Beredningar

I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun; 3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige.

Kommunfullmäktige i Ulricehamn använder möjligheten att tillsätta beredningar för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för invånarna.

Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga beredningar. Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade och fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i beredningarna inför varje uppdrag.

Utöver de tillfälliga beredningarna finns en fast beredning, beredningen för val och arvoden.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 22 januari 2015, senast ändrad den 29 april 2020 av Ulrika Emtervall