Styrdokument (författningshandbok)

Här finns de olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser och nämnder och deras verksamheter samt även för de kommunala bolagen. Nedan hittar du alla kommunens styrdokument som pdf:er.

Under fliken ”Lokala ordningsföreskrifter” hittar du bestämmelser kring exempelvis fyrverkerier, affischering, buller och hundar som gäller för alla som bor, verkar eller vistas i Ulricehamn.

Strategi

Integrationsstrategi

Kulturstrategi

Ledningsfilosofi

Landsbygdsstrategi i tre delar

Marknadsplan Varumärke Ulricehamn

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Växtplats Ulricehamns stad

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Program

A-F

 

G-M

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

R-Ö

Planer

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedöming

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1 (pdf)

Biblioteksplan

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan för krisberedskap

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2012-2016

Intern kontrollplan 2019

Jämställdhetsplan

Lönepolitiska riktlinjer

Plan för våld i nära relationer

Plan mot våldsbejakande extremism

Verksamhetsplan folkhälsoarbete 2019

Äldreomsorgsplan 2016-2019

 

Policy

Alkohol och drogpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Avgifter i skolan

Bolagspolicy

Finanspolicy

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

Kommunikationspolicy

Markförvärv.

Mobiltelefoner – policy

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – policy mot

Ulricehamn – en lärande organisation

Vindkraftsplan

Riktlinjer

A

Anhörigstöd

Användande av offentlig plats

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv

Boendestöd

Bostadsförsörjning

D-F

Detaljplaner – riktlinjer för antagande av

Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum

Ekonomisk styrning

Ersättning till familjehem och släktinghem

Exploateringsredovisning

Färdtjänst

Föreningsbidrag

Försörjningsstöd

G

Grönplan, Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handläggning enligt LSS

Handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

I-L

Insamlingspolicy för Ulricehamns museum

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Kommunal hyresgaranti

Kommunikation

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

M

Markanvisning och exploateringsavtal

Muta och bestickning

Måltider

O

P

Parkeringsnorm Ulricehamns tätort

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Politisk organisation

Ramuppdrag IT 2019

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Riktlinjer för kartunderlag i bygglovsprocessen

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för krisstöd

Rökfri arbetstid

S

Skolskjuts

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Styr- och ledningssystem 
Styr- och ledningssystem (gäller från och med 2019-01-01)

T

Tjänsteresor, logi och resfria möten (pdf)

U-Ö

Utbyggnad av gata inom exploateringsområden

Upphandling

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Val av skola – placering i skola

Vård- och omsorgsboende – utformning av

Övertalighet och eller arbetsbrist – riktlinjer för hantering av

Regler

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark

Arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022

Arkivreglemente.

B

Bilersättningsavtal, BIA

Bolagsordning NUAB
Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB

Bolagsordning STUBO
Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB
Ägardirektiv UEAB

Brandskyddsregler

D

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning miljö- och byggnämnden

Direktupphandling

E

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

F

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Föreningsbidrag

G

Grafiska regler

Grävning i allmän platsmark

H

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

I

Instruktion för kommunchefen

Intern kontroll regler

Internpriser på lokaler

K

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Krisledningsnämndens reglemente

L

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

M

Mark kommunal – allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Partistöd

Pedagogiska måltider

R

Individnämndens reglemente

Reglemente kommunalt pensionärsråd KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente miljö- och byggnämnden

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för revisorerna

Reglemente för valnämnden

Reglemente för kontroll av verfikationer
Instruktioner investeringsprocessen
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Regler för bidrag för resekostnader vi högskolestudier Gäller fr.o.m. 2019-01-01

Regler för flaggning

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

S

Skolskjutsregler

U

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande fritidsföreningar

Å

Årets hus

ABC-lista

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Alkohol och drogpolicy

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022

Arkivreglemente.

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedöming

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1 (pdf)

Avgifter i skolan

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biblioteksplan

Bilersättningsavtal, BIA

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv

Boendestöd

Bolagsordning NUAB
Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB

Bolagsordning STUBO
Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB
Ägardirektiv UEAB

Bolagspolicy

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Brandskyddsregler

C

D

Detaljplaner – riktlinjer för antagande av

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning miljö- och byggnämnden

Direktupphandling

Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum

E

Ekonomisk styrning

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

Exploateringsredovisning

F

Finanspolicy

Folkhälsoarbetet verksamhetsplan 2017

Färdtjänst

Föreningsbidrag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Försörjningsstöd

G

Grafiska regler

Grävning i allmän platsmark

Grönplan, Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan för krisberedskap

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Handläggning enligt LSS

Handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

I

Insamlingspolicy för Ulricehamns museum

Instruktion för kommunchefen

Integrationsstrategi

Intern kontroll regler

Intern kontrollplan 2019

Internpriser på lokaler

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

J

Jämställdhetsplan

K

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Kommunal hyresgaranti

Kommunikationspolicy

Krisledningsnämndens reglemente

Kulturstrategi

L

Landsbygdsstrategi i tre delar 

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Ledningsfilosofi

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Lönepolitiska riktlinjer

M

Markanvisning och exploateringsavtal

Markförvärv

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Mobiltelefoner – policy

Muta och bestickning

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Måltider

N

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringsnorm Ulricehamns tätort

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Partistöd

Pedagogiska måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Plan för våld i nära relationer

Plan mot våldsbejakande extremism

Politisk organisation

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

Q

R

Ramuppdrag IT 2019

Individnämndens reglemente

Reglemente kommunalt pensionärsråd KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente miljö- och byggnämnden

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för revisorerna

Reglemente för valnämnden

Reglemente för kontroll av verfikationer
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Regler för bidrag för resekostnader vi högskolestudier Gäller fr.o.m. 2019-01-01

Regler för flaggning

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Riktlinjer för exploateringsredovisning

Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Riktlinjer för kartunderlag i bygglovsprocessen

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Rökfri arbetstid

S

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – policy mot

Skolskjutsregler

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Styr- och ledningssystem
Styr- och ledningssystem (gäller från och med 2019-01-01

T

Tjänsteresor, logi och resfria möten (pdf)

U

Ulricehamn – en lärande organisation

Utbyggnad av gata inom exploateringsområden

Upphandling

V

Val av skola – placering i skola

Verksamhetsplan folkhälsoarbete 2019

Vindkraftsplan

Vård- och omsorgsboende – utformning av 

XYZ

Å

Årets hus

Ä

Äldreomsorgsplan 2016-2019

Ö

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Övertalighet och eller arbetsbrist – riktlinjer för hantering av

Externa

Länkar till regionala och kommunövergripande mål

Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2016-2019

Vision Västra Götaland

Miljömålen Västra Götaland

Förbundsordning och avsiktsförklaring – Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn, pdf-fil

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (pdf)


Publicerat av Gabriela Velasquez den 19 mars 2015, senast ändrad den 18 september 2019 av Karin Bergdahl

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?