimatlöften för 2022 eller vårt miljöarbete i helhet? Vår miljöstrateg svarar på dina frågor.

Ola Alinvi, miljöstrateg
ola.alinvi@ulricehamn.se
0321-59 52 72

Publicerat av Elin Ohlsson den 24 februari 2022, senast ändrad den 7 februari 2023 av Ellen Haglund

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?