Styrdokument (författningshandbok)

Här finns de olika styrdokument för den kommunala verksamheten som fastställts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller i vissa fall av en nämnd. Dessa dokument gäller generellt för hela den kommunala verksamheten – för samtliga styrelser och nämnder och deras verksamheter samt även för de kommunala bolagen. Nedan hittar du alla kommunens styrdokument som pdf:er.

Under fliken ”Lokala ordningsföreskrifter” hittar du bestämmelser om exempelvis fyrverkerier, hur du får sätta upp affischer, buller och hundar som gäller för alla som bor, verkar eller vistas i Ulricehamn.

Strategier

Integrationsstrategi

Kulturstrategi

Ledningsfilosofi

Landsbygdsstrategi i tre delar

Marknadsplan Varumärke Ulricehamn

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Växtplats Ulricehamns stad

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Program

A-F

 

G-M

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

R-Ö

Planer

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedöming

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1 (pdf)

Biblioteksplan

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Handlingsplan till kulturstrategi 2019-2021

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Åtgärdsplan program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2012-2016

Intern kontrollplan 2019

Jämställdhetsplan

Plan för våld i nära relationer

Plan mot våldsbejakande extremism

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020

Äldreomsorgsplan 2016-2019

 

Policy

Alkohol och drogpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Avgifter i skolan

Bolagspolicy

Finanspolicy

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

Kommunikationspolicy

Lönepolitik_policy

Markförvärv.

Mobiltelefoner – policy

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – policy mot

Ulricehamn – en lärande organisation

Vindkraftsplan

Riktlinjer

A

Anhörigstöd

Användande av offentlig plats

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv

Boendestöd

Bostadsförsörjning

D-F

Detaljplaner_riktlinjer för antagande

Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum

Ekonomisk styrning

Ersättning till familjehem och släktinghem

Exploateringsredovisning

Färdtjänst

Föreningsbidrag

Försörjningsstöd

G

Grönplan, Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handläggning enligt LSS

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden

I-L

Insamlingspolicy för Ulricehamns museum

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Kommunal hyresgaranti

Kommunikation

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

M

Muta och bestickning

Måltider

O

P

Parkeringsnorm

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Ramuppdrag för IT och prislista 2020

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Riktlinjer för kartunderlag till situationsplan

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats 

Rökfri arbetstid

S

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Styr- och ledningssystem

T

Tjänsteresor, logi och resfria möten

U-Ö

Upphandling

Uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Val av skola – placering i skola

Vård- och omsorgsboende – utformning av

Övertalighet och eller arbetsbrist – riktlinjer för hantering av

Regler

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark

Arkivreglemente.

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

B

Bilersättningsavtal, BIA

Bolagsordning NUAB
Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB

Bolagsordning STUBO
Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB
Ägardirektiv UEAB

Brandskyddsregler

D

Delegationsordning individnämnden

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för miljö och byggnämnden

Direktupphandling

E

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

F

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Föreningsbidrag

G

Grafiska regler

Grävning i allmän platsmark

H

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

I

Instruktion för kommunchefen

Intern kontroll regler

Internpriser på lokaler

K

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

L

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

M

Mark kommunal – allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av

O

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL18

P

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Partistöd

Pedagogiska måltider

R

Individnämndens reglemente

Reglemente kommunalt pensionärsråd KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022

Reglemente miljö- och byggnämnden

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för revisorerna

Reglemente för valnämnden

Reglemente för kontroll av verifikationer
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark

Regler för bidrag för resekostnader vi högskolestudier

Regler för elevresor

Regler för flaggning

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

S

Skolskjutsregler

Ekonomiskt stöd för elitidrott

U

Å

ABC-lista

A

Aktion mot skadegörelse och anlagd brand – för ett tryggare och säkrare Ulricehamn

Alkohol och drogpolicy

Anhörigstöd

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöuppgifter – fördelning av

Arkivreglemente.

Avfallsplan Del 1 Handlingsprogram

Avfallsplan Del 2 Planeringsunderlag

Avfallsplan Del 3 Miljöbedöming

Avfallsplan del 4 Renhållningsordning med ny bilaga 1 (pdf)

Avgift för kopior av allmänna handlingar_tillämpningsanvisningar

Avgifter i skolan

Avtalspension – policy för särskild avtalspension

B

Belysning för ny- och kompletteringsutbyggnader av gatu- och vägbelysningsanläggningar och på gång- och cykelvägar

