Styrdokument (författningshandbok)

Här finns de olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser och nämnder och deras verksamheter samt även för de kommunala bolagen. Nedan hittar du alla kommunens styrdokument som pdf:er.

Under fliken ”Lokala ordningsföreskrifter” hittar du bestämmelser kring exempelvis fyrverkerier, affischering, buller och hundar som gäller för alla som bor, verkar eller vistas i Ulricehamn.

Strategi

Integrationsstrategi

Ledningsfilosofi

Landsbygdsstrategi i tre delar

Marknadsplan Varumärke Ulricehamn

Måldokument vuxenutbildning

Måldokument för framtidens skola

Måldokument för sjön Åsunden

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Växtplats Ulricehamns stad

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Program

A-F

 

G-M

Konkurrensprövning – riktlinjer för

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2017-2018

Kulturstrategi

R-Ö

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

 

 

Planer

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedöming

Avfallsplan Del 4 Renhållningsordning

Biblioteksplan

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan för krisberedskap

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2012-2016

Åtgärdsplan Utvecklingsplan för sjön Åsunden 2012-2014

Åtgärdsplan 2013-09-12 Framtidens grundskola

Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018

Handlingsplan för vuxenutbildning

Intern kontrollplan 2017

Jämställdhetsplan

Lönepolitiska riktlinjer

Plan för våld i nära relationer

Stärkt skydd för barn och unga

Verksamhetsplan folkhälsoarbetet 2017

Verksamhetsplan folkhälsoarbetet 2018

Äldreomsorgsplan 2016-2019

 

Policy

Alkohol och drogpolicy

Avgifter i skolan

Finanspolicy

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

Kommunikationspolicy

Markförvärv.

Mobiltelefoner – policy

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – policy mot

Ulricehamn – en lärande organisation

Vindkraftsplan

Riktlinjer

A

Alkoholservering

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arkivreglemente

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biståndshandläggning enligt SoL

Boendestöd

Bostadsförsörjning

D-F

Detaljplaner – riktlinjer för antagande av

Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum

Ekonomiska styrprinciper

Ersättning till familjehem och släktinghem

Exploateringsredovisning

Färdtjänst

Försörjningsstöd

G

Grönplan och skötselplan

H

Hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år under asylprocessen

Hotell- och konferensanläggningar  – policy för för val av

Handläggning enligt LSS

Handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

Heltid som norm

I-L

Insamlingspolicy för Ulricehamns museum

Kommunal hyresgaranti

Kommunikation

Kostnadskrävande projekt – bidrag för projekt över 0,5 mnkr

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

M

Markanvisning och exploateringsavtal

Muta och bestickning

Måltider

O

Offentlig gestaltning

Offentlig plats

P

Parkeringsnorm Ulricehamns tätort

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Politisk organisation

R

Ramuppdrag IT 2017

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Resepolicy

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Rökfri arbetstid

S

Skolskjutsregler

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Styr- och ledningssystem

U-Ö

Utbyggnad av gata inom exploateringsområden

Upphandling

Vård- och omsorgsboende – utformning av

Övertalighet och eller arbetsbrist – riktlinjer för hantering av

Regler

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark

Arbetsordning för kommunfullmäktige

B

Bidrag till föreningar

Bilersättningsavtal, BIA

Bolagsordning NUAB
Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadhus AB

Bolagsordning STUBO
Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB
Ägardirektiv UEAB

Brandskyddsregler

D

Delegationsordning kommunstyrelsen

Delegationsordning individnämnden.

Delegationsordning samverkansnämnd miljö och bygg

Direktupphandling

E

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda.

