Vad är en beredning?

Beredningarnas uppdrag är att ta fram förslag till politiska visioner och långsiktiga strategier. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige och ska bland annat ha dialog med invånare och samhället när de tar fram förslagen.

Villastaden i Ulricehamn. Foto: Charbel SaderFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Det finns fyra fasta beredningar i Ulricehamns kommun: beredning för välfärd, beredning för lärande, beredning för samhällsutveckling och beredning för val och arvoden.

Kommunfullmäktige kan även tillsätta tillfälliga beredningar för speciella ärenden.

Dialogen viktig

En viktig del i beredningarnas arbete är att föra en dialog med invånare och organisationer i Ulricehamns kommun. Det innebär att du kan göra din röst hörd i aktuella ärenden och därmed få möjlighet att påverka hur Ulricehamns kommun utvecklas. Mer information om när och hur du kan påverka finns på respektive berednings sida.

Hur arbetar beredningarna?

Beredningen får alltid sitt uppdrag från kommunfullmäktige utifrån de behov av nya strategier som finns. Beredningsledamöterna kan också vara ledamöter i fullmäktige, men får inte vara med i kommunstyrelsen. En beredning kan ibland innehålla ledamöter som inte är anslutna till något parti, utan har särskilda kunskaper och färdigheter som beredningen anser viktiga för det ämne man ska arbeta med. I de fallen nomineras man av ett parti som upplåter sin plats i beredningen.

Beredningsledaren ansvarar för att beredningens arbete går framåt enligt plan. Till administrativt stöd har beredningen en tjänsteman från förvaltningen – beredningssekreteraren. Samtliga beredningssekreterare är utredare till yrket.

Alla beredningar följer samma process i sitt arbete i att ta fram en strategi.  Här följer en beskrivning av hur beredningarna ska arbeta och det som följer efteråt.

1. Beredningen får sitt uppdrag. Det definieras i det som kallas ”uppdragsbeskrivning”. I kommunfullmäktige hålls i samband med detta en inledningsdebatt där ämnet för beredningens uppdrag debatteras.

2. Utifrån uppdragsbeskrivningen formar beredningen hur de ska ta sig an uppdraget. Man planerar kommunikation och dialogen med invånarna och andra aktiviteter som behövs för att ta fram en strategi kring det aktuella ämnet. Det kan till exempel vara aktuellt med studiebesök eller kunskapsinhämtning från olika experter.

3. Beredningen arbetar vidare enligt sin planering, genomför dialoger och de övriga aktiviteterna. Ledamöterna stämmer också av uppdraget i sina respektive partier.

3. När man kommit en bra bit på väg, är det dags för en vägledningsdebatt i kommunfullmäktige. Här kan de olika partierna kommentera det beredningen hittills tagit fram och skicka med inriktningar för det fortsatta arbetet. I detta skede, sker också en avstämning med kommunstyrelsen.

4. Strategin tar form och stäms av i respektive parti. När beredningen är klar med sitt strategiförslag, lämnas dokumentet till kommunfullmäktige.

5. Nu är beredningen klar med sitt uppdrag och kommunfullmäktige ansvarar för att processen fortsätter. Först lämnas strategiförslaget till kommunstyrelsen för yttrande kring ekonomi, laglighet och övriga konsekvenser.

6. När kommunstyrelsen yttrat sig, ska kommunfullmäktige åter hantera förslaget. Under ett möte beslutar fullmäktige om förslaget ska antas och fastställer ett datum för när man vill ha uppföljning på hur strategins syften och mål tagits omhand.

7. Strategidokumentet  lämnas till kommunstyrelsen för att en handlingsplan ska tas fram av förvaltningen i syfte att förverkliga det strategin säger.

8. När handlingsplanen är politiskt antagen, påbörjas arbetet konkret med att förverkliga strategin. Det sker inom förvaltningens arbete i kommunen. Handlingsplanen följs löpande upp tills arbetet är genomfört.

 

 

 


Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 december 2015, senast ändrad den 4 oktober 2019

Hjälpte informationen på denna sida dig?