Biblioteksplan

Bilersättningsavtal, BIA

Biståndshandläggning enligt SoL

Bisysslor och jäv

Boendestöd

Bolagsordning NUAB
Ägardirektiv NUAB

Bolagsordning Ulricehamns Stadshus AB
Ägardirektiv Ulricehamns Stadshus AB

Bolagsordning STUBO
Ägardirektiv STUBO

Bolagsordning UEAB
Ägardirektiv UEAB

Bolagspolicy

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Brandskyddsregler

C

D

Detaljplaner_riktlinjer för antagande

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för individnämnden

Delegationsordning miljö- och byggnämnden

Direktupphandling

Dokumentationspolicy för Ulricehamns museum

E

Ekonomisk styrning

Ekonomiskt stöd för elitidrott

E-post och internet – riktlinjer för användning

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022

Exploateringsredovisning

F

Finanspolicy

Folkhälsoarbetet verksamhetsplan 2017

Färdtjänst

Föreningsbidrag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Försörjningsstöd

G

Grafiska regler

Grävning i allmän platsmark

Grönplan, Ulricehamns stad
Skötselplan, bilaga till Grönplan, Ulricehamns stad 

H

Handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete

Handlingsplan för att motverka hemlöshet

Handlingsplan för ekonomiskt utsatta barn

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Handlingsplan för jämställdhet

Handlingsplan landsbygdsutveckling

Handläggning enligt LSS

Handläggning av motioner, medborgarförslag och politiska ärenden, riktlinjer

Hantering av budget för kapitalkostnader

Hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling

I

Individnämndens reglemente

Insamlingspolicy för Ulricehamns museum

Instruktion för kommunchefen

Integrationsstrategi

Intern kontroll regler

Intern kontrollplan 2019

Internpriser på lokaler

Intraprenader – policy

IT-säkerhetspolicy i Ulricehamns kommun

J

Jämställdhetsplan

K

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät 2019

Kommunal hyresgaranti

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunikationspolicy

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Kulturstrategi

Kulturstrategi, handlingsplan 2019-2021

L

Landsbygdsstrategi i tre delar 

Landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper

Ledningsfilosofi

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Lönepolitik_policy

M

Markförvärv

Marknadsplan – Varumärke Ulricehamn

Mobiltelefoner – policy

Muta och bestickning

Måldokument för tillgänglighet

Måldokument för äldrefrågor

Måltider

N

O

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

P

Parkeringsnorm

Parkeringstillstånd – riktlinjer

Partistöd

Pedagogiska måltider

Pensionssparande genom löneavstående

Placering av pensionsmedel

Plan för våld i nära relationer

Plan mot våldsbejakande extremism

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav

Q

R

Ramuppdrag för IT och prislista 2020

Reglemente kommunalt pensionärsråd KPR och kommunalt handikappråd KHR

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente miljö- och byggnämnden

Reglemente för samverkansnämnd IT mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner

Reglemente för revisorerna

Reglemente för valnämnden

Reglemente för kontroll av verfikationer
Tillämpningsanvisningar – kontroll av verifikationer

Regler för bidrag för resekostnader vi högskolestudier Gäller fr.o.m. 2019-01-01

Regler för arbeten i och användning av allmän platsmark i Ulricehamns kommun

Regler för elevresor

Regler för flaggning

Regler för ekonomiskt stöd för elitidrott

Regler för vägbidrag till enskilda vägar

Regler för Årets hus

Regler rörande arrendeavgift

Regler rörande tomträttsavgäld

Rehabiliterings- och arbetsanpassningsverksamhet

Representation, uppvaktning, avtackning mm 

Riksfärdtjänst

Riktlinjer för alkoholservering

Riktlinjer för användande av offentlig plats

Riktlinjer för budgivning vid köp av fastighet

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsredovisning

Riktlinje förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Riktlinjer för kartunderlag i bygglovsprocessen

Riktlinjer för kommunikation

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Riktlinjer för krisstöd

Riktlinjer för lov- och lovbefriade åtgärder samt definitioner

Riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för stipendier och priser

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Riktlinjer för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats

Rökfri arbetstid

S

Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling – policy mot

Skolskjutsregler

Socialpsykiatrin

Stadsbyggnad i Ulricehamns stad

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Styr- och ledningssystem

T

U

Ulricehamn – en lärande organisation

Upphandling

V

Val av skola – placering i skola

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020

Vindkraftsplan

Vård- och omsorgsboende – utformning av 

XYZ

ÅÄ

Äldreomsorgsplan 2016-2019

Ö

Översiktsplan för Ulricehamns kommun

Översiktsplan fördjupad för Gällstad

Övertalighet och eller arbetsbrist – riktlinjer för hantering av

Externa

Länkar till regionala och kommunövergripande mål

Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen

Handlingsprogram Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 2016-2019

Vision Västra Götaland

Miljömålen Västra Götaland

Förbundsordning och avsiktsförklaring – Samordningsförbundet Tranemo och Ulricehamn, pdf-fil

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter (pdf)


Publicerat av Ulricehamns kommun den 19 mars 2015, senast ändrad den 6 april 2020 av Quang Nguyen