F

Flaggningsregler

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

G

Grafiska regler

Grävning i allmän platsmark

H

Hantering av budget för kapitalkostnader

I

Intern kontroll regler

Internpriser på lokaler

K

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

L

Lokala ordningsföreskrifter torghandel på Stora Torget

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

M

Mark kommunal – allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Partistöd

Pedagogiska måltider

R

Reglemente för gemensam nämnd – Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommuner

Reglemente för individnämnd

Reglemente kommunalt pensionärsråd KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för samverkansnämnd miljö och bygg mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för revisorerna

Reglemente för valnämnden

Reglemente för kontroll av verfikationer
Instruktioner investeringsprocessen
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

U

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande fritidsföreningar

Å

Årets hus

ABC-lista

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Alkohol och drogpolicy

Alkoholservering

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arkivreglemente

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedöming

Avfallsplan Del 4 Renhållningsordning

Avgifter i skolan

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biblioteksplan

Bidrag till föreningar

Bidrag för projekt över 0,5 mnkr – kostnadskrävande projekt

Bilersättningsavtal, BIA

Biståndshandläggning enligt SoL

Boendestöd

Bolagsordning NUAB
Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadhus AB

Bolagsordning STUBO
Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB
Ägardirektiv UEAB

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Brandskyddsregler

C

D

Detaljplaner – riktlinjer för antagande av

Delegationsordning kommunstyrelsen

Delegationsordning individnämnden.

Delegationsordning samverkansnämnd miljö och bygg

Direktupphandling

Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum

E

Ekonomiska styrprinciper

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda.

Exploateringsredovisning

F

Finanspolicy

Flaggningsregler

Folkhälsoarbetet verksamhetsplan 2017

Färdtjänst

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Försörjningsstöd

G

Grafiska regler

Grävning i allmän platsmark

Grönplan och skötselplan

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan för krisberedskap

Handlingsplan ökad måluppfyllelse i grundskolan 2015-2018

Handlingsplan för vuxenutbildning

Handläggning enligt LSS

Handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år under asylprocessen

Heltid som norm

Hotell- och konferensanläggningar  – policy för för val av

I

Insamlingspolicy för Ulricehamns museum

Instruktioner investeringsprocessen

Integrationsstrategi

Intern kontroll regler

Intern kontrollplan 2017

Internpriser på lokaler

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

J

Jämställdhetsplan

K

Konkurrensprövning – riktlinjer för

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunal hyresgaranti

Kommunikationspolicy

Kommunikation, riktlinjer

Kostnadskrävande projekt – bidrag för projekt över 0,5 mnkr

Kulturstrategi

L

Landsbygdsstrategi i tre delar

Ledningsfilosofi

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter torghandel på Stora Torget

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning

Lönepolitiska riktlinjer

M

Markanvisning och exploateringsavtal

Markförvärv

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Miljö och trafiksäkerhetspolicy

Mobiltelefoner – policy

Muta och bestickning

Måldokument vuxenutbildning

Måldokument för framtidens skola

Måldokument för sjön Åsunden

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Måltider

N

O

Offentlig gestaltning

Offentlig plats

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringsnorm Ulricehamns tätort

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Partistöd

Pedagogiska måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Plan för våld i nära relationer

Politisk organisation

Q

R

Ramuppdrag IT 2017

Reglemente för gemensam nämnd – Tranemo, Svenljunga och Ulricehamns kommuner

Reglemente för individnämnd

Reglemente kommunalt pensionärsråd KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för samverkansnämnd miljö och bygg mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för revisorerna

Reglemente för valnämnden

Reglemente för kontroll av verfikationer
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Resepolicy

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018

Rökfri arbetstid

S

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – policy mot

Skolskjutsregler

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Styr- och ledningssystem

Stärkt skydd för barn och unga

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds handlingsprogram 2012-2015

T

U

Ulricehamn – en lärande organisation

Utbyggnad av gata inom exploateringsområden

Upphandling

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande fritidsföreningar

V

Verksamhetsplan folkhälsoarbetet 2017

Vindkraftsplan

Vård- och omsorgsboende – utformning av

XYZ

Å

Årets hus

Åtgärdsplan 2013-09-12 Framtidens grundskola

Ä

Äldreomsorgsplan 2016-2019

Ö

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Övertalighet och eller arbetsbrist – riktlinjer för hantering av

Externa

Länkar till regionala och kommunövergripande mål

Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2016-2019

Vision Västra Götaland

Miljömålen Västra Götaland

Förbundsordning och avsiktsförklaring – Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn, pdf-fil

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (pdf)


Publicerat av Elin Johansson den 19 mars 2015, senast ändrad den 11 december 2017 av Mona Brolin

Kontakt

Hjälpte informationen på denna sida dig?